Przeskocz do treści

Badanie DNA w Poznaniu- najpewniejsze testy na rynku

Badanie DNA w PoznaniuObec­nie bada­nia DNA umożli­wia­ją uzyskanie jed­noz­nacznego i pewnego wyniku. W naszym lab­o­ra­to­ri­um wyko­rzys­tu­je­my metodę mul­ti­plex STR rekomen­dowaną przez Między­nar­o­dowe Towarzyst­wo Gene­ty­ki Sądowej, której zaletą jest m.in. możli­wość wyko­na­nia bada­nia na bard­zo małej iloś­ci DNA.

Pewny wynik badania ojcostwa

Testy DNA na ojcost­wo to obec­nie najskuteczniejsza meto­da ustal­e­nia bio­log­icznego pokrewieńst­wa. Zarówno test pry­wat­ny, jak i sądowy daje taki sam pewny i wiary­god­ny wynik — ojcost­wo zostanie albo potwierd­zone na pon­ad 99,99% albo wyk­luc­zone w 100%.

Zobacz jak odczy­tać wynik bada­nia na ojcostwo»

Lab­o­ra­to­ri­um przyj­mu­jąc prób­ki do anal­izy nie rozdziela ich na bada­nia pry­watne i sądowe, wykony­wane są one w taki sam sposób. Różni­ca pole­ga jedynie na pro­ce­durze pobra­nia próbek.

Który test na ojcostwo będzie najlepszy dla Ciebie 

Tabelka-podsumowanie-badan-ojcostwa

.

Pobranie próbek w Poznaniu

Jeżeli chcieli­by Państ­wo umówić się na pobranie próbek  do placów­ki w Poz­na­niu, wystar­czy 1–2 dni przed planowanym pobraniem skon­tak­tować się z nami. Postaramy się umówić  na dogod­ny dla Państ­wa ter­min. Na miejs­cu oso­ba z per­son­elu medy­cznego pobierze mate­ri­ał oraz zostanie uzu­pełniony for­mu­la­rz zlece­nia tes­tu. Zapew­ni­amy dyskrecję oraz miłą i fachową obsługę.

.

Nasz test na ojcostwo wyróżnia:

strzalka-mala Wyso­ka jakość, która jest reg­u­larnie kon­trolowana przez między­nar­o­dowe ośrod­ki naukowe.
strzalka-mala Zachowanie całkowitej poufnoś­ci i dyskrecji.
strzalka-mala Korzyst­na cena przy zachowa­niu krótkiego ter­minu oczeki­wa­nia na wynik.
strzalka-mala Szy­b­ki czas real­iza­cji bez dodatkowych opłat.
strzalka-mala Pro­fesjon­al­na i miła obsłu­ga Klienta.
strzalka-mala Wiary­god­ność — do każdego wyniku otrzy­mu­ją Państ­wo pro­file genetyczne.

.

Samodzielne pobranie próbek

Stan­dar­d­owym mate­ri­ałem wyko­rzysty­wanym w bada­niu ojcost­wa jest wymaz z wewnętrznej strony policz­ka. Pobranie takiej prób­ki jest bard­zo proste i bezbolesne, dlat­ego z powodze­niem moż­na to zro­bić samodziel­nie w domu. W tym celu wystar­czy zamówić zestaw do pobra­nia próbek.

Zobacz jak praw­idłowo pobrać próbki»

Jeżeli nie mają Państ­wo możli­woś­ci pobra­nia wymazów z policz­ka do tes­tu na ojcost­wo moż­na dostar­czyć inne prób­ki, zwane mikroślada­mi. Do tej grupy mate­ri­ałów zal­icza­my: włosy z cebulka­mi, gumę do żucia, chus­teczkę z katarem, smoczek, butelkę i wiele innych. Więcej o teś­cie na ojcost­wo z mikrośladów…

.

* Więcej na tem­at mikrośladów, które badamy przeczy­tasz w Test Mikroślad­owy.
** Obow­iązu­je tylko wów­czas, gdy prób­ki zostały praw­idłowo pobrane. W prze­ci­wnym wypad­ku może on ulec wydłużeniu.
.

Badanie DNA w Poznaniu Badanie DNA w Poznaniu Badanie DNA w Poznaniu
Zadzwoń terazZadzwoń teraz