Jakie badania DNA zrobisz w Genlab? Przeskocz do treści

Jakie badania DNA można zrobić w GenLab?

Bada­nia DNA umożli­wia­ją przede wszys­tkim sprawdze­nie ojcost­wa i pokrewieńst­wa. Dzię­ki swo­jej nowoczes­noś­ci pozwala­ją wydać dokład­ny i pewny wynik, który poma­ga nie tylko rozwiać wąt­pli­woś­ci, ale też rozwiązać prawną sytu­ację. Bada­nia DNA pozwala­ją pon­ad­to w innych sytu­ac­jach, np. udowod­nić zdradę czy ziden­ty­fikować spraw­cę lub ofi­arę przestępstwa.

Bada­nia DNA – tego dowiesz się z artykułu:

Jakie badania DNA można zrobić w GenLab?

W ofer­cie Gen­Lab zna­j­du­je się wiele badań DNA – przede wszys­tkim na ojcost­wo. Jakie bada­nia DNA moż­na zro­bić w GenLab?

Test na ojcost­wo dla ojca i dziec­ka – badanie zro­bisz z samodziel­nym pobraniem lub w placów­ce (pon­ad 200 w Polsce, również w Warsza­w­ie). Możesz przekazać dowolne prób­ki: zarówno wymazy z policz­ka, jak i np. smoczek, włosy z cebulka­mi czy szc­zoteczkę do zębów. Dzię­ki anal­izie aż 24 mark­erów DNA, pewny wynik uzyskasz również przy udziale tylko ojca i dziecka.

Poczy­taj więcej o tym bada­niu DNA: Test na ojcost­wo dla ojca i dziecka


Test na ojcost­wo z pełną pro­ce­durą sądową – badanie DNA, które jest real­i­zowane z wyko­rzys­taniem pro­ce­dury sądowej (m.in. pobranie próbek od dziec­ka, ojca i mat­ki), a do wyniku wydawana jest eksper­tyza biegłego.

Pamię­taj! Jeśli nie masz możli­woś­ci wyko­na­nia bada­nia z pełną pro­ce­durą sądową – nic stra­conego. Także wyni­ki badań pry­wat­nych są bard­zo częs­to przed­staw­iane w sądzie.

Poczy­taj więcej o tym bada­niu DNA: Test na ojcost­wo do sądu


Test na ojcost­wo w ciąży – najw­cześniej dostęp­ne badanie na ojcost­wo – od 8 lub 15 tygod­nia ciąży. Uzyskasz równie jed­noz­naczny rezul­tat jak w przy­pad­ku bada­nia po narodzinach.

Poczy­taj więcej o tym bada­niu DNA: Test na ojcost­wo w ciąży


Test zdrady – badanie DNA sprawdza­jące, czy na danym przed­mio­cie (np. bieliźnie) jest obec­ne nasie­nie. Po jego wykryciu ist­nieje możli­wość ustal­e­nia pro­filu DNA i porów­na­nia go z innym materiałem.

Poczy­taj więcej o tym bada­niu DNA: Test zdrady


Iden­ty­fikac­ja osob­nicza – ustal­e­nie pro­filu DNA na pod­staw­ie przekazanego mate­ri­ału pozwala m.in. ustal­ić tożsamość spraw­cy zbrod­ni czy wypadku.

Poczy­taj więcej o tym bada­niu DNA: Iden­ty­fikac­ja osobnicza

Dlaczego warto zrobić badania DNA?

Korzyś­ci z real­iza­cji badań DNA obejmują:

  • uzyskanie jed­noz­nacznego rezul­tatu, pewnego na całe życie;
  • pewny wynik bez wzglę­du na czyn­ni­ki takie jak infekc­ja, uży­w­ki czy leki;
  • uzyskanie wyniku, który pozwala rozwiązać wiele prob­lemów i pod­jąć odpowied­nie decyzje;
  • możli­wość wyko­na­nia zan­im dziecko się urodzi – od 8. tygod­nia ciąży;
  • możli­wość real­iza­cji na pod­staw­ie dowol­nych mate­ri­ałów – zarówno wymazów z policz­ka, ale też próbek dyskret­nych, np. maszyn­ki do gole­nia, smocz­ka czy włosów z cebulkami.

Jakie próbki nadają się do badań DNA?

Do badań DNA nada­ją się zarówno wymazy z policz­ka, jak i prób­ki dyskretne. Moż­na przekazać np. chus­teczkę z katarem, niedopałek papierosa, maszynkę do gole­nia, szc­zoteczkę do zębów, smoczek, gryza­czek, paty­cz­ki z woskow­iną z ucha i wiele innych materiałów.

Do tes­tu na ojcost­wo w ciąży przekazu­je się nato­mi­ast próbkę krwi ciężarnej i wymazy z policz­ka od ojca lub płyn owod­niowy i dowolne prób­ki pochodzące od rodziców.

Czy rodzaj prób­ki ma wpływ na wynik bada­nia? Nie! Każ­da prób­ka jest równie pew­na, dlat­ego rodzaj anal­i­zowanego mate­ri­ału nie wpły­wa na rezul­tat tes­tu DNA.

Zadzwoń terazZadzwoń teraz