Analiza przy ustalaniu ojcostwa Przeskocz do treści

Analiza badania ojcostwa

jaką metodę analizy stosuje się przy ustalaniu spornego ojcostwaWszys­tkie testy na ojcost­wo opier­a­ją się na bada­niu genomowego DNA, czyli takiego, które wys­tępu­je w komórkach wyposażonych w jądro komórkowe. W związku z tym, że każ­da komór­ka ludzkiego ciała takie jądro posi­a­da, źródłem mate­ri­ału gene­ty­cznego może być na dobrą sprawę wszystko.

Do stan­dar­d­owych próbek zal­icza się wymazy z policz­ka, niem­niej jed­nak lab­o­ra­to­ria wyko­rzys­tu­ją także inne mate­ri­ały, a w tym np.: prób­ki włosów (z widoczny­mi cebulka­mi), paznok­ci, golar­ki, szc­zotecz­ki do zębów, pas­ki z glukometru, plamy krwi, czy zużyte chus­tecz­ki higien­iczne. Wszys­tkie te przed­mio­ty fachowo nazy­wa się mikrośladami.

Izolacja DNA

Z dostar­c­zonych do lab­o­ra­to­ri­um próbek, nieza­leżnie czy są nimi wymazy z policz­ka, czy też mikrośla­dy, musi zostać najpierw wyi­zolowane DNA. Żeby to osiągnąć sto­su­ją liczne enzymy, których zadaniem jest roz­puszcze­nie błon komórkowych otacza­ją­cych DNA. Efek­tem koń­cowym całego pro­ce­su jest uzyskanie „czys­tego” DNA i w takiej postaci przekazu­je się je do kole­jnego eta­pu analizy.

Reakcja PCR

Nieste­ty ilość „wyciąg­niętego” z próbek DNA jest bard­zo niewiel­ka. Właśnie z tego wzglę­du w kole­jnym etapie anal­izy pozyskany mate­ri­ał pod­da­je się reakcji PCR. Pro­ces ten jest dość złożony i pole­ga na kilkukrot­nym pod­grza­niu, a potem ozię­bi­e­nie próbek. Pon­ad­to wys­taw­ia się je również na dzi­ałanie roz­maitych związków chemicznych.

Sekwencjonowanie DNA

Sek­wencjonowanie DNA to ostat­ni etap anal­izy lab­o­ra­to­ryjnej. Wyko­rzys­tu­je się w nim kom­put­er oraz podłąc­zone do niego urządze­nie zwane sek­we­na­torem. Sek­wencjonowanie pole­ga na odczy­ty­wa­niu kole­jnych par zasad wchodzą­cych w skład badanych odcinków DNA.

Celem tych dzi­ałań jest uzyskanie pełnych pro­fili gene­ty­cznych uczest­ników tes­tu, które następ­nie pod­da­je się szczegółowej anal­izie statysty­cznej, pozwala­jącej już stwierdz­ić czy badane oso­by są ze sobą bio­log­icznie spokrewnione.

Choć badanie DNA w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa wyma­ga wyko­na­nia szeregu dość złożonych czyn­noś­ci, to jed­nak więk­szość opisanych wyżej pro­cesów jest w pełni zau­tomaty­zowana. Dzię­ki temu wynik wydawany jest po kilku dni­ach. Stanowi on również pewną i jed­noz­naczną infor­ma­cję na tem­at ojcost­wa – 99,999% dla potwierdzenia ojcost­wa oraz 100% dla jego zaprzeczenia.

 

.
jaką metodę analizy stosuje się przy ustalaniu spornego ojcostwa jaką metodę analizy stosuje się przy ustalaniu spornego ojcostwa jaką metodę analizy stosuje się przy ustalaniu spornego ojcostwa
Zadzwoń terazZadzwoń teraz