Test na ojcostwo FAQ - najczęstsze Przeskocz do treści

Najczęstsze pytania

Klien­ci dzwonią do nas z różny­mi wąt­pli­woś­ci­a­mi doty­czą­cy­mi gene­ty­cznego usta­la­nia ojcost­wa. Poniżej zamieś­cil­iśmy odpowiedzi na te pyta­nia, które zada­ją nam Państ­wo najczęś­ciej. Mamy nadzieję, że okażą się one pomocne.
Z uwa­gi na fakt, że testy DNA są dość rozległym zagad­nie­niem, postanow­iliśmy, że wszys­tkie treś­ci podzie­limy na 4 kat­e­gorie tematyczne:

 • Zagadnienia ogólne
 • Prywatny test na ojcostwo
 • Sądowy test na ojcostwo
 • Test na ojcostwo w ciąży

Jeśli wśród poniższych mate­ri­ałów nie zna­jdą Państ­wo odpowiedzi na nur­tu­jące Państ­wa pyta­nia, zachę­camy do kon­tak­tu tele­fon­icznego. Nasi wyk­wal­i­fikowani pra­cown­i­cy udzielą rzetel­nej i kom­plek­sowej infor­ma­cji. Numer, pod który należy dzwonić to: 533 295 679

.

1. Zagadnienia ogólne

W tej częś­ci zna­jdą Państ­wo odpowiedzi na pyta­nia, które w sposób ogól­ny odnoszą się do wszys­t­kich rodza­jów testów w kierunku usta­la­nia ojcost­wa. Więcej o badaniach…

Kto może zle­cić test na ojcostwo?

Badanie ojcost­wa może odbyć się na zlece­nie każdej oso­by, która osiągnęła pełno­let­ność, a więc 18 rok życia. Uczest­nict­wo dziec­ka w teś­cie na ojcost­wo wyma­ga pisem­nej zgod­ny jego rodziców/ prawnych opiekunów.
Badanie ojcost­wa na potrze­by sądu może zostać zle­cone zarówno przez sąd, jak i osobę indy­wid­u­al­ną (bez skierowa­nia z sądu). 

Czy wynik tes­tu pry­wat­nego jest tak samo wiary­god­ny jak wynik bada­nia sądowego?

Tak, lab­o­ra­to­ri­um nie roz­granicza próbek na bada­nia pry­watne i sądowe – są one w taki sam sposób kodowane, a następ­nie pod­dawane anal­izie. Nie ma znaczenia czy test zle­ca­ją Państ­wo na potrze­by pry­watne czy sądowe, ponieważ wynik bada­nia będzie rozstrzy­ga­ją­cy i jed­noz­naczny  – potwierdze­nie  ojcost­wa uzysku­je się z praw­dopodobieńst­wem powyżej 99,99%, nato­mi­ast wyk­lucze­nie ojcost­wa następu­je w 100%.  Różni­ca pole­ga na samej pro­ce­durze pobra­nia materiału. 

Jakie prób­ki należy dostar­czyć do bada­nia ojcostwa?

Stan­dar­d­owym mate­ri­ałem wyko­rzysty­wanym w bada­niu DNA jest wymaz pobier­any z wewnętrznej strony policz­ka od wszys­t­kich osób uczest­niczą­cych w teś­cie. Taki rodzaj mate­ri­ału moż­na z powodze­niem pobrać samodziel­nie przy pomo­cy spec­jal­nego zestawu. Cała pro­ce­du­ra jest całkowicie bezbolesna i trwa zaled­wie 15 sekund.

Jeżeli nie mają Państ­wo możli­woś­ci pobra­nia wymazu z policz­ka do bada­nia ojcost­wa,  moż­na dyskret­nie zebrać mikrośla­dy. Do grupy takich próbek zal­icza się: włosy z cebulka­mi (min 5 sztuk), plamy krwi lub wydzieliny bio­log­icznej, chus­teczkę z katarem, szc­zoteczkę do zębów (uży­waną tylko przez jed­ną osobę), gumę do żucia czy też niedopałek papierosa.

Warto jed­nak pamię­tać, że mikrośla­dy to prób­ki, które z reguły są niesterylne. Oznacza to, że DNA, które się w nich zna­j­du­je może być częś­ciowo zde­grad­owane lub zanieczyszc­zone. W takiej sytu­acji lab­o­ra­to­ri­um nie otrzy­ma pełnych pro­fili gene­ty­cznych, a co za tym idzie, wynik tes­tu nie zostanie uzyskany. Nie są to jed­nak częste przy­pad­ki, stanow­iące regułę, dlat­ego z powodze­niem moż­na do bada­nia wyko­rzys­tać prób­ki niestandardowe.

 

Kiedy udzi­ał mat­ki w bada­niu ojcost­wa jest konieczny?

W więk­szoś­ci zle­canych badań mate­ri­ał od mat­ki nie jest konieczny – doty­czy to testów pry­wat­nych. Ist­nieją jed­nak sytu­acje kiedy mat­ka powin­na wziąć udzi­ał w badaniu:

 • Sądowy test na ojcost­wo – jest to wymóg sądowy, ponieważ w przy­pad­ku kiedy ojcost­wo zosta­je zaprzec­zone automaty­cznie macierzyńst­wo powin­no zostać potwierd­zone. Sąd chce mieć pewność, że w szpi­talu nie doszło do zami­any dzieci.
 • Wys­tąpi­e­nie mutacji w genie u dziec­ka – jest to spon­tan­icz­na zmi­ana w kodzie DNA, która abso­lut­nie nie wpły­wa na stan naszego zdrowia. W przy­pad­ku pojaw­ienia się mutacji mogą wys­tąpić 1–2 niez­god­noś­ci w kodzie gene­ty­cznym ojca i dziecka.
 • W przy­pad­ku kiedy potenc­jal­ni ojcowie są ze sobą blisko spokrewnieni w prostej linii męskiej, np. dwóch braci lub ojciec i brat.
Ile oczeku­je się na wynik bada­nia ojcostwa?

Pry­wat­ny test na ojcost­wo na pod­staw­ie wymazów wykonu­je­my do 7 dni roboczych. W przy­pad­ku bada­nia mikrośladów na wynik należy poczekać do 10 dni roboczych. Ist­nieje możli­wość przyspieszenia anal­izy do 48 godzin — o szczegóły moż­na dopy­tać kon­tak­tu­jąc się z nami. 

Jakie korzyś­ci niesie ze sobą anal­iza 24 markerów?

Bada­nia dowiodły, że anal­iza 24 mark­erów gene­ty­cznych daje wynik niemal 1000 razy pewniejszy! Ojcost­wo zosta­je wtedy potwierd­zone na pon­ad 99,99999%, nato­mi­ast jego wyk­lucze­nie następu­je zawsze w 100%. Badanie dodatkowej licz­by miejsc na DNA będzie szczegól­nie istot­na w sytu­acji, gdy uczest­nika­mi tes­tu są tylko 2 oso­by: dziecko i dom­nie­many ojciec. Posz­er­zona anal­iza gene­ty­cz­na zmniejszy również praw­dopodobieńst­wo otrzy­ma­nia wyniku niejed­noz­nacznego, a przez to i koniecznoś­ci włączenia do tes­tu próbek pobranych od matki. 

Jak przekazany zostanie wynik bada­nia ojcostwa?

Wynik tes­tu na ojcost­wo może­my przekazać na kil­ka sposobów:
— lis­town­ie na wskazany przez klien­ta adres zamieszkania
— do paczkomatu
— telefonicznie
— mailowo
— dostar­cza­jąc do innej lokaliza­cji, np. na stację paliw

Prefer­owaną for­mę przekaza­nia wyniku zaz­nacza­ją Państ­wo na for­mu­la­rzu zlece­nia badania.

Czy test na ojcost­wo jest bezpieczny?

Tak. Do stan­dar­d­owych próbek, jakie wyko­rzys­tu­je­my pod­czas bada­nia ojcost­wa należą wymazy z błony ślu­zowej policz­ka. Jego pobranie pole­ga na kilkukrot­nym potar­ciu wnętrza obu policzków spec­jal­ną, jałową wymazówką. Ma ona postać długiego paty­cz­ka, zakońc­zonego z jed­nej strony baweł­ni­aną nasad­ką. Zabieg ten jest w 100% bez­pieczny dla wszys­t­kich osób biorą­cych w nim udział. 

Czy test na ojcost­wo jest bolesny?

Nie. Próbkę do bada­nia stanowi wymaz z policz­ka. Pobiera się go przy uży­ciu długich paty­czków, zwanych wymazówka­mi. Czyn­ność poboru mate­ri­ału DNA nie wiąże się z żad­nym dyskom­fortem czy bólem.

Czy test na ojcost­wo podle­ga refundacji?

Nieste­ty nie. Bada­nia tego typu nie wchodzą w zakres pod­sta­wowej opie­ki zdrowot­nej. Wszys­tkie kosz­ty związane z real­iza­cją pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo klient musi zatem pokryć samodziel­nie. Wyjątkiem od tej reguły jest sytu­ac­ja, gdy badanie zostało zle­cone na wniosek sądu, a oso­by biorące w nim udzi­ał, ze wzglę­du na trudne warun­ki bytowe, nie są w stanie ure­g­u­lować opłaty za jego przeprowadze­nie lub gdy dziecko, w sto­sunku do którego ojcost­wo jest usta­lane, prze­by­wa w ośrod­ku opiekuńczym. W powyższych przy­pad­kach obow­iązek opłace­nia całego bada­nia może zostać prze­sunię­ty na Skarb Państwa. 

Czy zaży­wanie leków, picie alko­holu i innych sub­stancji może mieć wpływ na rezul­tat badania?

Abso­lut­nie nie. Ludzkie DNA jest zawsze takie samo i żadne czyn­ni­ki zewnętrzne (leki, alko­hol, tryb życia, prze­byte choro­by, wiek) nie będą w stanie go zmienić. Na 1–2 godziny przed planowanym pobraniem mate­ri­ału gene­ty­cznego nie powin­no się jed­nak pić, jeść, pal­ić papierosów i żuć gumy. Próbkę do bada­nia pobiera się doust­nie (wymaz z policz­ka). Pozostałoś­ci po spoży­tym posiłku czy wyp­i­tym napo­ju mogą utrud­nić pozyskanie pro­filu gene­ty­cznego, a w kon­sek­wencji uniemożli­wić wyko­nanie analizy.

Czy test na ojcost­wo moż­na wykon­ać anonimowo?

Klien­ci zle­ca­ją­cy bada­nia ojcost­wa proszeni są o wypełnie­nie spec­jal­nej anki­ety, w której poda­ją swo­je dane osobowe (imię, nazwisko, pesel, datę urodzenia, itp.). Zebrane w ten sposób infor­ma­cję służą nam wyłącznie w pro­ce­sie real­iza­cji zlece­nia i niko­mu z zewnątrz nie są udostęp­ni­ane. Niem­niej jed­nak ist­nieje możli­wość przeprowadzenia tes­tu na ojcost­wo całkowicie anon­i­mowo. Klient nie musi wów­czas podawać żad­nych danych osobowych, a uczest­ni­cy tes­tu zosta­ją określeni jako: „dziecko”, „dom­nie­many ojciec” – iden­ty­cznie oznacza się również próbki. 

Czy możli­we jest ustal­e­nie bio­log­icznego ojcost­wa po śmier­ci ojca?

Zde­cy­dowanie tak. W przy­pad­ku takiej anal­izy wyko­rzys­tu­je się jed­ną z trzech dostęp­nych metod:

 • Badanie próbek nie­s­tandar­d­owych (mikrośladów pochodzą­cych od ojca)– wystar­czy być w posi­ada­niu prób­ki zaw­ier­a­jącej DNA ojca. Do grupy takich mate­ri­ałów zal­icza się: włosy z cebulka­mi, plamy krwi lub nasienia, szc­zotecz­ka do zębów, maszyn­ka do gole­nia czy niedopałek papierosa.
 • Badanie chro­mo­so­mu Y – w sytu­acji kiedy badane dziecko jest płci męskiej, a także kiedy blis­cy krewni zmarłego ojca również są płci męskiej (ojciec, brat, syn), wtedy moż­na przeanal­i­zować chro­mo­som Y, który przekazy­wany jest z pokole­nia na pokole­nie w prostej linii męskiej.
 • Wyko­rzys­tanie anal­izy statysty­cznej — w sytu­acji kiedy badane dziecko jest płci żeńskiej i jed­nocześnie krewni ojca nie są dostęp­ni wtedy anal­iza gene­ty­cz­na jest rozsz­er­zona o anal­izę statysty­czną, dzię­ki której moż­na ustal­ić praw­dopodobieńst­wo pokrewieńst­wa między badany­mi osobami.
Czy przy pode­jrze­niu, że ojcem dziec­ka może być któryś z dwóch braci da się ustal­ić ojcostwo?

Tak. Z uwa­gi jed­nak na fakt, że mate­ri­ał gene­ty­czny osób blisko ze sobą spokrewnionych może być do siebie bard­zo podob­ny, wskazanie tego właś­ci­wego mężczyzny może wiązać się z pewny­mi trud­noś­ci­a­mi. Zale­camy więc, aby takim przy­pad­ku do bada­nia włączyć prób­ki DNA pochodzące od mat­ki oraz obu potenc­jal­nych ojców dziecka. 

Czy test na ojcost­wo jest dyskretny?

Wykonu­jąc test na ojcost­wo w Gen­lab masz pewność, że nikt poza Tobą nie dowie się o tym fak­cie. Dzię­ki wdrożonej poli­tyce ochrony pry­wat­noś­ci może­my Ci zag­waran­tować całkow­itą dyskrecję. Wszel­kich infor­ma­cji tele­fon­icznie udzielamy tylko odd­zwa­ni­a­jąc do Państ­wa na wskazany w for­mu­la­rzu numer tele­fonu. Mają Państ­wo również możli­wość zdefin­iowa­nia włas­nego hasła do kon­tak­tu. Zestaw do pobra­nia próbek moż­na zakupić w aptece lub też może­my go w dyskret­nej formie (bez pieczątek lab­o­ra­to­ri­um) przesłać do Państ­wa pocztą pod wskazany adres lub na poste restante.Wszystko to spraw­ia, że ofer­owane przez nas testy na ojcost­wo są całkowicie dyskretne.

2. Prywatny test na ojcostwo

Pry­wat­ny test na ojcost­wo to test, do którego prób­ki mogą Państ­wo pobrać we włas­nym zakre­sie, czyli samodziel­nie. W tej częś­ci zna­jdą Państ­wo odpowiedzi na najczęst­sze pyta­nia odnoszące się do badań wykony­wanych w celach pry­wat­nych. Więcej o pry­wat­nym teś­cie na ojcostwo…

Co trze­ba zro­bić, aby móc samodziel­nie pobrać wymazy policzkowe?

Należy w tym celu zamówić spec­jal­ny zestaw pobran­iowy. Moż­na to uczynić tele­fon­icznie, e‑mailowo lub za pomocą for­mu­la­rza elek­tron­icznego. Nasze zestawy dostęp­ne są również w wybranych aptekach na tere­nie Warszawy. 

W jakie ele­men­ty wyposażony będzie zestaw do samodziel­nego poboru mate­ri­ału DNA?

Zestaw do włas­noręcznego pobra­nia mate­ri­ału gene­ty­cznego zaw­iera wszys­tkie te ele­men­ty, które są niezbędne do praw­idłowego pobra­nia próbek, ich właś­ci­wej ochrony, jak również samego zlece­nia bada­nia. Wyposaże­nie zestawu obejmuje:

 • 4 kom­ple­ty steryl­nych wymazówek
 • Jed­no­ra­zowe rękawiczki
 • Doku­men­ty zlecenia
 • Dru­ki do doko­na­nia opłaty za test
 • Zaadresowaną kop­ertę, w której należy odesłać sporząd­zone próbki
 • Instruk­taż praw­idłowego poboru wymazu z policzka
Jak praw­idłowo pobrać wymaz z wewnętrznej strony policzka?

Pobranie takiej prób­ki jest całkowicie proste i bezbolesne. Wystar­czy steryl­ną wymazówkę zakońc­zoną gąbkową główką włożyć do jamy ust­nej i potrzeć nią kilkukrot­nie o policzek. Następ­nie należy tę czyn­ność powtórzyć nową wymazówką, pocier­a­jąc nią o dru­gi policzek.

Istotne jest to, aby na 1–2h przed planowanym pobraniem nie spoży­wać żad­nego posiłku, nie pić słod­kich i gazowych napo­jów (moż­na pić wodę), nie pal­ić papierosów, ani nie żuć gumy. Cza­sa­mi reszt­ki jedzenia mogą zanieczyś­cić próbkę  i lab­o­ra­to­ri­um będzie miało prob­lem z uzyskaniem pełnych pro­fili gene­ty­cznych. Takie zanieczyszcze­nie abso­lut­nie nie wpły­wa na wiary­god­ność tes­tu, jed­nakże może wydłużyć prace lab­o­ra­to­ryjne i czas oczeki­wa­nia na wynik testu.

Mate­ri­ał najlepiej pobier­ać w rękaw­iczkach, które zna­jdą Państ­wo w zestaw­ie. Jeżeli nie będą Państ­wo mieli takiej możli­woś­ci prosimy o nie dotykanie ręko­ma głów­ki wymazówki.

Przez­ię­bi­e­nie czy też spoży­wanie jakichkol­wiek leków w dniu pobra­nia nie wpły­wa na wiary­god­ność i pewność wyniku.

Czy zamówiony zestaw moż­na zwrócić?

Tak. Przysługu­je Państ­wu pra­wo zwro­tu zaku­pi­onego zestawu – w stanie nien­arus­zonym — do 14 dni roboczych. Gwaran­tu­je­my przy tym całkow­ity zwrot ponie­sionych kosztów (70 zł).

Czy mogę wyko­rzys­tać wynik pry­wat­nego bada­nia ojcost­wa przed sądem?

Wynik pry­wat­nego tes­tu na ojcost­wo ma znikomą wartość dowodową dla sądu, ponieważ prób­ki pobier­a­ją Państ­wo samodziel­nie, bez świad­ków i okaza­nia doku­men­tów tożsamoś­ci. Niem­niej jed­nak w wielu przy­pad­kach mogą one stanow­ić wstęp­ny mate­ri­ał dowodowy dla sądu czy prokuratury.

Czy wynik bada­nia pry­wat­nego będzie mniej wiary­god­ny od wyniku tes­tu sądowego?

Abso­lut­nie nie. Wynik bada­nia pry­wat­nego, jeśli jego uczest­nika­mi będą właś­ci­we oso­by, będzie tak samo wiary­god­ny jak wynik bada­nia real­i­zowanego na potrze­by sądu. Ojcost­wo zostanie wyk­luc­zone ze 100% praw­dopodobieńst­wem lub potwierd­zone na pon­ad 99,99%.

3. Sądowy test na ojcostwo

Sądowy test na ojcost­wo różni się pod pewny­mi wzglę­da­mi od tes­tu pry­wat­nego. W tej częś­ci zna­jdą Państ­wo odpowiedzi na pyta­nia odnoszące się do bada­nia ojcost­wa o charak­terze sądowym. Więcej o sądowym bada­niu na ojcostwo…

Czym się różni pry­wat­ny test na ojcost­wo od bada­nia sądowego?

Pro­ce­durą pobra­nia mate­ri­ału. W przy­pad­ku pry­wat­nego bada­nia ojcost­wa mate­ri­ał moż­na pobrać samodziel­nie przy pomo­cy spec­jal­nego zestawu, nato­mi­ast w bada­niu sądowym konieczne jest udanie się do placów­ki medy­cznej. Prób­ki (wymazy z policz­ka) pobier­ane są w obec­noś­ci lekarza upoważnionego przez biegłego sądowego oraz spisy­wany jest pro­tokół z pobra­nia. W bada­niu uczest­niczą 3 oso­by: ojciec, mat­ka i dziecko.

W przy­pad­ku testów pry­wat­nych sąd nie ma pewnoś­ci, że mate­ri­ał został pobrany od właś­ci­wych osób, z tego też powodu wyni­ki testów pry­wat­nych z zasady nie mają wartoś­ci dowodowej dla sądu. Częs­to jed­nak stanow­ią one dowód wstęp­ny, na pod­staw­ie którego sąd może rozpocząć postępowanie w spraw­ie o zaprzecze­nie ojcostwa.

Czy badanie ojcost­wa może się odby­wać tylko na zlece­nie sądu?

Nie. Sądowe badanie ojcost­wa może zle­cić sąd, jak i klient indy­wid­u­al­ny (pry­wat­ny).

Do real­iza­cji tes­tu sądowego klient nie potrze­bu­je skierowa­nia z sądu. 

Czy sąd będzie miał dostęp do wyników tes­tu na ojcostwo?

Rezul­tat bada­nia wysyłany jest na adres (lub adresy) podane przed pobraniem wymazów policzkowych. Jeśli jed­nak klient życzy sobie, aby wynik tes­tu trafił również do placów­ki,  w której toczy się postępowanie sądowe, to jak najbardziej ist­nieje taka możliwość. 

Czy w bada­niu  sądowym musi brać udzi­ał mat­ka dziecka?

Uczest­nict­wo mat­ki w sądowym teś­cie na ojcost­wo jest warunk­iem koniecznym, chy­ba, że mat­ka dziec­ka już nie żyje lub, gdy miejsce jej poby­tu jest niez­nane. Warto pamię­tać, że w trak­cie takiego bada­nia, oprócz bio­log­icznego ojcost­wa, wery­fikowane jest także macierzyńst­wo. Pozwala to wyk­luczyć możli­wość pod­mi­any dziec­ka w szpitalu. 

Ile czeka się na rezul­tat anal­izy genetycznej?

Sama anal­iza lab­o­ra­to­ryj­na trwa ok. 5–7  dni roboczych. Po tym cza­sie wynik może­my  przekazać Państ­wu np. drogą tele­fon­iczną lub mailową. Na kom­plet doku­men­tów, czyli rezul­tat bada­nia oraz eksper­tyzę biegłego sądowego  czeka się z kolei do 10 dni roboczych. 

Czy wynik bada­nia zostanie uznany przez sąd?

Tak, jeśli wszys­tko odbędzie się zgod­nie z for­mal­ną pro­ce­durą, która obe­j­mu­je m.in.

- pobór próbek w placówce

- uczest­nict­wo 3 osób (dom­nie­manego ojca, dziec­ka oraz matki)

- obec­ność świad­ków w chwili pobiera­nia wszys­t­kich materiałów 

Czy badanie sądowe jest pewniejsze od bada­nia prywatnego?

Nie. Jeśli w bada­niu pry­wat­nym i sądowym uczest­niczą te same oso­by, to jego wynik jest tak samo pewny i jednoznaczny. 

4. Test na ojcostwo w ciąży

Obec­ne metody anal­izy DNA są już tak zaawan­sowane, że ojcost­wo moż­na z powodze­niem ustal­ić na dłu­go przed poro­dem. Oto najczęst­sze pyta­nia doty­czące pre­na­tal­nego usta­la­nia ojcost­wa. Więcej o bada­niu na ojcost­wo w ciąży…

Czy pre­na­tal­ny test na ojcost­wo jest skuteczny?

Tak, wynik bada­nia wykony­wanego w cza­sie ciąży stanowi infor­ma­cję pewną i jed­noz­naczną — ojcost­wo danego mężczyzny zostanie wyk­luc­zone ze 100% pewnoś­cią albo potwierd­zone z praw­dopodobieńst­wem pon­ad 99,99%. 

Czy test na ojcost­wo w ciąży jest na pewno bez­pieczny dla dziecka?

Oczy­wiś­cie, innowa­cyjny  test DNA na ojcost­wo w ciąży jest całkowicie bez­pieczny i niein­wazyjny — próbkę do bada­nia w postaci kilku ml krwi pobiera się tak, jak pod­czas stan­dar­d­owej mor­fologii. Diag­nos­ty­czne bada­nia pre­na­talne wiążą się z niewielkim ryzykiem kom­p­likacji dla pło­du, jest ono jed­nak znikome i nie trze­ba się go obawiać. 

Na czym pole­ga test ojcost­wa wykony­wany w cza­sie ciąży?

Badanie na ojcost­wo w ciąży, podob­nie jak test na ojcost­wo real­i­zowany w sposób stan­dar­d­owy, a więc po urodze­niu dziec­ka, pole­ga na porów­na­niu  mate­ri­ału gene­ty­cznego osób, które są potenc­jal­nie ze sobą spokrewnione. W bada­ni­ach tego rodza­ju wyko­rzys­tu­je się fakt, że w krwiowo­biegu każdej przyszłej mat­ki zna­j­du­je się niewiel­ka ilość DNA pło­du (cffD­NA).

Jakie prób­ki pobiera się do tes­tu na ojcost­wo w ciąży?

W przy­pad­ku bez­piecznego tes­tu na ojcost­wo w ciąży próbkę do anal­izy stanowi kil­ka ml krwi pobranej z żyły odłok­ciowej ciężarnej kobi­ety oraz potenc­jal­nego bio­log­icznego ojca. Do bada­nia ojcost­wa real­i­zowanego w trak­cie diag­nos­ty­ki pre­na­tal­nej pobiera się — w zależnoś­ci od metody — próbkę płynu owod­niowego lub frag­ment kos­mów­ki, od ojca pozysku­je się nato­mi­ast wymaz z policz­ka lub anal­izu­je pochodzą­cy od niego mate­ri­ał mikrośladowy. 

Kiedy pac­jen­t­ka może pod­dać się bada­niu na ojcost­wo w ciąży? 

W przy­pad­ku niein­wazyjnego bada­nia na ojcost­wo zale­ca się, aby ciężar­na skończyła przy­na­jm­niej 10 tydzień ciąży. Test na ojcost­wo przy okazji badań diag­nos­ty­cznych wykonu­je się z kolei pomiędzy 13 a 20 tygod­niem ciąży. 

Jak ustal­ić datę poczęcia? 

Do poczę­cia nowego życia może dość wyłącznie w fazie owu­lacji, czyli inaczej jajeczkowa­nia. Jest to moment, w którym dojrza­ła komór­ka jajowa opuszcza jajnik. Owu­lac­ja przy­pa­da zwyk­le na 14 dzień cyk­lu, a zapłod­nie­nie następu­je prze­ważnie w ciągu doby. Aby określić przy­bliżoną datę poczę­cia należy zatem ustal­ić pier­wszy dzień ostat­niej men­stru­acji — zapłod­nie­nie  miało najpraw­dopodob­niej miejsce w ciągu następ­nych 2 tygod­ni. Przy­puszczal­ną datę poczę­cia może określić także lekarz wykonu­ją­cy badanie USG

.

Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol

.

 
Zadzwoń terazZadzwoń teraz