Test na ojcostwo - wypełnij formularz i prześlij dowolne próbki Przeskocz do treści

Test na ojcostwo — wypełnij formularz i prześlij dowolne próbki

prosty test na ojcostwo, proste testy na ojcostwoJeśli chcesz przeprowadz­ić całkowicie pewny test na ojcost­wo, nie musisz już zamaw­iać zestawu do pobiera­nia mate­ri­ału DNA. Ter­az wystar­czy jedynie pobrać, uzu­pełnić i pod­pisać for­mu­la­rz dostęp­ny na stron­ie www i przesłać go do lab­o­ra­to­ri­um razem z dowol­ny­mi próbka­mi uczest­ników badania.

Test na ojcostwo – realizowany na podstawie dowolnej próbki

To oznacza, że do bada­nia na ojcost­wo możesz przekazać dowol­ny ele­ment z DNA oso­by badanej. Mate­ri­ał gene­ty­czny zna­j­du­je się np. w naskórku, cebulkach włosów, ślin­ie, krwi czy innych wydzieli­nach. Pewny test na ojcost­wo moż­na więc przeprowadz­ić m.in. na pod­staw­ie uży­wanej maszyn­ki do gole­nia, uży­wanej szc­zotecz­ki do zębów, kub­ka czy pusz­ki po napoju.

Inne przed­mio­ty codzi­en­nego użytku, które możesz przekazać, to również niedopałek papierosa, smoczek lub gryza­czek dziec­ka czy zuży­ta prez­er­waty­wa. Pamię­taj, że każ­da prób­ka z mate­ri­ałem bio­log­icznym jest tak samo wartoś­ciowym źródłem DNA.

Test na ojcostwo – jak prawidłowo pobrać próbki?

Jeśli chcesz zre­al­i­zować test, postaraj się nie dotykać goły­mi ręka­mi prób­ki, która zostanie przesłana do bada­nia ojcost­wa. Wyko­rzys­taj jed­no­ra­zowe rękaw­icz­ki, woreczek foliowy lub czys­tą chus­teczkę – dzię­ki temu unikniesz jej zanieczyszczenia. Jeśli prób­ki są mokre, zaczekaj, aż wyschną.

Mate­ri­ał do bada­nia najlepiej zapakować do steryl­nego pojem­ni­ka, np. na mocz albo czys­tej kop­er­ty papierowej bądź worecz­ka strunowego. W przy­pad­ku więk­szych (szczegól­nie szk­lanych) ele­men­tów sprawdzi się też czysty kartonik.

Test na ojcostwo – jak przekazać próbki?

To już zależy od tego, co jest dla Ciebie najwygod­niejsze. Możesz przynieść mate­ri­ał do jed­nego z punk­tów w całej Polsce, wysłać kuri­erem albo pocztą. Zabez­piec­zone prób­ki spoko­jnie przetr­wa­ją nawet 2 tygod­nie trans­portu, więc nie musisz martwić się o ich zniszczenie.

Nie bój się też, że prób­ka nie nada się do bada­nia DNA – nawet jeśli okaże się słabej jakoś­ci, bezpłat­nie przeanal­izu­je­my kolejną.

Test na ojcostwo – zlecenie badania bez zamówienia zestawu

To bard­zo proste: najpierw konieczne jest pobranie for­mu­la­rza zlece­nia bada­nia z naszej strony www. Po uzu­pełnie­niu wystar­czy go wydrukować i pod­pisać we wskazanych miejs­cach. Po przy­go­towa­niu doku­men­tu zapakuj go razem z próbka­mi – w kop­er­cie lub kartonie.

Gdy przesył­ka zostanie przekazana do lab­o­ra­to­ri­um, test na ojcost­wo zacznie być real­i­zowany. Po kilku dni­ach otrzy­masz pewny i jed­noz­naczny wynik wyk­lucza­ją­cy albo potwierdza­ją­cy ojcostwo.

Test na ojcostwo – pewny rezultat bez względu na rodzaj próbki

DNA wszędzie jest bowiem iden­ty­czne, a więc rodzaj prób­ki nie ma tu żad­nego znaczenia. Taki sam pro­fil gene­ty­czny zostanie ustalony z cebul­ki włosa, śladów śliny na puszcze po napo­ju czy krwi oso­by badanej.

Pamię­taj jed­nak, że tylko doświad­c­zone lab­o­ra­to­ri­um pode­j­mu­je się real­iza­cji tes­tu na ojcost­wo na pod­staw­ie dowol­nych próbek. Wiele placówek wciąż wykonu­je bada­nia głównie z wyko­rzys­taniem wymazów z policz­ka, które nie wyma­ga­ją dodatkowych odczynników.

 

Zadzwoń terazZadzwoń teraz