Przeskocz do treści

Test na ojcostwo ze szczoteczki do zębów

przykładowy wynik anonimowego testu na ojcostwoSzc­zotecz­ka do zębów jest mate­ri­ałem, który z powodze­niem może zostać uży­ty do tes­tu na ojcost­wo. Rezul­tat bada­nia gene­ty­cznego po anal­izie tzw. mikrośladów, czyli m.in. szc­zotecz­ki do zębów, będzie tak samo pewny, tj. jed­noz­nacznie potwierdzi lub wyk­luczy ojcost­wo. Badanie DNA z mikrośladów jest zawsze badaniem anon­i­mowym, zle­ca­jąc go nie poda­jesz danych osobowych osób biorą­cych w nim udział.

Jeśli pier­wsza prób­ka mate­ri­ału DNA będzie słabej jakoś­ci, np. na skutek zanieczyszczenia, pac­jent może dostar­czyć kole­jną — dzię­ki ubez­piecze­niu, którym obję­ci są wszyscy pac­jen­ci Gen­Lab jest to usłu­ga całkowicie bezpłatna.

W jaki sposób zabezpieczyć szczoteczkę do zębów do testu na ojcostwo?

Test na ojcostwo ze szczoteczki do zębów Aby szc­zotecz­ka do zębów nadawała się do tes­tu na ojcost­wo musi mieć ewidentne śla­dy uży­wa­nia, nie wystar­czy umyć nią zębów kil­ka razy. Trze­ba mieć też pewność, że korzys­tała z niej tylko jed­na oso­ba. Przed przys­tąpi­e­niem do zebra­nia prób­ki należy ubrać jed­no­ra­zowe, gumowe rękaw­icz­ki, tak aby nie dotykać jej goły­mi ręko­ma. Szc­zoteczkę najlepiej zła­pać za uch­wyt (rączkę), unika­jąc przy tym kon­tak­tu z włosiem. Jeśli szc­zotecz­ka jest mokra należy poczekać aż wyschnie, a potem spakować ją do czys­tej, papierowej kop­er­ty i wysłać do lab­o­ra­to­ri­um.

Jak dostarczyć próbkę do laboratorium

Nie daje­my Ci ter­minu, w którym mikrośla­dy powin­ny do nas trafić, jed­nak zale­camy, abyś przesyłkę nadał do kilku dni po pobra­niu – trady­cyjną pocztą albo kurierem.

genlab - zamówienie kuriera

Jeśli prób­ki są odpowied­nio zabez­piec­zone, nawet kilkud­niowy trans­port nie wpłynie na jakość zna­j­du­jącego się na szc­zoteczce do zębów DNA.

Jak przechowywać próbki przed wysyłką

Szc­zoteczkę do zębów, jak i inne mikrośla­dy, przed wysłaniem do anal­izy nie należy wys­taw­iać na dzi­ałanie wilgo­ci i promieni słonecznych. Suchy, zaciem­niony pokój będzie najlep­szym miejscem do prze­chowywa­nia mikrośladów, takich jak szc­zotecz­ka do zębów.

Test na ojcostwo ze szczoteczki do zębów – etapy realizacji

Po pierwsze: kup zestaw do samodzielnego pobrania materiału DNA

Zestaw możesz kupić drogą inter­ne­tową KUP TERAZ  ZESTAW DO BADANIA OJCOSTWA» w przy­chod­ni oraz w jed­nej ze współpracu­ją­cych z nami aptek. Zobacz, w której aptece kupisz nasze zestawy» Możesz go pon­ad­to zamówić tele­fon­icznie, mailowo i na cza­cie online.

Po drugie: pobierz i odeślij próbki do laboratorium

Przed przys­tąpi­e­niem do pobiera­nia mate­ri­ału do bada­nia ojcost­wa zapoz­naj się z dołąc­zoną do zestawu instrukcją, która pokaże Ci jak zro­bić to poprawnie i szy­bko. Zabez­piec­zone prób­ki opisz, włóż — wraz z doku­men­ta­mi zlece­nia bada­nia — do zaadresowanej kop­er­ty zwrot­nej, która zna­j­du­je się w wyposaże­niu zestawu i odeślij do lab­o­ra­to­ri­um. Przesyłkę możesz nadać na pocz­cie. Jeśli wolisz sko­rzys­tać z pomo­cy kuri­era, skon­tak­tuj się z nami, a my wyśle­my go do Ciebie po odbiór wszys­t­kich próbek. Tel: 533 295 679 

Po trzecie: odbierz wynik badania ojcostwa

Infor­ma­cję o wyniku tes­tu na ojcost­wo z mikrośladów jesteśmy w stanie przekazać już po upły­wie 5 – 10 dni roboczych. Może­my to zro­bić na kil­ka sposobów: na miejs­cu w placów­ce, przez tele­fon, lis­tem pole­conym lub za pośred­nictwem pocz­ty elek­tron­icznej. O tym, w jakiej formie chcesz otrzy­mać wynik decy­du­jesz sam. zaz­nacza­jąc odpowied­nią opcję w doku­men­tach zlecenia.

Wynik tes­tu ojcost­wa ze szc­zotecz­ki do zębów już w 48 godzin!
jak zrobić test na ojcostwo ze szczoteczki do zębówZle­ciłeś test ojcost­wa ze szc­zotecz­ki do zębów i zależy Ci na szy­bkim wyniku? Czas oczeki­wa­nia na rezul­tat tes­tu możesz skró­cić do 48 godzin. Skon­tak­tuj się z nami i dopy­taj o Badanie Express.

 

.
Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol
Zadzwoń terazZadzwoń teraz