Przechowywanie próbek - stara wersja | Centrum Genetyki GenLab

Przechowywanie próbek — stara wersja

Stan­dar­d­owy­mi próbka­mi wyko­rzysty­wany­mi w bada­niu ojcost­wa są wymazy z wewnętrznej strony policz­ka. Pobrany mate­ri­ał najlepiej prze­chowywać w suchym i ciem­nym miejs­cu, w tem­per­aturze poko­jowej. Powinien on również być zabez­piec­zony przed dzi­ałaniem promieniowa­nia UV. Każ­da prób­ka musi zostać pod­pisana imie­niem i nazwiskiem badanej oso­by i dostar­c­zona do lab­o­ra­to­ri­um w ciągu kilku dni.

Pobranie próbek i co dalej?

Young woman putting ear stick into mouth.Prób­ki moż­na łat­wo i szy­bko pobrać za pomocą zestawu pobran­iowego, w którym zna­j­du­je się kom­plet steryl­nych wymazówek. Jed­ną z nich pociera się wewnętrzną stronę policz­ka, następ­nie wymaz wkła­da z powrotem do papierowego opakowa­nia. Tę samą czyn­ność pow­tarza się z wyko­rzys­taniem drugiej wymazów­ki, dla drugiego policz­ka.

Należy przy tym użyć rękaw­iczek zna­j­du­ją­cych się w zestaw­ie i zachować szczegól­ną ostrożność, gdyż zabrudze­nie prób­ki może utrud­nić, a nawet uniemożli­wić wyko­nanie anal­izy. Wymazów­ki nie mogą mieć sty­cznoś­ci z jakąkol­wiek inną osobą niż badana, a także kon­tak­tu z niesteryl­ną powierzch­nią. Jeżeli nie ma możli­woś­ci pobra­nia próbek na dwie wymazów­ki, nie należy wysyłać do lab­o­ra­to­ri­um tej niewyko­rzys­tanej, a jedynie tą, na której zna­j­du­je się wymaz.

Transport próbek

Wymazy bard­zo dobrze zachowu­ją właś­ci­woś­ci DNA dlat­ego nie ma potrze­by pil­nego trans­portu próbek do lab­o­ra­to­ri­um. Zale­camy jed­nak naszym Pac­jen­tom, by mate­ri­ał dostar­czyć do placów­ki w ciągu 2–3 dni od pobra­nia.  Zwyk­le nawet kilkud­niowy trans­port nie dyskwal­i­fiku­je próbek do bada­nia. Zbyt długie prze­chowywanie mate­ri­ałów w wysok­iej tem­per­aturze, np. latem może doprowadz­ić do nam­noże­nia się bak­terii i utrud­nić lub uniemożli­wić doko­nanie anal­izy. Nie należy przesyłać próbek, które już zapleś­ni­ały, gdyż nie nada­ją się one do bada­nia. Jeśli w lab­o­ra­to­ri­um zostanie zauważona pleśń, zgłosimy konieczność ponownego pobra­nia prób­ki.

 .

Mikroślady” — próbki niestandardowe

Cza­sa­mi nie ma możli­woś­ci pobra­nia wymazu z wewnętrznej strony policz­ka, np. w sytu­acji utrud­nionego dostępu do badanego dziec­ka lub ojca, albo wów­czas gdy zależy Państ­wu na dyskret­nym wyko­na­niu bada­nia. W tym przy­pad­ku do tes­tu ojcost­wa mogą zostać użyte “mikrośla­dy”. Są to wszys­tkie mate­ri­ały, na których może zna­j­dować się DNA, np. włosy z cebulka­mi, smoczek dziecię­cy czy niedopałek papierosa.

Nie należy dotykać ręko­ma miejsc, gdzie może zna­j­dować się DNA badanej oso­by. Mokre prób­ki, takie jak krew, należy pozostaw­ić do wyschnię­cia, aby nie zapleś­ni­ały w cza­sie trans­portu. Prób­ki najlepiej umieś­cić w suchej, czys­tej kop­er­cie, woreczku lub dostęp­nym w aptekach steryl­nym pojem­niczku na mocz, i jak najszy­b­ciej dostar­czyć do lab­o­ra­to­ri­um. W przy­pad­ku, gdy nie uda się uzyskać pełnego pro­filu gene­ty­cznego badanej oso­by na pod­staw­ie dostar­c­zonego mate­ri­ału (np. ze wzglę­du na degradację DNA spowodowaną zbyt długim prze­chowywaniem), konieczne jest włącze­nie do tes­tu kole­jnej prób­ki, co wiąże się z dopłatą.

Wykaz wszys­t­kich mikrośladów, jakie badamy jest dostęp­ny tutaj

Podobne tematy:

.
mail_buttony_dol zadzwon_button_dol skorzystaj_z_czatu_button_dol
Zadzwoń teraz
Skip to content