Badanie na ojcostwo - Warszawa Przeskocz do treści

Badania na ojcostwo — Warszawa

Badanie ojcost­wa wykonasz na miejs­cu w przy­chod­ni w Warsza­w­ie. Na badanie możesz umówić się nawet w dniu wiz­y­ty. Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na jest czyn­na od 8.00 do 24.00 oraz w dni wolne od 8.00 do 21.00. .

Centrum Genetyki GenLab — Centralny Punkt Pobrań w Warszawie

 Med­i­na NZOZ

 ul. Krzy­we Koło 8/10, 00–270 Warszawa

Godziny otwarcia

Poniedzi­ałek-Piątek od 8.00–16.30

Badania na ojcostwo – dyskretnie i na miejscu w Warszawie

Wymazy z policz­ka pobiera się łat­wo, szy­bko i bezboleśnie nawet od małych dzieci, poprzez pocieranie wnętrza policz­ka spec­jal­nym paty­czkiem (wymazówką). Wynik bada­nia ojcost­wa z wymazów z policz­ka dostęp­ny jest w ciągu 5–7 dni roboczych, ist­nieje możli­wość przyspieszenia anal­izy do 48 godzinRezul­tat moż­na ode­brać oso­biś­cie w przy­chod­ni oraz tele­fon­icznie, dyskret­nym lis­tem i e‑mailem..

Do bada­nia ojcost­wa nie trze­ba być na czc­zo. Zale­camy, aby około 2 godzin wcześniej nie jeść, nie pić, nie żuć gumy i nie pal­ić papierosów. Więcej infor­ma­cji moż­na uzyskać kon­tak­tu­jąc się z nami, zaprasza­my też do przeczy­ta­nia bezpłat­nego porad­ni­ka..

Jakie próbki pobrać do badania ojcostwa?

Możesz pobrać zarówno wymazy z policz­ka jak i mikrośla­dy: włosy z cebulka­mi, plamy krwi i spermy, szk­lan­ki, sztućce, chus­tecz­ki z katarem, szc­zoteczkę do zębów i inne. Mikroślad moż­na przynieść do przy­chod­ni i na miejs­cu pobrać wymazy z policz­ka od siebie.  Więcej o bada­niu DNA na ojcost­wo z mikrośladów »

Ważne: Pac­jen­ci Gen­Lab  obję­ci są bezpłat­nym ubez­piecze­niem próbek.

Bada­nia na ojcost­wo moż­na wykon­ać  już po 10 tygod­niu ciąży. Jego wynik tak samo pewnie usta­la bio­log­iczne ojcost­wo jak wynik bada­nia po nar­o­dz­i­nach dziec­ka. Więcej o bada­niu DNA na ojcost­wo w cza­sie ciąży »

Badania na ojcostwo – gwarancja pewnego wyniku testu DNA

Testy DNA na ojcost­wo są najbardziej skuteczną metodą usta­la­nia ojcost­wa i ich rezul­tat jed­noz­nacznie potwierdza lub wyk­lucza bio­log­iczne ojcost­wo. Wyni­ki testów DNA są tak pewne, że uzna­ją je sądy i proku­ratu­ra. Zle­ca­jąc badanie w Gen­Lab masz pewność, że otrzy­masz wiary­god­ny wynik, gwaran­tu­je to wielo­let­nie doświad­cze­nie lab­o­ra­to­ri­um, liczne cer­ty­fikaty jakoś­ci oraz współpra­ca ze spec­jal­is­ta­mi. Cer­ty­fikaty jakości »

przykładowy wynik badania ojcostwa z danymi osobowymi przykładowy wynik anonimowego badania na ojcostwo

Wynik bada­nia ojcost­wa zle­conego w Gen­Lab jest 1000 razy bardziej dokład­ny dzię­ki anal­izie aż 24 mark­erów DNAw porów­na­niu do stan­dar­d­owego zestawu 16 mark­erów. Do każdego wyniku dołącza­my pro­file gene­ty­czne badanych osób. Czy­taj więcej o 24 mark­er­ach DNA »

Zapraszamy do kontaktu!.

Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol
 
Zadzwoń terazZadzwoń teraz