Test ojcostwa w aptece - Warszawa Przeskocz do treści

Test ojcostwa w aptece — Warszawa

Domowy test ojcost­wa możesz kupić szy­bko i dyskret­nie w aptekach w Warsza­w­ie i okolicznych mias­tach. Sprawdź adresy klika­jąc obrazek poniżej.

test na ojcostwo w aptece

Test ojcostwa — jakie próbki pobrać??

Możesz pobrać zarówno wymazy z policz­ka jak i mikrośla­dy: włosy z cebulka­mi, plamy krwi i spermy, szk­lan­ki, sztućce, chus­tecz­ki z katarem, szc­zoteczkę do zębów i inne. Test ojcost­wa z mikrośladów »

[envi­ra-gallery id=“3870”]

Ważne: Pac­jen­ci Gen­Lab  obję­ci są bezpłat­nym ubez­piecze­niem próbek.

Testy ojcostwa – dyskretnie i wygodnie

Wymazy z policz­ka pobiera się łat­wo, szy­bko i bezboleśnie nawet od małych dzieci, poprzez pocieranie wnętrza policz­ka spec­jal­nym paty­czkiem (wymazówką). Wynik tes­tu ojcost­wa z wymazów z policz­ka dostęp­ny jest w ciągu 5–7 dni roboczych, ist­nieje możli­wość przyspieszenia anal­izy do 48 godzinRezul­tat moż­na ode­brać dyskret­nym lis­tem e‑mailem oraz tele­fon­icznie. Sprawdź jak pobrać prób­ki do tes­tu ojcostwa »

Testy ojcostwa — gwarancja pewnego wyniku testu DNA

Testy DNA są najbardziej skuteczną metodą usta­la­nia ojcost­wa i ich rezul­tat jed­noz­nacznie potwierdza lub wyk­lucza bio­log­iczne ojcost­wo. Wyni­ki testów DNA są tak pewne, że uzna­ją je sądy i proku­ratu­ra. Zle­ca­jąc badanie w Gen­Lab masz pewność, że otrzy­masz wiary­god­ny wynik, gwaran­tu­je to wielo­let­nie doświad­cze­nie lab­o­ra­to­ri­um, liczne cer­ty­fikaty jakoś­ci oraz współpra­ca ze spec­jal­is­ta­mi. Cer­ty­fikaty jakości »

przykładowy wynik badania ojcostwa z danymi przykładowy wynik badania ojcostwa anonimowego

Wynik tes­tu ojcost­wa zle­conego w Gen­Lab jest 1000 razy bardziej dokład­ny dzię­ki anal­izie aż 24 mark­erów DNAw porów­na­niu do stan­dar­d­owego zestawu 16 mark­erów. Do każdego wyniku dołącza­my pro­file gene­ty­czne badanych osób.

Na miejs­cu w aptece za sam zestaw zapłacisz 40 zł, a w przy­chod­ni 45 zł. Koszt jest wlic­zony w całkow­itą cenę bada­nia i nie jest to opła­ta dodatkowa.  Pozostałą kwotę możesz wpłacić na nasze kon­to już po pobra­niu i odesła­niu próbek. Test ojcost­wa moż­na opłacić również w rat­ach, dowiedz się więcej o ratach »

Zapraszamy do kontaktu!.

Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol
 
Zadzwoń terazZadzwoń teraz