Prywatny test na ojcostwo Warszawa – PEWNY wynik | Centrum Genetyki GenLab

Test ojcostwa dla własnej wiedzy

To badanie jest jest najlep­szym rozwiązaniem jeśli zależy Państ­wu na pewnym ustal­e­niu ojcost­wa. Do tes­tu pobiera się wymazy z policz­ka od dziec­ka i od potenc­jal­nego ojca lub inne prób­ki takie jak guma do żucia, niedopałek papierosa, szc­zotecz­ka do zębów itp.

Testy na ojcostwo Warszawa

Wynik testu DNA pewnie i jednoznacznie ustala ojcostwo

Test DNA jest najskuteczniejszą metodą ustal­e­nia bio­log­icznego ojcost­wa. Jego wynik jed­noz­nacznie potwierdza lub wyk­lucza ojcost­wo.

  1000 razy bardziej pewny wynik dzię­ki anal­izie 24 mark­erów DNA »

Cen­trum Gene­ty­ki Gen­Lab gwaran­tu­je Państ­wu uzyskanie wiary­god­nego wyniku.  Lab­o­ra­to­ri­um zachowu­je najwyższe stan­dardy anal­iz, posi­a­da wyk­wal­i­fikowaną kadrę, nowoczes­ny sprzęt i najwyższej jakoś­ci odczyn­ni­ki. Wiary­god­ność anal­iz jest potwierd­zona liczny­mi cer­ty­fikata­mi. Współpracu­je­my z sąda­mi, proku­raturą oraz eksper­ta­mi z Pol­s­ki i zagrani­cy.

Jest tak samo pewny jak wynik tes­tu do celów sądowych. W obu przy­pad­kach anal­iza gene­ty­cz­na wyglą­da tak samo, ponieważ lab­o­ra­to­ri­um nie rozdziela próbek na testy pry­wat­ny i sądowe. Jedy­na różni­ca pole­ga na sposo­bie pobra­nia próbek — w teś­cie sądowym cały pro­ces jest sfor­mal­i­zowany. Wynik bada­nia zle­conego w Gen­Lab zaw­iera pro­file gene­ty­czne, rezul­tat anal­izy statysty­cznej, słowną inter­pre­tację oraz piecząt­ki i pod­pisy pra­cown­ików lab­o­ra­to­ri­um wykonu­ją­cych badanie.

 Zobacz jak odczy­tać wynik tes­tu ojcost­wa »

 Badanie na ojcostwo na miejscu w Warszawie

Jeżeli zależy Państ­wu na tym, aby prób­ki zostały pobranie przez per­son­el medy­czny wystar­czy się z nami skon­tak­tować i umówić wiz­ytę. Ter­miny są krótkie, częs­to pobranie próbek możli­we jest jeszcze w tym samym dniu. Przy­chod­nia jest czyn­na od poniedzi­ałku do piątku w godz­i­nach 8:00–20:00. Na miejs­cu mogą Państ­wo liczyć na miły i fachowy per­son­el. Sprawdź adres i dane kon­tak­towe…


Na miejs­cu w przy­chod­ni możesz zakupić domowy zestaw do tes­tu na ojcost­wo, możesz też zostaw­ić samodziel­nie pobrane prób­ki i ode­brać oso­biś­cie wynik bada­nia

 Próbki do badania ojcostwa pobierz samodzielnie w domu — wygodnie i bezpiecznie

Pobranie próbek do tes­tu DNA może zostać doko­nane samodziel­nie przy pomo­cy domowego zestawu testowego, który możesz kupić w aptece lub też w przy­chod­ni w Warsza­w­ie na ul. Krzy­we Koło. Pobór takich wymazów jest bard­zo prosty, a próbkę moż­na bez­piecznie pozyskać już od dwud­niowego noworod­ka.

Dlaczego warto wykon­ać test ojcost­wa dla włas­nej wiedzy w Gen­Lab

  • Pewne i jed­noz­naczne ustal­e­nie bio­log­icznego ojcost­wa
  • 1000 razy bardziej pewny wynik dzię­ki anal­izie aż 24 mark­erów DNA
  • Pobranie próbek samodziel­nie w domu lub na miejs­cu w przy­chod­ni w Warsza­w­ie
  • Łat­wa i wygod­na pro­ce­du­ra
  • Bez­pieczeńst­wo — badanie real­i­zowane w lab­o­ra­to­ri­um z pon­ad 10-let­nim doświad­cze­niem
  • W bada­niu moż­na wyko­rzys­tać różne rodza­je niety­powych próbek
  • Dyskrec­ja, możli­wość zlece­nia anon­i­mowego tes­tu na ojcost­wo
  • Kon­sul­tac­je tele­fon­iczne 7 dni w tygod­niu
.

Zapraszamy do kontaktu!

mail_buttony_dol zadzwon_button_dol
Badanie ojcostwa Warszawa, Testy DNA na ojcostwo Nowy Dwór MazowieckiBadanie ojcostwa LegionowoUstalenie ojcostwa Grodzisk MazowieckiBadanie DNA na ojcostwo Mińsk MazowieckiTest ojcostwa Rawa MazowieckaBadania DNA na ojcostwo WołominTest DNA na ojcostwo OtwockTesty ojcostwa SiedlceUstalenie ojcostwa Warszawa, Badanie na ojcostwo Płock, Ustalanie ojcostwa Warszawa

Badanie V Lei­den, badanie pro­trom­binybadanie MTHFRbadanie trom­bofil­ia

Zadzwoń teraz
Skip to content