Zamów domowy test na ojcostwo | Centrum Genetyki GenLab

Zamów domowy test

Zamaw­iam zestaw do samodziel­nego pobra­nia mate­ri­ału (wymazu z wewnętrznej strony policz­ka) Cena 70zł*

Zestaw ten możesz wyko­rzys­tać do badań: pry­wat­ny test na ojcost­wo dla 2 lub 3 osób i test na ojcost­wo Mikrośla­dy

Dane do wysył­ki:*

Rodzaj przesył­ki: *

For­ma przesył­ki:

For­ma płat­noś­ci*: *

Uwa­gi:

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie i prze­chowywanie moich danych osobowych niezbęd­nych do real­iza­cji zamówienia przez ser­wis Gen­Lab zgod­nie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.03.1997 r.
(Dz. U. Nr 133, poz. 333). *


Powyższe dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu real­iza­cji złożonego zamówienia, na pod­staw­ie art. 23 ustęp 1. punkt 3) ustawy z dnia 29 sierp­nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), przez to testD­NA Ser­vices Sp. z o.o. z siedz­ibą w Katow­icach przy ul. Bocheńskiego 38, zare­je­strowaną w rejestrze przed­siębior­ców prowad­zonym przez Sąd Rejonowy dla Katow­ice-Wschód w Katow­icach Wydzi­ał VIII Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000485736, NIP: 6342822607, Regon: 243412289. Oso­bie poda­jącej dane przysługu­je pra­wo dostępu do treś­ci swoich danych oraz ich popraw­ia­nia.

* Pola wyma­gane

Zadzwoń teraz
Napisz na czacie