Przeskocz do treści

Który test na ojcostwo będzie najlepszy?

Zas­tanaw­iasz się nad wyko­naniem tes­tu na ojcost­wo, ale nie wiesz które badanie będzie dla Ciebie najlep­sze? Chci­ałbyś raz na zawsze rozwiać swo­je wąt­pli­woś­ci i spać spoko­jnie? Poniżej zamieś­cil­iśmy  krót­ki opis oraz porów­nanie ofer­owanych przez nas testów na ojcost­wo. Twój przy­padek jest niety­powy? Zadz­woń do nas, chęt­nie pomoże­my Ci w rozwiąza­niu problemu.

Prywatny test na ojcostwo

najlepszy test na ojcostwo, najlepsze testy na ojcostwoBadanie to przez­nac­zone jest dla osób, które jego rezul­tat trak­tu­ją jako pry­wat­ną infor­ma­cję lub wstęp­ny dowód, pozwala­ją­cy na rozpoczę­cie postępowa­nia w spraw­ie zaprzeczenia ojcost­wa. Wynik takiego tes­tu nie ma wartoś­ci dowodowej dla sądu z uwa­gi na niefor­mal­ną pro­ce­durę pobra­nia mate­ri­ału. W pry­wat­nym teś­cie na ojcost­wo nie musi brać udzi­ału również mat­ka. Sama czułość metody i pewność bada­nia jest taka sama jak w przy­pad­ku testów sądowych.

Dowiedz się więcej o pry­wat­nym teś­cie na ojcostwo»

Sądowy test na ojcostwo

najlepszy test na ojcostwo, najlepsze testy na ojcostwoBadanie to przez­nac­zone jest dla osób, które planu­ją wyko­rzys­tanie wyniku jako dowodu w spraw­ie sądowej. Sądowy test na ojcost­wo może zostać zle­cony zarówno przez sąd, jak i osobę pry­wat­ną. W bada­niu tym musi uczest­niczyć mat­ka, dom­nie­many ojciec oraz dziecko. Pobranie mate­ri­ału gene­ty­cznego odby­wa się w placów­ce medy­cznej i jest wykony­wane przez upoważnionego do tego lekarza. Do wyniku dołąc­zona zosta­je eksper­tyza biegłego sądowego.

Dowiedz się więcej o sądowym teś­cie na ojcostwo»

.

Testy na ojcostwo — Mikroślady

najlepszy test na ojcostwo, najlepsze testy na ojcostwoTest na ojcost­wo z mikrośladów przez­nac­zony jest dla osób, które z jak­iś powodów nie mogą pobrać stan­dar­d­owego mate­ri­ału do bada­nia (wymazu z wewnętrznej strony policz­ka) i chcą  wykon­ać test przy pomo­cy nie­s­tandar­d­owych próbek, tj. plam krwi, włosów wyr­wanych z cebulka­mi itp. W takim bada­niu nie musi uczest­niczyć mat­ka dziec­ka. Wynik tes­tu nie jest też pełnowartoś­ciowym dowo­dem w spraw­ie sądowej.

Dowiedz się więcej o teś­cie na ojcost­wo z mikrośladów»

.

Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol

 

Zadzwoń terazZadzwoń teraz