Formularze zlecenia badania | Centrum Genetyki GenLab

Formularze zlecenia badania

Zaprasza­my do pobra­nia i uzu­pełnienia odpowied­niego for­mu­la­rza zlece­nia. Każdy wysłany przez nas zestaw do pobra­nia próbek zaw­iera w stan­dard­zie odpowied­ni for­mu­la­rz. Jeśli zde­cy­du­ją się Państ­wo na wyko­nanie bada­nia prosimy o pobranie odpowied­niego for­mu­la­rza i przesłanie go wraz z dołąc­zony­mi próbka­mi. Bard­zo prosimy o pod­pisanie się we wszys­t­kich polach zaz­nac­zonych na żół­to.

 

 

mail_buttony_dol
zadzwon_button_dol
skorzystaj_z_czatu_button_dol
in
Zadzwoń teraz