Jakie badania DNA zrobisz w GenLab? Przeskocz do treści

Badania DNA – Warszawa

Na badanie DNA w Cen­trum Gene­ty­ki Gen­Lab w Warsza­w­ie umaw­iamy tele­fon­icznie, mailowo lub na cza­cie. Ter­miny są krótkie – pobranie mate­ri­ału gene­ty­cznego może odbyć się nawet tego samego dnia.  Tele­fon­icznej rejes­tracji na wiz­ytę w dni robocze dokonu­je­my w godz­i­nach: 7.00 — 23.00, nato­mi­ast w dni wolne od pra­cy w godz­i­nach: 8.00–21.00. 

Szybkie i dyskretne badania DNA – Warszawa

Przed pobraniem próbek do bada­nia ojcost­wa zlece­nio­daw­ca może podać dane osobowe jego uczest­ników lub też zde­cy­dować się anon­i­mowe badanie DNA. Mate­ri­ał przez­nac­zony do anal­izy zbier­any jest na jałową wymazówkę, czyli dłu­gi paty­czek zakońc­zony z jed­nej strony baweł­ni­aną główką. Per­son­el medy­czny wkła­da go do ust pac­jen­ta, przykła­da do jed­nego z policzków i pociera ener­gicznym ruchem o jego wewnętrzną stronę. To samo robi z drugim policzkiem. Czyn­ność ta trwa nie więcej niż kilka­dziesiąt sekund i jest całkowicie bezbolesna. Dlat­ego wymaz z policz­ka moż­na pobrać od dziec­ka już na dwie doby od jego urodzenia. Po 5–7 dni­ach wynik jest gotowy do odbioru. Na życze­nie pac­jen­ta anal­izę moż­na też przyspieszyć do 48 godzin. Infor­ma­cję o wyniku przekazu­je­my lis­tem pole­conym, tele­fon­icznie, mailowo lub na miejs­cu w przychodni.

Na pobranie próbek do tes­tu na ojcost­wo nie trze­ba przy­chodz­ić na czc­zo. Odstęp pomiędzy ostat­nim posiłkiem/wypitym napo­jem (za wyjątkiem czys­tej wody) a pobraniem wymazu z policz­ka powinien jed­nak wynosić co najm­niej 2 godziny. W tym cza­sie należy również pow­strzy­mać się od pale­nia papierosów i żucia gumy. O tym, jak dobrze przy­go­tować się do bada­nia dowiesz się od naszych kon­sul­tan­tów lub z bezpłat­nego porad­ni­ka. 

Badania DNA z włosów, szczoteczki do zębów – Warszawa

Badanie DNA w Cen­trum Gene­ty­ki Gen­Lab może odbyć się również z próbek mniej stan­dar­d­owych, takich jak włosy z cebulka­mi, paznok­cie wycięte ze skórka­mi, szc­zotecz­ki do zębów, maszyn­ki do gole­nia, paty­cz­ki higien­iczne z woskow­iną z ucha, szk­lan­ki, sztućce i wiele innych. Taki mikroślad moż­na przynieść pros­to do przy­chod­ni i korzys­ta­jąc z okazji pobrać wymaz z policzka.

Badania DNA Warszawa – również dla przyszłych mam

Bada­nia DNA na ojcost­wo mogą wykon­ać kobi­ety, które dopiero oczeku­ją nade­jś­cia dziec­ka. Są dostęp­ne już od 10 tygod­nia ciąży. Mate­ri­ał gene­ty­czny pło­du izolowany jest z krwi mat­ki, płynu owod­niowego lub wycin­ka kos­mów­ki, który potem porównu­je się z mate­ri­ałem gene­ty­cznym ojca pozyskanym z krwi lub z wymazu z policzka.

Pewny wynik badania DNA – Warszawa

Badanie DNA pozwala jed­noz­nacznie potwierdz­ić lub wyk­luczyć ojcost­wo. Ponieważ Cen­trum Gene­ty­ki Gen­Lab anal­izu­je aż 24 mark­ery gene­ty­czne, zami­ast stan­dar­d­owych 16, wyni­ki, które uzysku­je są aż 1000 razy bardziej dokładne. Hon­oru­ją je sądy i proku­ratu­ra. Tak dobre rezul­taty osiągamy nie tylko dzię­ki zwięk­szonej licz­bie badanych mark­erów, ale również dzię­ki możli­woś­ci pra­cy na najnowocześniejszym sprzę­cie, najlep­szych odczyn­nikach oraz dzię­ki wysokim kwal­i­fikacjom naszych pracowników.

Do każdego rezul­tatu bada­nia dołącza­my pro­file gene­ty­czne, które są dowo­dem rzetel­nie wyko­nanej anal­izy i dają możli­wość wery­fikacji wyniku w innym laboratorium.

Zadzwoń terazZadzwoń teraz