Pobranie próbek do testu w domu Przeskocz do treści

Pobranie próbek w domu

W niek­tórych lab­o­ra­to­ri­ach gene­ty­cznych spec­jal­izu­ją­cych się w tes­tach na ojcost­wo ist­nieje możli­wość poboru próbek nie na jeden, a na dwa sposo­by: na miejs­cu w placów­ce medy­cznej oraz w domu. Do kogo adresowana jest ta dru­ga opc­ja i w jakich sytu­ac­jach będzie ona najlep­szym rozwiązaniem?

Komfort i dyskrecja

pobranie próbek do testu na ojcostwoMożli­wość samodziel­nego poboru próbek — i to jeszcze we włas­nym domu — daje pac­jen­towi szan­sę na zachowanie kom­for­tu oraz pełnej dyskrecji. Pac­jent może bowiem zamówić spec­jal­ny zestaw testowy, np. za pomocą for­mu­la­rza elek­tron­icznego dostęp­nego na stron­ie inter­ne­towej firmy, a potem już tylko oczeki­wać kuri­era z przesyłką.

Pobranie wymazów pole­ga na potar­ciu wewnętrznej strony policz­ka spec­jal­nym paty­czkiem, zwanym wymazówką. Jest to zabieg całkowicie bez­pieczny i bezbolesny, a w dodatku na tyle prosty, że każdy bez prob­le­mu sobie z nim poradzi. Zestaw testowy powinien być wyposażony nie tylko we wszys­tkie ele­men­ty pozwala­jące na real­iza­cję zlece­nia, ale też w szczegółową instrukcję obsłu­gi, która wyjaśni krok po kroku jak należy praw­idłowo pobrać wymaz.

Nie zapom­i­na­jmy, że w bada­ni­ach na ustal­e­nie ojcost­wa oprócz ojca czy mat­ki nierzad­ko uczest­niczą także dzieci, które mogą nie przepadać za wiz­y­ta­mi w placówkach medy­cznych. Właśnie dlat­ego zale­ca się, aby w przy­pad­ku uczest­nict­wa dziec­ka pobór próbek przeprowadz­ić w warunk­ach domowych.

Samodzielny pobór próbek tylko w przypadku testu prywatnego

pobranie próbek do testu na ojcostwoJak widać samodziel­ny pobór próbek w warunk­ach domowych ma liczne zale­ty. Nieste­ty wiążą się z nim również pewne ograniczenia. Możli­wość włas­noręcznego sporządzenia wymazów doty­czy wyłącznie pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo. W przy­pad­ku sądowego bada­nia ojcost­wa będziemy już musieli udać się na pobranie do placów­ki, w której pozyskaniem wymazów zajmą się już fachow­cy. Nie będziemy mogli również liczyć na anonimowość.

Real­iza­c­ja sądowego tes­tu na ojcost­wo wyma­ga bowiem potwierdzenia tożsamoś­ci wszys­t­kich osób biorą­cych w nim udział.

Na koniec warto jeszcze wspom­nieć, że nieza­leżnie od tego w jaki sposób prób­ki zostaną pozyskane – samodziel­nie w domu czy w placów­ce – wynik bada­nia DNA będzie zawsze tak samo pewny. Badanie potwierdzi ojcost­wo na pon­ad 99,99% lub je zaprzeczy w 100%.
.

pobranie próbek do testu na ojcostwo pobranie próbek do testu na ojcostwo pobranie próbek do testu na ojcostwo

 

Zadzwoń terazZadzwoń teraz