Przeskocz do treści

Category Archives: aktualności

Test na ojcostwo – dlaczego warto?

Test na ojcost­wo jest najpewniejszym sposobem wyk­luczenia lub potwierdzenia ojcost­wa. Z tego powodu – jeśli masz jakiekol­wiek wąt­pli­woś­ci – da Ci całkow­itą pewność. Co jeszcze zyskasz, wykonu­jąc takie badanie genetyczne?

Test na ojcostwo – unormuj sytuację prawną

Dzię­ki pewnoś­ci, jaką da Ci wynik tes­tu na ojcost­wo, możesz unor­mować prawną sytu­ację swo­jej rodziny. Wynik bada­nia wykony­wanego dla włas­nej wiedzy poma­ga pod­jąć decyzję dobrowol­nym uzna­niu dziec­ka (również jeszcze przed nar­o­dz­i­na­mi). Rezul­tat tes­tu pry­wat­nego może być też dowo­dem wstęp­nym w sprawach o ustal­e­nie ojcost­wa, zaprzecze­nie ojcost­wa, spadek czy ali­men­ty. Aby rezul­tat był dowo­dem rozstrzy­ga­ją­cym, test na ojcost­wo musi być wyko­nany z wyko­rzys­taniem określonej procedury.

Test na ojcostwo – ciesz się życiem

Wynik takiego bada­nia zapewni Ci spokój i radość, jakich od daw­na Ci brakowało. Dzię­ki pozby­ciu się dręczą­cych Cię wąt­pli­woś­ci odzyskasz spokój ducha i przy­wró­cisz har­monię wewnętrzną. Zad­basz też o swo­je zdrowie emocjon­alne, zmniejsza­jąc stres i ner­wy, które prze­cież tak nieko­rzyst­nie odbi­ja­ją się na całym życiu. Badanie na ojcost­wo to również szansa na odzyskanie sta­bi­liza­cji i kon­troli we wszys­t­kich aspek­tach oraz przy­wróce­nie poczu­cia bezpieczeństwa.

Test na ojcostwo – popraw relacje

Test DNA na ojcost­wo jest okazją do poprawy relacji i stworzenia szcz­erych więzi – opar­tych na wza­jem­nym sza­cunku i zrozu­mie­niu, bez obwini­a­nia się i oskarżeń. Być może dzię­ki testowi na ojcost­wo uda się odbu­dować związek i stworzyć wspólne plany i marzenia? Daj sobie szan­sę na życie u boku szczęśli­wych ludzi.

Test na ojcostwo – bądź lepszym rodzicem

Dzię­ki możli­woś­ci zaplanowa­nia przyszłoś­ci i zad­ba­nia o dziecko, będzie ono miało zapewnione bez­pieczeńst­wo. Piękne i szczęśli­we dziecińst­wo zapewnią mu też pewność co do pochodzenia i tożsamoś­ci. To jed­na z ważniejszych potrzeb każdego człowieka, dlat­ego powin­na być zaspoko­jona. W prze­ci­wnym razie dziecku grożą stres, chaos i kłopo­ty emocjon­alne, również w dorosłym życiu.

Co ważne, pewność co do ojcost­wa jest dla mężczyzn szan­są na lep­sze wypeł­ni­an­ie roli ojca, a dla kobi­et – na odzyskanie poczu­cia bez­pieczeńst­wa, tak istot­nego dla pięknego życia rodzinnego.

Test na ojcostwo – dowiedz się więcej

Test na ojcost­wo to najpewniejszy sposób, aby dowiedzieć się, czy jesteś ojcem danego dziec­ka. Dzię­ki wynikowi tes­tu na ojcost­wo możesz nie tylko unor­mować sytu­ację prawną, ale też odzyskać spokój i kon­trolę nad swoim życiem. Zas­tanaw­iasz się, na czym pole­ga takie badanie i jak je wykon­ać? Sprawdź!

Test na ojcostwo w ciąży

Najszy­b­ciej dostęp­ny test na ojcost­wo to ten w ciąży – już od 8. tygod­nia. Pole­ga on na pobra­niu prób­ki krwi ciężarnej, wyi­zolowa­niu z niej DNA dziec­ka i mat­ki, a później porów­na­niu z DNA mężczyzny (pobrane z wymazu z policzka).

W ciąży możesz zre­al­i­zować też badanie po 15. tygod­niu – z płynu owod­niowego i próbek rodz­iców (dowol­nych). Wów­czas masz również możli­wość sprawdzenia, czy dziecko rozwi­ja się prawidłowo.

Sądowy test na ojcostwo

Jeśli chcesz wyko­rzys­tać wynik tes­tu na ojcost­wo w sądzie (w spraw­ie o ali­men­ty czy ustal­e­nie ojcost­wa), najlepiej zde­cy­dować się na badanie do celów sądowych. Przeprowadza się je z wyko­rzys­taniem ustalonej pro­ce­dury, która obe­j­mu­je m.in. pobranie próbek w placów­ce i w obec­noś­ci świad­ków (wymazy z policz­ka albo krew), potwierdze­nie tożsamoś­ci uczest­ników oraz wydanie eksper­tyzy biegłego sądowego.

Prywatny test na ojcostwo

Jest to badanie real­i­zowane zwyk­le dla włas­nej wiedzy, aby zyskać spokój i zaplanować przyszłość. Pry­wat­ny test na ojcost­wo moż­na wykon­ać anon­i­mowo i z dowol­nych próbek, np. maszyn­ki do gole­nia, włosów z cebulka­mi, szc­zotecz­ki do zębów, słom­ki po napo­ju, niedopał­ka papierosa czy chus­tecz­ki z katarem.

Test na ojcostwo jest zawsze pewny

Wynik bada­nia gene­ty­cznego za każdym razem jed­noz­nacznie wyk­lucza bądź potwierdza ojcost­wo – bez wzglę­du na rodzaj tes­tu i wyko­rzys­tanych próbek. To możli­we, ponieważ usta­lane są odziedz­ic­zone po rodz­i­cach pro­file gene­ty­czne – nazy­wane „gene­ty­czny­mi odciska­mi pal­ca”. Potem pro­file porównu­je się ze sobą. Te frag­men­ty DNA nigdy się nie zmieni­a­ją, a ich ustal­e­nie następu­je w momen­cie poczęcia.

Co ważne, DNA człowieka jest iden­ty­czne w każdej komórce, dlat­ego moż­na przekazać m.in. ele­men­ty ze śliną lub inny­mi wydzieli­na­mi, naskórkiem czy krwią.

GenLab został wirtualnym opiekunem psa Lando

genlab opiekunem psa w schroniskuWarsza­wskie Cen­trum Gene­ty­ki Gen­Lab zostało wirtu­al­nym opiekunem psa Lan­do. Lan­do jest podopiecznym Schro­niska w Kora­biewicach, którym opieku­je się Fun­dac­ja Viva! Więcej infor­ma­cji i zdjęć Lan­do moż­na znaleźć na stron­ie inter­ne­towej schronisko.info.pl Mamy nadzieję, że Lan­do zna­jdzie prawdzi­wy dom. Oso­by zain­tere­sowane adopcją prosimy o kon­takt ze Schro­niskiem w Kora­biewicach adres e‑mail: adopcje@schronisko.info.pl

 

Historia Lando:

A jak wyglą­da his­to­ria Lan­do? 22.06. 2015 roku schro­nisko otrzy­mało  e‑maila od Pani Joan­ny z prośbą o pomoc w opiece nad psem po wypad­ku. Kobi­eta jako jedy­na zain­tere­sowała losem zwierza­ka. W nadesłanym liś­cie dokład­nie opisała całą sytu­ację. Psa znalazła  na trasie pod Grójcem, w miejs­cowoś­ci Rem­bowola, między Bel­skiem Dużym, a Trzy­latkowem Dużym. Pełzał przy drodze, jakieś 1 m. od jeżdżą­cych samo­chodów i tirów. Pani Joan­na zauważyła go niemal w ostat­niej chwili. Gdy­by nie to, pewnie leżał­by tam dalej. Wró­ciła po niego, zapakowała do samo­chodu i zaw­iozła do klini­ki wetery­naryjnej. Z obrażeń wynikało, że potrą­cił go jak­iś samochód, co gorsze mógł tam przeleżeć nawet kil­ka dni.

Pod­czas badań kon­trol­nych psu aż chru­pało w krę­gosłupie. Poruszał się z wielkim tru­dem i wyma­gał noszenia. Jego obraże­nia były bard­zo poważne, a potwierdz­iły to zdję­cia RTG krę­gosłu­pa. Piesek jest młody (obec­nie ma ok. 1, 5 roku), sym­pa­ty­czny i rados­ny, choć po przy­jeździe do leczni­cy był bard­zo przes­traszony. Ma ok. 50 cm., ale gdy znalazła go Pani Joan­na był bard­zo wychud­zony. Doma­ga się kon­tak­tu z człowiekiem — piszczał, gdy zostaw­iono go samego w gabinecie.

Psa przewieziono Aux­il­i­um w Milanówku, gdzie zro­biono mu zdję­cia RTG. Psi­ak nieste­ty krę­cił się i coś zjadł, dlat­ego na rent­ge­nie się nie skończyło. Wetery­narz zle­ciła badanie krwi i bad RTG w pre­m­e­dykacji klat­ki pier­siowej i mied­ni­cy w 2 pro­jekc­jach, żeby dowiedzieć się co powodu­je chru­panie. Pole­ciła Klinikę w Warsza­w­ie i tam też zwierzak został ostate­cznie przewieziony. Zami­ast RTG zale­cono tomo­grafię kom­put­erową, żeby upewnić się czy uszkod­zone koś­ci krę­gosłu­pa nie uciska­ją na ner­wy. Piesek chodzi samodziel­nie, ale w wielkim tru­dem, do tego częs­to przysi­a­da. Ma też lekkie objawy neu­ro­log­iczne. Być może koniecz­na będzie oper­ac­ja. Pani Joan­na, która znalazła i ura­towała psi­a­ka, czu­je się odpowiedzial­na za jego los. Dlat­ego też zajęła się zbiórką pieniędzy na jego lecze­nie. Tak postawa zasługu­je na najwięk­szy podziw!

Źródło infor­ma­cji:  schronisko.info.pl

 

Test ojcostwa z… wafelka?

mikroślady, próbki dyskretne DNAA dokład­nie z rur­ki z kre­mem. Tak, to jest możli­we! Była to chy­ba najbardziej niety­powa prób­ka, jaką lab­o­ra­to­ri­um otrzy­mało ostat­nio do anal­izy. Dzię­ki niej nasi pac­jen­ci uzyskali jed­noz­naczną odpowiedź na pytanie o sporne ojcostwo.

Testy na ojcost­wo wykony­wane są na pod­staw­ie bard­zo różnych próbek (tzw. mikrośladów): włosów, plam krwi, łyżeczek, puszek po napo­jach i innych. Jest to możli­we ponieważ każdy z nas pozostaw­ia po sobie ślad na przed­mio­tach, których uży­wa. Ilość takich niety­powych próbek jest w zasadzie nieogranic­zona. Należy jed­nak pamię­tać, że w odróżnie­niu od próbek stan­dar­d­owych (wymazów z policz­ka), są one częs­to zanieczyszc­zone. Pon­ad­to, DNA bywa w nich zde­grad­owane i wys­tępu­je w mniejszej iloś­ci. Dlat­ego też anal­iza takich próbek wyma­ga zas­tosowa­nia bardziej czułych metod i wysok­iej jakoś­ci odczyn­ników oraz doświadczenia.

Wiarygodność wyniku testu na ojcostwo z próbek nietypowych

Wynik tes­tu ojcost­wa z próbek niety­powych jest tak samo pewny i jed­noz­naczny jak ten uzyskany na pod­staw­ie wymazów z policz­ka. Dzieje się tak, ponieważ wszys­tkie nasze komór­ki zaw­ier­a­ją takie samo DNA i nie ma znaczenia rodzaj próbek uży­tych do bada­nia. Jeżeli prób­ka będzie moc­no zanieczyszc­zona i nie uda się uzyskać pełnego pro­filu gene­ty­cznego badanej oso­by, wynik nie zostanie wydany, a pac­jent będzie poin­for­mowany o koniecznoś­ci dostar­czenia nowej prób­ki. Takie sytu­acje są jed­nak bard­zo rzadkie.

Ważna jest ilość badanych próbek nietypowych

Każ­da sytu­ac­ja, w której zna­j­du­ją się nasi pac­jen­ci jest inna i wyma­ga indy­wid­u­al­nego pode­jś­cia. Nie zawsze moż­na pobrać wymazy z policz­ka od wszys­t­kich badanych osób, zdarza się też, że potenc­jal­ny ojciec nie żyje, a rodz­i­na posi­a­da przed­mio­ty, które do niego należały. Dlat­ego lab­o­ra­to­ri­um nieustan­nie pow­ięk­sza swo­je doświad­cze­nie i ilość badanych próbek, aby moż­na było znaleźć rozwiązanie w każdej sytuacji.

Czy­taj więcej o teś­cie na ojcost­wo z włosów i innych próbek »


Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol

Badania po poronieniu w Warszawie

Badania genetyczne po poronieniu- ustalanie płci oraz przyczyn poronienia na materiale poronnym

Dzięki badaniu ustalisz:Woman doctor and patient in clinic

 • Płeć dziec­ka
  Będziesz mogła zare­je­strować dziecko i sko­rzys­tać z należą­cych się praw
 • Gene­ty­czne przy­czyny poronienia
  Najczęst­szą przy­czyną poronienia są niepraw­idłowoś­ci genetyczne

Wynik bada­nia skon­sul­tu­je­cie z lekarzem gene­tykiem. Dzię­ki temu poz­na­cie wszys­tkie szczegóły, zalece­nia oraz rokowa­nia na kole­jną ciąże. Pomoże­my wam także w pro­ce­durze urzę­dowo-for­mal­nej i poradz­imy co najlepiej zrobić

Badanie na mate­ri­ale poron­nym pozwala określić przyczynę,która stała się powo­dem poronienia.
W 60% przy­pad­ków są to aber­rac­je chro­mo­so­mowe (wady gene­ty­czne najczęś­ciej związane z niepraw­idłową liczbą chro­mo­somów). Wykrycie niepraw­idłowoś­ci gene­ty­cznej, umożli­wia ocenę czy zmi­ana ma charak­ter rodzin­ny czy doty­czy tylko tego pło­du oraz jaka jest szansa na utrzy­manie kole­jnej ciąży.
W efek­cie skróce­niu ule­ga czas diag­nos­ty­ki i w związku z tym może­my zaplanować opty­malne postępowanie w następ­nej ciąży.”

Spec­jal­ista gene­ty­ki klin­icznej Bea­ta Kozak-Klonowska

Ustalenie płci dziecko po poronieniu, umożliwi wam:

 • Zare­je­strowanie dziec­ka w Urzędzie Stanu Cywilnego
 • Zor­ga­ni­zowanie pochówku
 • Sko­rzys­tanie z 56 dniowego urlopu macierzyńskiego
 • 4000 zł zasiłku pogrze­bowego
 • Wnioskowanie o ubez­piecze­nie (o ile wasza polisa to przewiduje)

Badanie przy­czyn poronienia pole­ga na ustal­e­niu wys­tępowa­nia wad gene­ty­cznych odpowiedzial­nych za poronie­nie. Najczęst­sze niepraw­idłowoś­ci wykry­wane przez badanie:

-Zespół Dow­na -Tri­somię 22 chromosomu
-Zespół Turn­era -Tri­somię 16 chromosomu
-Zespół Edward­sa -Tri­somię 15 chromosomu
-Zespół Patau -Triploi­die

Wady te stanow­ią 85% rozpoz­nanych aber­racji chro­mo­so­mowych wys­tępu­ją­cych i wykry­wanych u poro­nionych dzieci.

Badania po poronieniu – co badamy?

Bada­nia real­izu­je­my z:

 • Kos­mów­ki zabez­piec­zonych w soli fizjologicznej
 • Przypem­powinowych frag­men­tów łożys­ka zabez­piec­zonych w soli fizjologicznej
 • Tkanek poron­nych zabez­piec­zonych w rozt­worze soli fizjologicznej
 • Bloczków parafi­nowych
 • Próbek nie­s­tandar­d­owych (zadz­woń do nas i ustal szczegóły)

Badania po poronieniu – procedura krok po kroku

1. Zabez­piecze­nie materiału

Bada­niu pod­dawany jest mate­ri­ał zabez­pieczany po poronie­niu. Lekarz powinien włożyć niewiel­ki frag­ment kos­mów­ki lub inne tkan­ki pochodzące z poronienia do jałowego pojem­ni­ka i zalać go rozt­worem soli fizjo­log­icznej, następ­nie zamknąć pojem­nik i dodatkowo zabez­pieczyć go taśmą lub folią. Jeżeli jest możli­wość, lekarz do bada­nia powinien zabez­pieczyć kosmówkę.
W przy­pad­ku poronienia w domu, prób­ki moż­na zebrać samodziel­nie, zabez­piecza­jąc go tak samo w steryl­nym pojem­niku i wypeł­ni­a­jąc solą fizjo­log­iczną, dba­jąc o to by go nie zanieczyś­cić go.

Bada­niu pod­da­je­my też blocz­ki parafi­nowe, które szpi­tal zabez­piecza po bada­niu histopa­to­log­icznym. Blocz­ki najczęś­ciej odbiera się z pra­cowni pato­mor­fo­log­icznej. Wniosek o wypoży­cze­nie bloczków prześle­my Państ­wu na maila. Takie badanie moż­na przeprowadz­ić nawet po kilku latach.

2.Przesłanie mate­ri­ału do laboratorium

Do bada­nia potrzeb­ny jest również wymaz z policz­ka mat­ki. Pobiera się go na zwykły paty­czek kos­me­ty­czny lub spec­jal­ną wymazówkę. Aby zebrać mate­ri­ał, należy dziesię­ciokrot­nie potrzeć końcówką po wewnętrznej stron­ie policzka.
Następ­nym krok­iem jest wypełnie­nie for­mu­la­rzy zlece­nia bada­nia, które prześle­my Państ­wu mailowo. Następ­nie mate­ri­ał poron­nym, wymaz od mat­ki oraz for­mu­la­rze umieszcza­my w pudełku lub kar­tonie. Kiedy pacz­ka jest gotowa do przesła­nia, należy zadz­wonić pod numer 533 295 679 i ustal­ić dogod­ny dla Państ­wa czas odbioru pacz­ki. Dar­mowy kuri­er zostanie wezwany na koszt lab­o­ra­to­ri­um. Kuri­er może ode­brać paczkę bezpośred­nio ze szpi­ta­la, przy­chod­ni lub domu. Należy pamię­tać o dobrym zabez­piecze­niu prób­ki oraz pacz­ki. Do cza­su przesła­nia pacz­ki, mate­ri­ał inny niż blocz­ki parafi­nowe należy prze­chowywać w lodówce.

3. Prze­bieg badania

Badanie prze­b­ie­ga w dwóch eta­pach. Trwa od 5 do 10 dni roboczych.
I etap
– określe­nie płci dziec­ka i jakoś­ci prób­ki – Jeżeli prób­ka będzie dobrej jakoś­ci, przeprowadzanie drugiego eta­pu badań będzie możliwe.
II etap
Badanie określa­jące wys­tępowanie wad gene­ty­cznych, które mogły być przy­czyną poronienia.
Pod­czas bada­nia, porównu­je­my pro­file gene­ty­czne mat­ki oraz dziec­ka. Dzię­ki temu mamy całkow­itą pewność, że badane prób­ki pochodzą od dziecka.

4. Otrzy­manie wyniku i kon­sul­tac­ja genetyczna

I etap
Od 5 dni roboczych
II etap
Od 1 do 4 dni od rozpoczę­cia analizy
Wyni­ki przekazu­je­my tele­fon­icznie, e‑mailem, bądź listownie.
Po drugim etapie, skon­sul­tu­ją Państ­wo wynik bada­nia z lekarzem gene­tykiem bez dodatkowych kosztów. Uzyska­cie Państ­wo odpowiedzi na dodatkowe pyta­nia i dowiecie się co oznacza wynik. Pod­czas kon­sul­tacji, moż­na również omówić wyni­ki innych badań genetycznych.

5. Płat­ność za badanie

I etap
Ustal­e­nie płci dziec­ka oraz jakoś­ci prób­ki – 397 zł.
II etap
Ustal­e­nie wad gene­ty­cznych w mate­ri­ale poron­nym i kon­sul­tac­ja z gene­tykiem – 423 zł
Jeżeli przeprowad­zony zostanie tylko I etap nie zapłacą Państ­wo więcej niż 397 zł
Płat­noś­ci moż­na wykon­ać bezpośred­nio przed badaniem.

 

Więcej informacji

.

mail_buttony_dol
zadzwon_button_dol
skorzystaj_z_czatu_button_dol
Zadzwoń terazZadzwoń teraz