Przeskocz do treści

Przykładowy wynik testu na ojcostwo z danymi

Wynik tes­tu na ojcost­wo z dany­mi osobowy­mi może być wyko­rzys­tany jako dowód wstęp­ny w spraw­ie sądowej o ali­men­ty lub ustal­e­nie ojcost­wa. Zapew­ni­amy dyskrecję i ochronę przekazanych nam infor­ma­cji. Dane osobowe są wyko­rzys­tane tylko i wyłącznie w celu przeprowadzenia bada­nia i wys­taw­ienia wyniku.

Ważne: Nigdy nie potwierdza­my real­iza­cji badań. Wszel­kich infor­ma­cji o prze­biegu bada­nia ojcost­wa udzielamy wyłącznie dzwoniąc na numer tele­fonu lub pisząc na adres e‑mail wpisany w for­mu­la­rzu zlece­nia bada­nia. Potwierdza­my też “hasło bez­pieczeńst­wa” wpisane w for­mu­la­rzu zlece­nia badania.

Przykładowe wyniki — potwierdzenie i wykluczenie ojcostwa

Kliknij, aby pow­ięk­szyć zdjęcie

Przykład­owe wyni­ki prezen­towane na naszej stron­ie zaw­ier­a­ją nieprawdzi­we dane osobowe oraz losowe liczby.

Jakie dane zawiera wynik?

  • Imiona i nazwiska osób badanych
  • Daty urodzenia osób badanych
  • Data pobra­nia próbek i otrzy­ma­nia ich
  • Pro­file gene­ty­czne osób badanych
  • Słow­na inter­pre­tac­ja wyniku
  • Pod­pisy i piecząt­ki osób wykonu­ją­cych i zatwierdza­ją­cych badania

Zapraszamy do kontaktu!

Zadzwoń teraz

Zadzwoń terazZadzwoń teraz