Cennik stary | Centrum Genetyki GenLab

Cennik stary

  • Test dla 2 osób w przy­chod­ni
  • 1047 ‚-
  • Pobranie próbek w przy­chod­ni
  • Wynik 5–7 dni roboczych
  • ojciec + dziecko
  • Anon­i­mowy lub z dany­mi
  • Odbiór wyniku w przy­chod­ni lub wysył­ka
  • Badanie nawet w dniu umówienia wiz­y­ty
  • pole­cany
   Test dla 2 osób domowy
  • 897 ‚-
  • Samodzielne pobranie próbek
  • Wynik w 5–7 dni roboczych
  • ojciec + dziecko
  • Anon­i­mowy lub z dany­mi
  • Odbiór wyniku w przy­chod­ni lub wysył­ka
  • Ubez­piecze­nie próbek i domowy zestaw w cenie
  • Test ojcost­wa do sądu
  • 1590 ‚-
  • Pobranie próbek w przy­chod­ni
  • Wynik do 10 dni roboczych
  • ojciec + mat­ka + dziecko
  • For­mal­na pro­ce­du­ra
  • Opinia biegłego sądowego do wyniku
  • Wynik ma wartość dowodową dla sądu

Możesz też kupić domowy zestaw do tes­tu ojcost­wa w cenie 70 ‚-, a pozostałą kwotę dopłacić po pobra­niu próbek. Dostęp­ny jest też w przy­chod­ni i aptekach.

Możesz wybrać usługi dodatkowe:

 Włącze­nie dodatkowej oso­by do bada­nia (wymaz z policz­ka) — 200,- /za 1 próbkę

 Włącze­nie dodatkowej oso­by do bada­nia (prób­ka niety­powa*) — 350,- /za 1 próbkę

*Do próbek niety­powych zal­icza­my: szc­zoteczkę do zębów, chus­teczkę do nosa, gumę do żucia, plamy krwi, smoczek, gryzak, butelkę i inne. Więcej o próbkach niety­powych….

Bezpłatne ubezpieczenie próbek

Pac­jen­ci Gen­Lab są obję­ci bezpłat­nym ubez­piecze­niem próbek. Jeśli anal­iza pier­wszej prób­ki nie poz­woli na wys­taw­ie­nie wyniku, anal­iza drugiej prób­ki jest bezpłat­na! Skon­tak­tuj się z nami i uzyskaj więcej infor­ma­cji o ubez­piecze­niu próbek.

Jak wygląda płatność za test na ojcostwo

 • W przy­pad­ku bada­nia w przy­chod­ni, płat­ność jest podzielona na dwie częś­ci. W pier­wszej kole­jnoś­ci opła­ca się 150 zł na miejs­cu, a pozostałą kwotę za badanie wpła­ca się bezpośred­nio na nasze kon­to.
 • Domowy zestaw do pobra­nia próbek w cenie 70 zł jest już wlic­zony w cenę bada­nia z samodziel­nym pobraniem próbek. Cena zestawu jest więc pier­wszą częś­cią opłaty, później opła­ca się pozostałą kwotę za anal­izę gene­ty­czną.
 • W przy­pad­ku bada­nia z próbek niety­powych w pier­wszej kole­jnoś­ci lab­o­ra­to­ri­um sprawdza, czy nada­ją się one do anal­izy. Dopiero później badany jest wymaz z policz­ka od drugiej oso­by badanej. Na początku opła­ca się więc tylko anal­izę prób­ki niety­powej, dopiero później pozostałą część ceny bada­nia.

Co zawiera wynik testu na ojcostwo

Na wyniku bada­nia zna­j­du­ją się pro­file gene­ty­czne osób badanych, rezul­tat zaawan­sowanej anal­izy statysty­cznej, słow­na inter­pre­tac­ja oraz pełne dane i piecząt­ki osób wykonu­ją­cych i zatwierdza­ją­cych test. Zobacz jak odczy­tać wynik tes­tu ojcost­wa »

 

Zapraszamy do kontaktu!.

mail_buttony_dol zadzwon_button_dol skorzystaj_z_czatu_button_dol
Zadzwoń teraz
Skip to content