Badania prenatalne Warszawa – Test NIFTY – bezpieczny test prenatalny już od 10 tygodnia ciąży Przeskocz do treści

Badania prenatalne Warszawa. Test NIFTY – nieinwazyjny test prenatalny już od 10 tygodnia ciąży

Bada­nia pre­na­talne Warsza­wa — test NIFTY możesz wykon­ać na miejs­cu w placów­ce oraz z pobraniem prób­ki w domu. Sprawdź gdzie zro­bić badanie i dlaczego warto.

NIFTY został wyko­nany już pon­ad 10 000 000 razy na całym świecie. To niein­wazyjny test pre­na­tal­ny o wysok­iej czułoś­ci, dostęp­ny już od 10 tygod­nia ciąży. W wer­sji NIFTY pro posi­a­da najsz­er­szy zakres (94 niepraw­idłowoś­ci ‚w tym tri­somię 21., 13., i 18.) oraz ubez­piecze­nie wyniku.

nifty warszawa


Spis treś­ci:

  1. Gdzie moż­na wykon­ać bada­nia pre­na­talne w Warsza­w­ie — badanie NIFTY pro
  2. Bada­nia pre­na­talne Warsza­wa cena i rejes­trac­ja — NIFTY pro

Gdzie można wykonać badania prenatalne w Warszawie — badanie NIFTY pro

Bada­nia pre­na­talne w Warsza­w­ie — badanie NIFTY pro moż­na umówić na miejs­cu w punk­tach pobrań. Możli­we jest też umówie­nie pobra­nia prób­ki w domu w Warsza­w­ie i okol­i­cy (wiz­y­ta domowa pielęgniarki).

Rejestracja na badanie

Zapy­taj o najbliższy punkt pobrań lub pobranie w domu:
tel. 665 761 161 — tele­fon czyn­ny 7 dni w tygodniu.

Badania prenatalne Warszawa cena i rejestracja — NIFTY pro

Skon­tak­tuj się z nami i zapy­taj o cenę NIFTY pro i jak umówić się na badanie: tel. 665 761 161

  • Tele­fon jest czyn­ny 7 dni w tygod­niu. Dostęp­ne są szy­bkie ter­miny, również w dniu umówienia badania
  • Za badanie możesz zapłacić w rat­ach i korzys­ta­jąc z płat­noś­ci bezpłat­nie odroczonych.

Co zawiera cena badania NIFTY pro?

Test NIFTY pro to badanie ubez­piecze­niem i sze­rokim zakre­sem badanych niepraw­idłowoś­ci (94). Dodatkowo tu w cenie bada­nia NIFTY pro jest:

  • Pobranie prób­ki w placów­ce lub w domu
  • Wskazów­ki dołączane do wyniku “Jak odczy­tać wynik” opra­cow­ane we współpra­cy z lekarzem genetykiem.
  • Kon­sul­tac­ja wyniku z lekarzem gene­tykiem w przy­pad­ku otrzy­ma­nia niepraw­idłowego wyniku.

Dlaczego warto wykonać NIFTY pro?

nifty warszawa

.


badania prenatalne warszawa

Infor­ma­c­je o bada­niu NIFTY pro:

  1. Czym są bada­nia pre­na­talne Warsza­wa — test NIFTY pro
  2. Częste pyta­nia o bada­nia pre­na­talne — NIFTY pro

Czym są badania prenatalne Warszawa — test NIFTY pro

Bada­nia pre­na­talne Warsza­wa — test NIFTY pro to niein­wazyjne badanie pre­na­talne wykony­wane z krwi mat­ki już od 10 tygod­nia ciąży. Jego zakres obe­j­mu­je tri­somię 21. (zespół Dow­na), tri­somię 13. (zespół Patau), tri­somię 18. (zespół Edward­sa) oraz inne choro­by. W sum­ie bada 94 niepraw­idłowoś­ci i płeć na życze­nie. Jest najsz­er­szym NIFTY.

Tak wyso­ka czułość bada­nia NIFTY pro jest możli­wa, gdyż krwi mat­ki jest obec­ne wolne płodowe DNA i moż­na je zbadać z wyko­rzys­taniem nowoczes­nej metody NSG. Badanie jest jed­nocześnie skuteczne i bez­pieczne, nie wiąże się z ryzykiem poronienia.

Dzię­ki wysok­iej czułoś­ci bada­nia NIPTNIFTY pro jego praw­idłowy wynik może poz­wolić odzyskać spokój i uniknąć amniop­unkcji. Czy­taj więcej o NIFTY pro…

Częste pytania o badania prenatalne — NIFTY pro

W którym tygodniu ciąży można zrobić NIFTY pro?

NIFTY pro jest dostęp­ny już od 10 tygod­nia ciąży, nie ma górnej grani­cy wieku ciąży.

Ile czeka się na wynik NIFTY pro?

Wynik NIFTY pro jest dostęp­ny maksy­mal­nie do 10 dni roboczych od dotar­cia prób­ki do laboratorium.

Jak przygotować się do NIFTY pro?

Przed badaniem NIFTY pro moż­na zjeść i nie trze­ba być na czc­zo. Zale­ca się picie płynów w celu nawod­nienia orga­niz­mu dzień przed i w dniu pobra­nia próbki.

Kiedy jest wskazane badanie NIFTY pro?

NIFTY pro warto zro­bić jeśli Mamie zależy na bez­piecznym sprawdze­niu zdrowia dziec­ka jeszcze przed nar­o­dz­i­na­mi. Do wskazań należy ciąża po 35. roku życia, niepraw­idłowoś­ci w teś­cie PAPP‑a i pod­wyżs­zone ryzyko wskazu­jące na pode­jrze­nie tri­somii, czy zalece­nie amniop­unkcji z powodu pode­jrzenia tri­somii. Praw­idłowy wynik NIFTY pro może pomóc odzyskać spokój i uniknąć amniopunkcji.

Na czym polega ubezpieczenie NIFTY pro?

Ubez­piecze­nie jest dobrowolne i w cenie bada­nia. Umożli­wia wypłatę wysok­iego odszkodowa­nia w sytu­acji wyniku fałszy­wie negaty­wnego. Takie wyni­ki są bard­zo rzad­kie i wys­tępu­ją też w innych NIPT. Jed­nak tylko w NIFTY rodz­ice mogą wów­czas uzyskać do około 210 000 zł.

Źródła: badanienifty.pl/zrodla

Zadzwoń terazZadzwoń teraz