Badanie na ustalenie ojcostwa - Warszawa | Centrum Genetyki GenLab

Badanie na ustalenie ojcostwa — Warszawa

Test na ustal­e­nie ojcost­wa wykonasz na miejs­cu w przy­chod­ni w Warsza­w­ie. Na badanie możesz umówić się nawet w dniu wiz­y­ty. Rejes­trac­ja tele­fon­icz­na jest czyn­na od 8.00 do 24.00 oraz w dni wolne od 8.00 do 21.00. .

Centrum Genetyki GenLab — Centralny Punkt Pobrań w Warszawie

 Med­i­na NZOZ

 ul. Krzy­we Koło 8/10, 00–270 Warsza­wa

Godziny otwar­cia

Poniedzi­ałek-Piątek od 8.00–16.30

Wymazy z policz­ka pobiera się łat­wo, szy­bko i bezboleśnie nawet od małych dzieci, poprzez pocieranie wnętrza policz­ka spec­jal­nym paty­czkiem (wymazówką). Wynik tes­tu na ustal­e­nie ojcost­wa z wymazów z policz­ka dostęp­ny jest w ciągu 5–7 dni roboczych, ist­nieje możli­wość przyspieszenia anal­izy do 48 godzinRezul­tat moż­na ode­brać oso­biś­cie w przy­chod­ni oraz tele­fon­icznie, dyskret­nym lis­tem i e‑mailem..

Do tes­tu na ustal­e­nie ojcost­wa nie trze­ba być na czc­zo. Zale­camy, aby około 2 godzin wcześniej nie jeść, nie pić, nie żuć gumy i nie pal­ić papierosów. Więcej infor­ma­cji moż­na uzyskać kon­tak­tu­jąc się z nami, zaprasza­my też do przeczy­ta­nia porad­ni­ka..

Jakie próbki pobrać do testu na ustalenie ojcostwa?

Możesz pobrać zarówno wymazy z policz­ka jak i mikrośla­dy: włosy z cebulka­mi, plamy krwi i spermy, szk­lan­ki, sztućce, chus­tecz­ki z katarem, szc­zoteczkę do zębów i inne. Mikroślad moż­na przynieść do przy­chod­ni i na miejs­cu pobrać wymazy z policz­ka od siebie.  Testy ojcost­wa z mikrośladów »

Ważne: Pac­jen­ci Gen­Lab  obję­ci są bezpłat­nym ubez­piecze­niem próbek.

Testy ojcost­wa moż­na wykon­ać  już po 10 tygod­niu ciąży. Jego wynik tak samo pewnie usta­la bio­log­iczne ojcost­wo jak wynik bada­nia po nar­o­dz­i­nach dziec­ka. Usta­lanie ojcost­wa w ciąży »

Gwarancja pewnego wyniku testu DNA na ustalenie ojcostwa

Testy DNA są najbardziej skuteczną metodą usta­la­nia ojcost­wa i ich rezul­tat jed­noz­nacznie potwierdza lub wyk­lucza bio­log­iczne ojcost­wo. Wyni­ki testów DNA są tak pewne, że uzna­ją je sądy i proku­ratu­ra. Zle­ca­jąc badanie w Gen­Lab masz pewność, że otrzy­masz wiary­god­ny wynik, gwaran­tu­je to wielo­let­nie doświad­cze­nie lab­o­ra­to­ri­um, liczne cer­ty­fikaty jakoś­ci oraz współpra­ca z najlep­szy­mi spec­jal­is­ta­mi. Cer­ty­fikaty jakoś­ci »

przykladowy_wynik_1 przykladowy_wynik_genlab

Wynik tes­tu an ustal­e­nie ojcost­wa zle­conego w Gen­Lab jest 1000 razy bardziej dokład­ny dzię­ki anal­izie aż 24 mark­erów DNAw porów­na­niu do stan­dar­d­owego zestawu 16 mark­erów. Do każdego wyniku dołącza­my pro­file gene­ty­czne badanych osób.

Zapraszamy do kontaktu!.

mail_buttony_dol
zadzwon_button_dol
skorzystaj_z_czatu_button_dol
Testy DNA na ojcostwo Nowy Dwór MazowieckiBadanie ojcostwa LegionowoUstalenie ojcostwa Grodzisk MazowieckiBadanie DNA na ojcostwo Mińsk MazowieckiTest ojcostwa Rawa MazowieckaBadania DNA na ojcostwo WołominTest DNA na ojcostwo OtwockTesty ojcostwa SiedlceBadanie na ojcostwo Płock
Zadzwoń teraz
Napisz na czacie