Przeskocz do treści

Ustalenie ojcostwa po śmierci ojca — Warszawa

Nierzad­ko zna­j­du­ją się Państ­wo w sytu­acji, kiedy kwes­t­ia ojcost­wa nie została rozstrzyg­nię­ta przed śmier­cią potenc­jal­nego ojca. Na szczęś­cie to, co jeszcze kilka­naś­cie lat temu było nie do pomyśle­nia, obec­nie ustal­e­nie ojcost­wa jest jak najbardziej możli­we. Poprzez opra­cow­anie zaawan­sowanych tech­nologii oraz wyko­rzys­tanie ich w bada­ni­ach DNA, na dzień dzisiejszy moż­na uzyskać infor­ma­c­je o ojcost­wie danego mężczyzny bez koniecznoś­ci pobiera­nia od niego mate­ri­ału gene­ty­cznego. Metody te sto­su­je się tylko wtedy, kiedy nie ma możli­woś­ci pobra­nia prób­ki bezpośred­nio od dom­nie­manego ojca.

Zadzwoń i umów badanie: tel. 533 295 679

Oto możli­we sposo­by uzyska­nia infor­ma­cji na tem­at ojcost­wa bez bezpośred­niego udzi­ału ojca:

Analiza Chromosomu Y:

Tę metodę sto­su­je się wtedy, kiedy dys­ponu­je­my mate­ri­ałem pochodzą­cym od mężczyzn, którzy chcą sprawdz­ić czy wywodzą się z tej samej linii ojcowskiej — inny­mi słowy czy są ze sobą spokrewnieni. Meto­da ta wyko­rzys­tu­je zasadę, iż chro­mo­som Y przekazy­wany jest wyłącznie z ojca na syna i przez wiele pokoleń nie ule­ga zmi­an­ie. Stąd też anal­izę chro­mo­so­mu Y sto­su­je się wtedy kiedy chce­my ustalić:

  • czy dwóch braci posi­a­da tego samego bio­log­icznego ojca
  • czy wnuk i dzi­adek są ze sobą rzeczy­wiś­cie spokrewnieni
  • czy bratanek i wujek (brat ojca), są ze sobą spokrewnieni

Anal­izy chro­mo­so­mu Y nie moż­na zas­tosować w sytu­acji, kiedy w grę wchodzi dwóch potenc­jal­nych ojców, którzy są ze sobą spokrewnieni.

Badanie wyłącznie rodzeństwa:

Kiedy dys­ponu­ją Państ­wo mate­ri­ałem tylko od rodzeńst­wa, a chcieli­by ustal­ić czy oso­by te posi­ada­ją tego samego bio­log­icznego ojca, wów­czas przeprowadza się badanie auto­so­ma­l­nego DNA (tak jak w przy­pad­ku badań ojcost­wa). W trak­cie anal­izy usta­la się pro­file gene­ty­czne osób badanych, które następ­nie wyko­rzysty­wane są do anal­izy statysty­cznej, która określa praw­dopodobieńst­wo pokrewieńst­wa między badany­mi osobami.

Analiza DNA dziadków i wnuków:

W sytu­acji kiedy dziecko jest płci żeńskiej, do bada­nia moż­na włączyć rodz­iców dom­nie­manego ojca (dzi­ad­ków). Test pokrewieńst­wa wykonu­je się w iden­ty­czny sposób jak w przy­pad­ku bada­nia rodzeństwa.

Przed zlece­niem jed­nego z powyższych  testów prosimy Państ­wa o wcześniejszy kon­takt z nami w celu ustal­e­nia iloś­ci osób, które mają wziąć w nim udzi­ał oraz ceny badania.

Zapraszamy do kontaktu!

Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol
Zadzwoń terazZadzwoń teraz