Test NIFTY Warszawa - bezpieczny test prenatalny już od 10 tygodnia ciąży Przeskocz do treści

Test NIFTY Warszawa — bezpieczny test prenatalny już od 10 tygodnia ciąży

Test NIFTY w Warsza­w­ie możesz wykon­ać na miejs­cu w placów­ce oraz z pobraniem prób­ki w domu. Sprawdź gdzie wykon­ać badanie, dlaczego warto. U nas dostęp­ne są szy­bkie ter­miny, nawet w dniu umówienia bada­nia. W Warsza­w­ie wykonasz najsz­er­szą wer­sję bada­nia, z ubez­piecze­niem — ory­gi­nal­ny NIFTY pro.

 ⭐⭐⭐⭐⭐ Śred­nia opinia o nas 4,9/5,0 test nifty warszawa

Spis treś­ci:

  1. Gdzie moż­na wykon­ać badanie NIFTY pro w Warszawie?
  2. Test NIFTY Warsza­wa. Cena bada­nia i rejestracja
  3. Dlaczego warto wykon­ać test NIFTY pro?
  4. Infor­ma­c­je o badaniu

 

Szy­b­ka rejes­trac­ja 7 dni w tygodniu:

nipt warszawa

 

 

Gdzie można wykonać badanie NIFTY pro w Warszawie?

Badanie NIFTY pro w Warsza­w­ie moż­na umówić na miejs­cu w punk­tach pobrań. Możli­we jest też umówie­nie pobra­nia prób­ki w domu w Warsza­w­ie i okol­i­cy (wiz­y­ta domowa pielęg­niar­ki w cenie badania).

  • Sprawdź adresy punk­tów pobrań w Warsza­w­ie i okol­i­cy na stron­ie badanienifty.pl tutaj »
  • Zadz­woń do nas ter­az i zapy­taj o najbliższy punkt pobrań: tel. 533 295 679 (tele­fon czyn­ny 7 dni w tygod­niu

Test NIFTY Warszawa. Cena badania i rejestracja

Poda­je­my cenę całkow­itą, bez dodatkowych opłat. W cenie jest już pobranie prób­ki oraz kon­sul­tac­ja niepraw­idłowego wyniku NIFTY pro z lekarzem genetykiem.

Skon­tak­tuj się z nami i zapy­taj o cenę NIFTY pro i jak umówić się na badanie:

📱 533 295 679

 biuro@genlab.pl

Tele­fon jest czyn­ny 7 dni w tygod­niu. Dostęp­ne są szy­bkie ter­miny, również w dniu umówienia badania.

Rejestracja online na NIFTY pro

1. Podaj dane rozwiń

lub 

2. Wybierz ter­min rozwiń

Wybierz datę

Wybierz prefer­owane godziny

.

Po otrzy­ma­niu for­mu­la­rza odd­zwa­ni­amy do godziny aby dokończyć rez­erwację ter­minu. Moż­na wtedy wybrać metodę płat­noś­ci oraz raty.

.

.

Dlaczego warto wykonać NIFTY pro?

Test NIFTY PRO

Czym jest test NIFTY pro?

Test NIFTY pro to niein­wazyjne badanie pre­na­talne wykony­wane z krwi mat­ki już od 10 tygod­nia ciąży. Jego zakres obe­j­mu­je tri­somię 21. (zespół Dow­na), tri­somię 13. (zespół Patau), tri­somię 18. (zespół Edward­sa) oraz inne choro­by. W sum­ie bada 94 niepraw­idłowoś­ci i płeć na życze­nie. Jest najsz­er­szym NIFTY.

Tak wyso­ka czułość bada­nia NIFTY pro jest możli­wa, gdyż krwi mat­ki jest obec­ne wolne płodowe DNA i moż­na je zbadać z wyko­rzys­taniem nowoczes­nej metody NSG. Badanie jest jed­nocześnie skuteczne i bez­pieczne, nie wiąże się z ryzykiem poronienia.

Dzię­ki wysok­iej czułoś­ci bada­nia NIFTY pro jego praw­idłowy wynik może poz­wolić odzyskać spokój i uniknąć amniop­unkcji. Czy­taj więcej o NIFTY pro…

Częste pytania o NIFTY pro

W którym tygodniu ciąży można zrobić NIFTY pro?

NIFTY pro jest dostęp­ny już od 10 tygod­nia ciąży, nie ma górnej grani­cy wieku ciąży.

Ile czeka się na wynik NIFTY pro?

Wynik NIFTY pro jest dostęp­ny maksy­mal­nie do 10 dni roboczych od dotar­cia prób­ki do laboratorium.

Jak przygotować się do NIFTY pro?

Przed badaniem NIFTY pro moż­na zjeść i nie trze­ba być na czc­zo. Zale­ca się picie płynów w celu nawod­nienia orga­niz­mu dzień przed i w dniu pobra­nia próbki.

Kiedy jest wskazane badanie NIFTY pro?

NIFTY pro warto zro­bić jeśli Mamie zależy na bez­piecznym sprawdze­niu zdrowia dziec­ka jeszcze przed nar­o­dz­i­na­mi. Do wskazań należy ciąża po 35. roku życia, niepraw­idłowoś­ci w teś­cie PAPP‑a i pod­wyżs­zone ryzyko wskazu­jące na pode­jrze­nie tri­somii, czy zalece­nie amniop­unkcji z powodu pode­jrzenia tri­somii. Praw­idłowy wynik NIFTY pro może pomóc odzyskać spokój i uniknąć amniopunkcji.

Na czym polega ubezpieczenie NIFTY pro?

Ubez­piecze­nie jest dobrowolne i w cenie bada­nia. Umożli­wia wypłatę wysok­iego odszkodowa­nia w sytu­acji wyniku fałszy­wie negaty­wnego. Takie wyni­ki są bard­zo rzad­kie i wys­tępu­ją też w innych NIPT. Jed­nak tylko w NIFTY rodz­ice mogą wów­czas uzyskać do około 210 000 zł.

Zadzwoń terazZadzwoń teraz