Przeskocz do treści

Testy DNA – Warszawa

W Cen­tral­nym punkcie pobrań Gen­Lab w Warsza­w­ie zre­al­izu­jesz pro­fesjon­al­ny test DNA na ojcost­wo. Tele­fon­iczne zapisy na pobranie próbek do bada­nia w dni robocze prowadz­imy od 7.00 do 19.00, a w dni wolne od 8.00 do 21.00. Pobranie mate­ri­ałów do bada­nia może odbyć się nawet w dniu rejestracji.

Prosty i bezbolesny test DNA – Warszawa

Prób­ka do tes­tu DNA na ojcost­wo ma postać wymazu ze śluzów­ki policz­ka, który pobiera się poprzez potar­cie wnętrza jamy ust­nej spec­jal­nym paty­czkiem, zwanym wymazówką. Pobranie trwa kilka­dziesiąt sekund, jest proste i nic nie boli. Dlat­ego wymaz policzkowy moż­na pozyskać już od 2‑dniowego noworodka.

Test DNA Warszawa – wynik już w 48 godzin!

Na wynik czeka się od 5 do 7 dni roboczych. Anal­izę lab­o­ra­to­ryjną moż­na też skró­cić do 48 godzin. O wyniku tes­tu na ojcost­wo zosta­niesz poin­for­mowany lis­town­ie, e‑mailowo, tele­fon­icznie lub na miejs­cu w przychodni.

Testy DNA nie wyma­ga­ją staw­ienia się na czc­zo. Ważne jed­nak, aby na 2 godziny przed pobraniem próbek, nie jeść już żad­nych posiłków, nie żuć gumy i nie pal­ić papierosów. O tym, jak należy przy­go­tować się do bada­nia dowiesz się od naszych kon­sul­tan­tów lub z bezpłat­nego poradnika.

Testy DNA na ojcostwo – próbki, które badamy

Cen­trum Gene­ty­ki Gen­Lab bada sze­ro­ki wach­larz różnego rodza­ju próbek — od trady­cyjnych wymazów z policz­ka, po mikrośla­dy, takie jak: włosy z cebulka­mi, plamy krwi i spermy, szk­lan­ki, sztućce, chus­tecz­ki z katarem, szc­zotecz­ki do zębów oraz wiele innych przed­miotów. Mikroślad moż­na dostar­czyć oso­biś­cie do przy­chod­ni i przy okazji pobrać również wymaz z policzka.

Ważne: Prób­ki wszys­t­kich pac­jen­tów Gen­Lab są ubezpieczone

Test DNA na ojcostwo – dostępny również w ciąży

Pre­na­tal­ny test na ojcost­wo jest dostęp­ny dla wszys­t­kich kobi­et, które osiągnęły 10 tydzień ciąży. Usta­la on ojcost­wo z iden­ty­cznym praw­dopodobieńst­wem jak testy DNA robione już po porodzie. W teś­cie na ojcost­wo w ciąży wyko­rzys­tu­je się dwa rodza­je próbek: krew mat­ki i przy­puszczal­nego ojca dziec­ka, albo prób­ki pobrane pod­czas badań w ciąży (płyn owod­niowy lub frag­ment kosmówki).

Testy DNA Warszawa – zawsze jednoznaczny wynik

Testy DNA dają pewną odpowiedź na pytanie o bio­log­iczne ojcost­wo, albo jed­noz­nacznie je wyk­lucza­ją, albo potwierdza­ją. Ich wyni­ki są respek­towane przez sądy i proku­raturę. Pewność jaką jesteśmy w stanie osiągnąć, to efekt wielo­let­niego stażu pra­cy, tysię­cy wyko­nanych anal­iz, licznych cer­ty­fikatów jakoś­ci, wyk­wal­i­fikowanej kadry pra­cown­ików i możli­woś­ci współpra­cy z ceniony­mi specjalistami.

Anal­iza 24 mark­erów gene­ty­cznych, a nie 16 pozwala uzyskać aż 1000 razy dokład­niejszy wynik. Jest on zawsze uzu­pełniony pro­fil­a­mi gene­ty­czny­mi wszys­t­kich prze­badanych osób.

Zadzwoń terazZadzwoń teraz