mikroślady - Centrum Genetyki GenLab Przeskocz do treści

Tag Archives: mikroślady

Test ojcostwa z… wafelka?

mikroślady, próbki dyskretne DNAA dokład­nie z rur­ki z kre­mem. Tak, to jest możli­we! Była to chy­ba najbardziej niety­powa prób­ka, jaką lab­o­ra­to­ri­um otrzy­mało ostat­nio do anal­izy. Dzię­ki niej nasi pac­jen­ci uzyskali jed­noz­naczną odpowiedź na pytanie o sporne ojcostwo.

Testy na ojcost­wo wykony­wane są na pod­staw­ie bard­zo różnych próbek (tzw. mikrośladów): włosów, plam krwi, łyżeczek, puszek po napo­jach i innych. Jest to możli­we ponieważ każdy z nas pozostaw­ia po sobie ślad na przed­mio­tach, których uży­wa. Ilość takich niety­powych próbek jest w zasadzie nieogranic­zona. Należy jed­nak pamię­tać, że w odróżnie­niu od próbek stan­dar­d­owych (wymazów z policz­ka), są one częs­to zanieczyszc­zone. Pon­ad­to, DNA bywa w nich zde­grad­owane i wys­tępu­je w mniejszej iloś­ci. Dlat­ego też anal­iza takich próbek wyma­ga zas­tosowa­nia bardziej czułych metod i wysok­iej jakoś­ci odczyn­ników oraz doświadczenia.

Wiarygodność wyniku testu na ojcostwo z próbek nietypowych

Wynik tes­tu ojcost­wa z próbek niety­powych jest tak samo pewny i jed­noz­naczny jak ten uzyskany na pod­staw­ie wymazów z policz­ka. Dzieje się tak, ponieważ wszys­tkie nasze komór­ki zaw­ier­a­ją takie samo DNA i nie ma znaczenia rodzaj próbek uży­tych do bada­nia. Jeżeli prób­ka będzie moc­no zanieczyszc­zona i nie uda się uzyskać pełnego pro­filu gene­ty­cznego badanej oso­by, wynik nie zostanie wydany, a pac­jent będzie poin­for­mowany o koniecznoś­ci dostar­czenia nowej prób­ki. Takie sytu­acje są jed­nak bard­zo rzadkie.

Ważna jest ilość badanych próbek nietypowych

Każ­da sytu­ac­ja, w której zna­j­du­ją się nasi pac­jen­ci jest inna i wyma­ga indy­wid­u­al­nego pode­jś­cia. Nie zawsze moż­na pobrać wymazy z policz­ka od wszys­t­kich badanych osób, zdarza się też, że potenc­jal­ny ojciec nie żyje, a rodz­i­na posi­a­da przed­mio­ty, które do niego należały. Dlat­ego lab­o­ra­to­ri­um nieustan­nie pow­ięk­sza swo­je doświad­cze­nie i ilość badanych próbek, aby moż­na było znaleźć rozwiązanie w każdej sytuacji.

Czy­taj więcej o teś­cie na ojcost­wo z włosów i innych próbek »


Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol
Zadzwoń terazZadzwoń teraz