Zamów domowy test na ojcostwo Przeskocz do treści

Zamów domowy test

Zamaw­iam zestaw do samodziel­nego pobra­nia mate­ri­ału (wymazu z wewnętrznej strony policz­ka) Cena 70zł*

Zestaw ten możesz wyko­rzys­tać do badań: pry­wat­ny test na ojcost­wo dla 2 lub 3 osób i test na ojcost­wo Mikrośla­dy

Dane do wysył­ki:*

Rodzaj przesył­ki: *

For­ma przesył­ki:

For­ma płat­noś­ci*: *

Uwa­gi:

  Zapoz­nałem się z reg­u­laminem oraz poli­tyką pry­wat­noś­ci i akcep­tu­ję postanowienia tych doku­men­tów. *

  Admin­is­tra­torem Twoich danych osobowych będzie testD­NA Eksper­tyzy Sp. z o.o. s.k. z siedz­ibą w Katow­icach przy ul. Felik­sa Bocheńskiego 38 A, zare­je­strowaną w rejestrze przed­siębior­ców przez Sąd Rejonowy dla Katow­ice-Wschód w Katow­icach Wydzi­ał VIII Gospo­dar­czy Kra­jowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000837178, NIP: 6342822607, Regon: 243412289. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych zna­jdziesz w poli­tyce pry­wat­noś­ci *


* Pola wyma­gane

Zadzwoń terazZadzwoń teraz