Przeskocz do treści

Czy wynik testu prywatnego można wykorzystać w sądzie?

wynik testu prywatnego jako dowód w sądzieChoć rezul­tat pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo jest tak samo jed­noz­naczny jak bada­nia sądowego, to dla wymi­aru spraw­iedli­woś­ci nie będzie on nieste­ty posi­adał wartoś­ci dowodowej. Wyni­ka to przede wszys­tkim z różnic w sposo­bie poboru próbek, który w przy­pad­ku tes­tu wykony­wanego wyłącznie na potrze­by własne jest znacznie mniej sformalizowany.

Należy pod­kreślić, że badanie DNA zarówno w pry­wat­nym, jak i sądowym teś­cie na ojcost­wo wyglą­da niemal iden­ty­cznie. Każ­da dostar­c­zona prób­ka prze­chodzi przez te same etapy anal­izy lab­o­ra­to­ryjnej, których efek­tem koń­cowym jest wydanie niepod­ważal­nego wyniku – 100% dla wyk­luczenia ojcost­wa, powyżej 99,999% dla potwierdzenia ojcostwa.

Jak wygląda sądowy test na ojcostwo?

wynik testu prywatnego jako dowód w sądzieSądowy test na ojcost­wo musi się odbyć zgod­nie z for­mal­ną pro­ce­durą, określoną przez kra­jowe sądown­ict­wo. Niezwyk­le istotne jest, aby pobór mate­ri­ału (wymazu z błony ślu­zowej policz­ka) został przeprowad­zony w placów­ce medy­cznej z udzi­ałem świad­ków. Wszyscy uczest­ni­cy bada­nia, a więc dom­nie­many ojciec, dziecko oraz mat­ka mają też obow­iązek okaza­nia aktu­al­nych doku­men­tów tożsamoś­ci (dowodów oso­bistych, skró­conego odpisu aktu urodzenia).

Obec­ność mat­ki jest koniecz­na, gdyż pod­czas bada­nia sprawdza się jed­nocześnie macierzyńst­wo. Do wyniku dołączana jest opinia spec­jal­isty z zakre­su badań gene­ty­cznych, pełniącego w tym momen­cie rolę biegłego sądowego. Sporząd­zony zosta­je także pro­tokół sądowy, na którym zarówno badane oso­by, jak i świad­kowie składa­ją swo­je podpisy.

Jak przebiega prywatne badanie ojcostwa?

Real­iza­c­ja pry­wat­nego bada­nia na ojcost­wo daje nam dużo więcej swo­body. Doty­czy to nie tylko sposobu poboru prób­ki, ale też jej rodza­ju czy samych uczestników.

wynik testu prywatnego jako dowód w sądziePróbkę do bada­nia o charak­terze pry­wat­nym moż­na przy­go­tować samodziel­nie w domu, nie trze­ba w tym celu udawać się do placów­ki medy­cznej. Testy wykony­wane dla włas­nej infor­ma­cji dopuszcza­ją — oprócz trady­cyjnych wymazów z policz­ka — możli­wość wyko­rzys­ta­nia mniej stan­dar­d­owych mate­ri­ałów, takich jak włosy z cebulka­mi, plamy krwi, szc­zotecz­ki do zębów, zużyte chus­tecz­ki higien­iczne, śla­dy nasienia, gumę do żucia i wielu innych.

Co niezwyk­le istotne, pry­watne badanie ojcost­wa może zostać zre­al­i­zowany na pod­staw­ie próbek pobranych jedynie od dom­nie­manego ojca i dziec­ka. W więk­szoś­ci przy­pad­ków uczest­nict­wo mat­ki nie jest tutaj konieczne. Warto także zaz­naczyć, że oso­by biorące udzi­ał w bada­niu nie mają obow­iązku okazy­wa­nia doku­men­tów potwierdza­ją­cych tożsamość.

Dlaczego wynik badania prywatnego nie zostanie uznany przez sąd?

Niefor­mal­na charak­ter pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo spraw­ia, że jego wynik nie zostanie uznany przez sąd jako wiary­god­ny i pełnowartoś­ciowy dowód w spraw­ie. Sąd nie ma prze­cież pewnoś­ci, że wyko­rzys­tane w nim prób­ki, fak­ty­cznie należały do badanych osób. Może jed­nak potrak­tować rezul­tat tes­tu jako dowód wstęp­ny i na tej pod­staw­ie zażą­dać przeprowadzenia bada­nia sądowego.

Jak odczy­tać wynik badania»

.

wynik testu prywatnego jako dowód w sądzie wynik testu prywatnego jako dowód w sądzie wynik testu prywatnego jako dowód w sądzie

 

Zadzwoń terazZadzwoń teraz