Test na ojcostwo - zestaw do pobierania próbek może przyjść na dowolny adres Przeskocz do treści

Test na ojcostwo — zestaw do pobierania próbek może przyjść na dowolny adres

gdzie przyjdzie zestaw do pobrania próbekZestaw do pobiera­nia mate­ri­ału DNA do tes­tu na ojcost­wo wcale nie musi być przesłany na Twój adres domowy. Możesz zamówić go do urzę­du pocz­towego, paczko­matu lub na dowol­ny adres – np. zau­fanej oso­by czy zakładu pra­cy. Dzię­ki temu zosta­je zachowana całkowi­ta dyskrecja.

Test na ojcostwo — adres dostarczenia wystarczy wpisać w formularzu badania

For­mu­la­rz zna­j­du­je się na stron­ie inter­ne­towej i to właśnie w nim wpisu­jesz niezbędne do wysył­ki dane. Wystar­czy wpisać dowol­ny adres, na który ma zostać przesłany zestaw oraz wybrać for­mę przesył­ki (pocz­ta, paczko­mat lub kuri­er). Jeśli chcesz zre­al­i­zować test na ojcost­wo, zestaw do pobiera­nia próbek możesz ode­brać również oso­biś­cie. Do wyboru masz punk­ty pobrań w całym kra­ju lub aptekę.

Test na ojcostwo — możesz wybrać dyskretną formę przesyłki

Nie posi­a­da ona żad­nych oznakowań ani pieczątek lab­o­ra­to­ri­um, więc nikt nie domyśli się zawartoś­ci. Nadaw­cą jest w tym przy­pad­ku oso­ba pry­wat­na, czyli jeden z pra­cown­ików. Przesył­ka nor­mal­na posi­a­da na kop­er­cie spec­jalne oznaczenia, m.in. pieczątkę, logo i adres laboratorium.

Test na ojcostwo — zestaw możesz zamówić też przez telefon albo maila

Lub z wyko­rzys­taniem anon­i­mowego czatu na stron­ie inter­ne­towej. W cza­sie roz­mowy z kon­sul­tan­tem wystar­czy podać dowol­ny adres do wysył­ki: domowy, paczko­matu, urzę­du pocz­towego lub zau­fanej oso­by. Gdy otrzy­masz zestaw, będzie moż­na pobrać DNA uczest­ników. Dzię­ki temu test DNA na ojcost­wo będzie mógł zostać wyko­nany, a Ty zyskasz pewność na całe życie.

Test na ojcostwo — zestaw zawiera wszystkie elementy do pobrania DNA 

Zna­j­du­ją się w nim: 4 kom­ple­ty wymazówek (sterylne paty­cz­ki z baweł­ni­aną końcówką), rękaw­icz­ki, for­mu­la­rz zlece­nia bada­nia ojcost­wa do wypełnienia, zaadresowana i opła­cona kop­er­ta zwrot­na, blanki­et przelewu oraz szczegółowa instrukc­ja. Dzię­ki niej dowiesz się, w jaki sposób pobrać prób­ki, by wszys­tko odbyło się prawidłowo.

Test na ojcostwo — pobranie próbek jest szybkie, bezbolesne i komfortowe

I bard­zo proste, dlat­ego bez prob­le­mu zro­bisz to samodziel­nie w domu. Wystar­czy potrzeć wewnętrzną stronę policz­ka wymazówką ok. 10 razy, co trwa ok. 20 sekund. Pobrane prób­ki możesz odesłać w dołąc­zonej kop­er­cie lub kuri­erem (także na koszt lab­o­ra­to­ri­um). Kil­ka dni później otrzy­masz wynik – test na ojcost­wo jed­noz­nacznie wyk­luczy lub potwierdzi ojcostwo.

Zadzwoń terazZadzwoń teraz