Laboratorium Genlab - polityka cookies Przeskocz do treści

Polityka Cookies

Polityka Cookies

Ser­wis www.genlab.pl wyko­rzys­tu­je „ciastecz­ka” (ang. „cook­ies”), czyli niewielkie pli­ki tek­stowe wysyłane przez stronę inter­ne­tową i zamieszczane na urządze­niu koń­cowym użytkown­i­ka, a więc kom­put­erze, table­cie czy smart­fonie – „ciastecz­ka” zapisu­ją się na nich w momen­cie wejś­cia na stronę. Zadaniem tych plików jest dos­tosowanie ser­wisu do potrzeb użytkown­i­ka. Wyko­rzys­tu­je się je również w celach statysty­cznych. Pli­ki „cook­ies” składa­ją się ciągu znaków — literowych i cyfrowych — niezbęd­nych do praw­idłowego dzi­ała­nia wit­ryny internetowej.

Obec­nie każ­da zamieszczana w sieci strona inter­ne­towa wyko­rzys­tu­je „cook­ies”. Obow­iązkiem właś­ci­ciela wit­ryny jest poin­for­mowanie użytkown­i­ka o tym fakcie.

Ser­wis www.genlab.pl sto­su­je dwa rodza­je plików „cook­ies”: wyda­jnoś­ciowe oraz statysty­czne. Służą one do zbiera­nia infor­ma­cji na tem­at sposobu korzys­ta­nia ze strony.

Każdy użytkown­ik może sam zade­cy­dować o sposo­bie zapisy­wa­nia „ciasteczek” na swoim urządze­niu. Pozwala­ją na to ustaw­ienia dostęp­ne w poszczegól­nych przeglą­dark­ach. Brak wprowadzenia zmi­an w ustaw­ieni­ach oznacza, że oso­ba ta akcep­tu­je sposób dzi­ała­nia „cook­ies”.

Jak zmienić ustawienia „cookies”?

Poziom ochrony przed „cook­ies” da się bard­zo łat­wo ustaw­ić w przeglą­darce inter­ne­towej. Ist­nieje pon­ad­to możli­wość całkowitego zablokowa­nia „ciasteczek”. Taki zabieg zwięk­szy ochronę danych użytkown­i­ka, ale może znaczą­co utrud­nić korzys­tanie z niek­tórych funkcji serwisu.

Ustawienia „cookies” w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych

1. Inter­net Explor­er 6.0 i 7.0

Menu przeglą­dar­ki (prawy górny róg) > Wejdź w: „Narzędzia” > Prze­jdź do: „Opc­je Inter­ne­towe” > Prze­jdź do: „Pry­wat­ność”. Ustaw suwakiem poziom i zatwierdź przy­ciskiem „OK.”

2. Mozil­la Firefox

Menu przeglą­dar­ki > Wybierz „Narzędzia” > Prze­jdź do: „Opc­je” > „Pry­wat­ność”. Prze­jdź do pola Pro­gram Fire­fox i z menu rozwi­janego wybierz: „będzie uży­wał ustaw­ień użytkown­i­ka”. Następ­nie zaz­nacz lub odz­nacz „Akcep­tuj ciasteczka” .

3. Google Chrome

Menu przeglą­dar­ki (prawy górny róg) > Wejdź w: „Ustaw­ienia” > Prze­jdź do: „Pokaż ustaw­ienia zaawan­sowane”. Następ­nie w „Pry­wat­ność” kliknij w „Ustaw­ienia treś­ci” – sekc­ja „pli­ki cook­ie” udostęp­nia kil­ka ustaw­ień plików cook­ies: usuwanie, domyślne blokowanie, domyślne zezwalanie, domyślne zachowywanie plików cook­ie i danych stron do zamknię­cia przeglą­dar­ki oraz określanie wyjątków dla plików cook­ie z konkret­nych wit­ryn lub domen.

4. Opera

Menu przeglą­dar­ki > Wejdź w: „Narzędzie” > Prze­jdź do: „Opc­je” > „Zaawan­sowane”.
Następ­nie zaz­nacz lub odz­nacz pozy­cję „Ciastecz­ka”.

5. Safari

Menu przeglą­dar­ki (rozwi­jane) > Wybierz „Pref­er­enc­je” > Ikona „Bez­pieczeńst­wo”. Wybierz odpowied­ni poziom bez­pieczeńst­wa w „Akcep­tuj pli­ki cookie”.

Zadzwoń terazZadzwoń teraz