Ustalenie ojcostwa - Centrum Genetyki GenLab Przeskocz do treści

Category Archives: Ustalenie ojcostwa

Od czego zależy cena testów na ojcostwo?

od czego zależy cena testów na ojcostwo

Rynek testów na ojcost­wo coraz bardziej się rozras­ta. Firmy spec­jal­izu­jące się w tego typu bada­ni­ach każdego dnia zmus­zone są ści­gać konkurencję. Wiele lab­o­ra­toriów, aby tylko zachę­cić klien­tów do korzys­ta­nia z ich usług sys­tem­aty­cznie obniża ceny testów na ojcost­wo. Tym­cza­sem może to pozostać nie bez wpły­wu na badanie. Dzisi­aj samo zapewnie­nie pac­jen­ta o tym, że wynik tes­tu potwierdzi ojcost­wo na 99% lub wyk­luczy je w 100% to za mało. 

Warto sobie uświadomić, że „atrak­cyj­na cena” zawsze musi z czegoś wynikać. Ofer­ty tanich testów na ojcost­wo są zwyk­le bard­zo ogranic­zone i nie dają pac­jen­tom tyle udo­god­nień, co te droższe. Pac­jent płaci prze­ważnie za samo badanie, za wszys­tkie opc­je dodatkowe musi nato­mi­ast ponieść dodatkowy, częs­to niemały koszt. Efekt? Tani test na ojcost­wo przes­ta­je być już taki tani. Co zatem wpły­wa na cenę bada­nia ojcost­wa?

 1000 razy bardziej dokładny wynik badania

Kiedyś więk­szość lab­o­ra­toriów wykonu­ją­cych testy na ojcost­wo anal­i­zowała 16 mark­erów gene­ty­cznych. Od kiedy udowod­niono, że bada­jąc 24 mark­ery uzysku­je się wynik 1000 razy pewniejszy, lab­o­ra­to­ria zaczęły masowo rozsz­erzać swo­je anal­izy o dodatkowe miejs­ca na DNA. Część placówek  za takie pełniejsze badanie życzy sobie dodatkową opłatę, te bardziej pro­fesjon­alne robią to w stan­dard­zie. Czy­taj więcej o anal­izie 24 mark­erów DNA

  Profil genetyczny — dowód przeprowadzonej analizy

Wybier­a­jąc droższy test na ojcost­wo może­my liczyć na to, że na wyniku bada­nia zna­jdziemy pro­file gene­ty­czne wszys­t­kich jego uczest­ników. Obec­ność takiego pro­filu jest bard­zo istot­na, przede wszys­tkim dlat­ego, że zwięk­sza wiary­god­ność wyniku tes­tu, który może­my potem np. zwery­fikować. Pro­fil gene­ty­czny może być również bard­zo przy­dat­ny pod­czas kole­jnego bada­nia DNA. Czy­taj więcej o wyniku badania…

 Badanie wykonane 2 razy — całkowita pewność

Aby wyk­luczyć ryzyko błę­du ludzkiego część lab­o­ra­toriów przyjęła zasadę, że każde badanie na ojcost­wo, które zaprzeczy ojcost­wo jest wykony­wane jeszcze raz z innej próbki.

 Prawo do bezpłatnego, powtórnego pobrania próbek — bezpieczeństwo stałej ceny

Pobranie wymazów z policz­ka jest zadaniem bard­zo prostym, niem­niej jed­nak może zdarzyć się, że prób­ka zostanie źle pobrana. Wybier­a­jąc droższą ofer­tę otrzy­mu­je­my zwyk­le gwarancję ponownego pobra­nia prób­ki, bez dopłaty do bada­nia. Lab­o­ra­to­ria ofer­u­jące tańsze testy cza­sem życzą sobie nawet 200 zło­tych za każdą ponown­ie pobraną próbkę.

Doświadczenie w testach na… ojcostwo

Bada­nia ojcost­wa z roku na rok zysku­ją na pop­u­larnoś­ci. Wiele lab­o­ra­toriów medy­cznych  wprowadza je zatem do swo­jej ofer­ty, mimo że wcześniej nigdy się tym nie zaj­mowały. Z brakiem doświad­czenia i odpowied­niego sprzę­tu wygry­wa tutaj chęć zaro­bi­enia pieniędzy. Tym­cza­sem wykony­wanie takich badań, na wysokim poziomie, wyma­ga prak­ty­ki, dobrego sprzę­tu i spec­jal­isty­cznej wiedzy.

 Certyfikaty jakości — gwarancja pewnego wyniku

Cer­ty­fikaty są świadectwem pro­fesjon­al­iz­mu i wysok­iej jakoś­ci usług ofer­owanych przez daną fir­mę. Przede wszys­tkim dlat­ego, że nie tak łat­wo je zdobyć. Orga­ni­za­c­je przyz­na­jące cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­om medy­cznym mają częs­to swo­je, bard­zo surowe kry­te­ria.  Spełnić je mogą tylko najlep­si i najbardziej doświad­czeni z branży. Jed­nym  z najbardziej cenionych cer­ty­fikatów jest ISO 17025. Określa on najwyższe normy przez­nac­zone dla lab­o­ra­toriów medycznych.

 Troska o potrzeby klientów — pomoc i opieka przed badaniem i po otrzymaniu wyniku

Oczeki­wa­nia pac­jen­tów wzglę­dem testów na ojcost­wo są bard­zo różne. Jed­ne­mu będzie zależeć na szy­bkim wyniku, innemu na dyskret­nej wysyłce zestawu i fachowej obsłudze. Lab­o­ra­to­ria gene­ty­czne powin­ny dos­tosować swo­je bada­nia do tych zróżni­cow­anych potrzeb. Nieste­ty wiele z nich zupełnie o tym zapom­i­na. Nie sku­pi­a­ją się na pac­jen­tach i ich prawdzi­wych potrzebach.

 Praca z użyciem sprawdzonych metod badawczych 

Na wiary­god­ność tes­tu ojcost­wa wpły­wa m.in. ilość odczyn­ników wyko­rzys­tanych pod­czas anal­izy. Pro­du­cen­ci tzw. kitów diag­nos­ty­cznych dokład­nie usta­la­ją ile danego odczyn­ni­ka należy użyć, aby wynik bada­nia był pewny i jed­noz­naczny. Zmniejszanie kosztów anal­izy może prowadz­ić do zmniejsza zuży­cia poszczegól­nych odczyn­ników na włas­ną rękę. Co gorsza nie prowadzą one potem żad­nych  testów kon­trol­nych. Tym­cza­sem może się okazać, że meto­da, która została zas­tosowana w bada­niu jest po pros­tu niewłaś­ci­wa. Czy­taj więcej o metodzie bada­nia ojcostwa…

 Tani nie zawsze znaczy dobry! 

Dokonu­jąc zakupu jakiegoś pro­duk­tu bierze­my pod uwagę wiele jego cech: to jak wyglą­da, czy jest dobrej jakoś­ci, gdzie został wypro­dukowany i wresz­cie ile będziemy musieli za niego zapłacić. Cena jest tym czyn­nikiem, który ma decy­du­ją­cy wpływ na to czy towar trafi do naszego koszy­ka czy też odstaw­imy go na półkę. I nieza­leżnie od tego czy będziemy kupować nowy telewiz­or czy test na ojcost­wo, mech­a­nizm będzie zawsze ten sam – chce­my jak najbardziej zaoszczędz­ić.  Przykład testów na ojcost­wo pokazu­je jed­nak, że tani nie zawsze znaczy dobry.

od czego zależy cena testów na ojcostwo od czego zależy cena testów na ojcostwo od czego zależy cena testów na ojcostwo

 

 

 

Kto, kiedy i gdzie może uznać ojcostwo i czym różni się to od ustalenia ojcostwa?

uznanie ojcostwa, ustalenie ojcostwa, uznanie a ustalenie ojcostwa

Zasa­da o dom­nie­ma­niu ojcost­wa jest dość pros­ta i mówi, że ojcem dziec­ka, które przyszło na świat w małżeńst­wie lub na 300 dni przed jego rozwiązaniem jest mąż mat­ki. Ojcost­wo zosta­je jed­nak w tej sytu­acji przyz­nane mu tylko na pod­staw­ie przy­puszczenia, co oznacza, że w każdej chwili moż­na je obal­ić, choć­by poprzez sądowe ustal­e­nie ojcost­wa i bada­nia DNA. Wszys­tko wyglą­da nieco inaczej, gdy part­nerzy mają­cy ze sobą dziecko nie zde­cy­dowali się na ślub…

Zasa­da dom­nie­manego ojcost­wa takiej pary już nie obow­iązu­je, a mężczyz­na, aby móc pełnić władzę rodzi­ciel­ską nad dzieck­iem musi je najpierw uznać.

 Gdzie się udać w celu uznania ojcostwa? 

 Z uznaniem ojcost­wa mamy do czynienia w sytu­acji, gdy mężczyz­na, od którego dziecko pochodzi, oświad­czy przed kierown­ikiem Urzę­du Stanu Cywilnego, że jest jego fak­ty­cznym ojcem, a mat­ka dziec­ka, w tym samym cza­sie lub w ciągu 3 miesię­cy od dnia oświad­czenia mężczyzny, potwierdzi jego deklarację.

Urząd Stanu Cywilnego nie jest jedyną placówką, w której może dojść do uzna­nia ojcost­wa. Swo­je oświad­czenia rodz­ice mogą z powodze­niem złożyć również przed sądem opiekuńczym, a jeśli prze­by­wa­ją za grani­ca, to w pol­skim kon­sulac­ie.  Co więcej ojciec może uznać dziecko poczęte, ale jeszcze nien­ar­o­d­zone, nie może nato­mi­ast uznać dziec­ka, które jest już pełno­let­nie oraz po jego śmier­ci. Mężczyz­na nie może pon­ad­to uznać dziec­ka, którego pochodze­nie zostało już wcześniej ustalone przez sąd, tzn. jeśli wiado­mo, że ojcem tego dziec­ka jest ktoś inny.

Jak już zostało wspom­ni­ane dziecko pochodzi od męża mat­ki, wtedy gdy urodz­iło się w cza­sie trwa­nia małżeńst­wa lub przed upłynię­ciem 300 dni od zakończenia tego małżeńst­wa. Wyjątek od tej reguły stanowi sytu­ac­ja, w której  przed upły­wem tych 300 dni mat­ka powtórnie wyszła za mąż. Wów­czas przyj­mu­je się, że ojcem dziec­ka jest już dru­gi ten dru­gi mężczyzna.

 Kiedy sądowe ustalenie ojcostwa może okazać się potrzebne?

Gdy mężczyz­na nie chce dobrowol­nie uznać dziec­ka za własne lub też uznał je, ale ter­az wąt­pi w swo­je pokrewieńst­wo z nim, wów­czas ma pełne pra­wo wnieść pozew o sądowe ustal­e­nie ojcost­wa. Taki wniosek może złożyć również dru­ga strona, czyli mat­ka dziec­ka, jak i samo dziecko. Ustal­e­nie ojcost­wa, czy to sądowe czy też pry­watne, wyma­ga przeprowadzenia badań gene­ty­cznych, przy czym w przy­pad­ku testów na ojcost­wo zle­canych na potrze­by postępowa­nia sądowego niezbędne jest zachowanie for­mal­nej pro­ce­dury, która nada­je mu wartość dowodową.  Doty­czy ona m. in iloś­ci badanych osób (3 zami­ast 2), miejs­ca pobra­nia próbek (w placów­ce medy­cznej, a nie w domu), oraz osób, które muszą być obec­ne w trak­cie bada­nia (świad­kowie).  Z pobra­nia spisu­je się też pro­tokół sądowy, a tożsamość uczest­ników tes­tu zosta­je wcześniej potwierdzona.

Czy­taj więcej o sądowym bada­niu ojcostwa »

Mimo braku for­mal­nej pro­ce­dury, wynik pry­wat­nego test na ojcost­wo również może zostać uznany przez sąd! Nierzad­ko zosta­je potrak­towany przez sad jako dowód wstęp­ny, a jeśli obie strony wyrażą na to zgodę, również jako główny dowód w toczą­cym się postępowaniu.

 

uznanie ojcostwa, ustalenie ojcostwa, uznanie a ustalenie ojcostwa uznanie ojcostwa, ustalenie ojcostwa, uznanie a ustalenie ojcostwa uznanie ojcostwa, ustalenie ojcostwa, uznanie a ustalenie ojcostwa

Badania DNA — nietypowe przypadki

badania dna nietypowe przypadki

Bada­nia DNA dają możli­wość anal­izy pokrewieńst­wa w różnych sytu­ac­jach życiowych, w sprawach spad­kowych, ali­men­ta­cyjnych i nie tylko. Wyko­rzys­tu­je się w nich niety­powe prób­ki, niekiedy bada się też pokrewieńst­wo oso­by zmarłej. Poniżej przed­staw­iamy dwa niety­powe przy­pad­ki, w których lab­o­ra­to­ri­um wykon­ało test DNA i uzyskało jed­noz­naczny wynik.

Sprawdzenie, czy jedna z sióstr ma innego ojca

Trzy siostry zas­tanaw­iały się, czy na pewno mają wspól­nego ojca. Jeszcze za cza­sów wojen­nych ich mat­ka miała romans i przy­puszcza­ły, że najs­tarsza z nich może być owocem tego właśnie roman­su. Lab­o­ra­to­ri­um zapro­ponowało im badanie chro­mo­so­mu X u dwóch dom­nie­manych sióstr oraz mat­ki. Wyko­nana anal­iza gene­ty­cz­na dała jed­noz­naczną odpowiedź — jed­na z sióstr miała innego bio­log­icznego ojca.

Zobacz też: Test ojcost­wa z…wafelka?

Narodziny dziecka po śmierci ojca…

Kobi­eta spodziewała  się dziec­ka, nieste­ty jej part­ner zginął w wypad­ku samo­chodowym jeszcze przed nar­o­dz­i­na­mi. Gdy dziecko przyszło na świat, mat­ka nie mogła podać swo­jego part­nera jako bio­log­icznego ojca, ponieważ nie byli w związku małżeńskim. Zmarły mężczyz­na miał jed­nak rod­zonego bra­ta więc zapro­ponowano badanie chro­mo­so­mu Y, które potwierdz­iło ojcost­wo zmarłego. Przy zachowa­niu pełnej pro­ce­dury sądowej taki wynik moż­na było wyko­rzys­tać do celów prawnych, po to aby w doku­men­tach dziec­ka wpisać dane bio­log­icznego ojca.

Takich niety­powych przykładów jest wiele. Jeżeli zna­j­du­ją się Państ­wo w skom­p­likowanej sytu­acji, w której pomóc może test DNA, zaprasza­my do kon­tak­tu — chęt­nie doradzimy.

.
badania dna nietypowe przypadki badania dna nietypowe przypadki badania dna nietypowe przypadki

Test ojcostwa z… wafelka?

mikroślady, próbki dyskretne DNAA dokład­nie z rur­ki z kre­mem. Tak, to jest możli­we! Była to chy­ba najbardziej niety­powa prób­ka, jaką lab­o­ra­to­ri­um otrzy­mało ostat­nio do anal­izy. Dzię­ki niej nasi pac­jen­ci uzyskali jed­noz­naczną odpowiedź na pytanie o sporne ojcostwo.

Testy na ojcost­wo wykony­wane są na pod­staw­ie bard­zo różnych próbek (tzw. mikrośladów): włosów, plam krwi, łyżeczek, puszek po napo­jach i innych. Jest to możli­we ponieważ każdy z nas pozostaw­ia po sobie ślad na przed­mio­tach, których uży­wa. Ilość takich niety­powych próbek jest w zasadzie nieogranic­zona. Należy jed­nak pamię­tać, że w odróżnie­niu od próbek stan­dar­d­owych (wymazów z policz­ka), są one częs­to zanieczyszc­zone. Pon­ad­to, DNA bywa w nich zde­grad­owane i wys­tępu­je w mniejszej iloś­ci. Dlat­ego też anal­iza takich próbek wyma­ga zas­tosowa­nia bardziej czułych metod i wysok­iej jakoś­ci odczyn­ników oraz doświadczenia.

Wiarygodność wyniku testu na ojcostwo z próbek nietypowych

Wynik tes­tu ojcost­wa z próbek niety­powych jest tak samo pewny i jed­noz­naczny jak ten uzyskany na pod­staw­ie wymazów z policz­ka. Dzieje się tak, ponieważ wszys­tkie nasze komór­ki zaw­ier­a­ją takie samo DNA i nie ma znaczenia rodzaj próbek uży­tych do bada­nia. Jeżeli prób­ka będzie moc­no zanieczyszc­zona i nie uda się uzyskać pełnego pro­filu gene­ty­cznego badanej oso­by, wynik nie zostanie wydany, a pac­jent będzie poin­for­mowany o koniecznoś­ci dostar­czenia nowej prób­ki. Takie sytu­acje są jed­nak bard­zo rzadkie.

Ważna jest ilość badanych próbek nietypowych

Każ­da sytu­ac­ja, w której zna­j­du­ją się nasi pac­jen­ci jest inna i wyma­ga indy­wid­u­al­nego pode­jś­cia. Nie zawsze moż­na pobrać wymazy z policz­ka od wszys­t­kich badanych osób, zdarza się też, że potenc­jal­ny ojciec nie żyje, a rodz­i­na posi­a­da przed­mio­ty, które do niego należały. Dlat­ego lab­o­ra­to­ri­um nieustan­nie pow­ięk­sza swo­je doświad­cze­nie i ilość badanych próbek, aby moż­na było znaleźć rozwiązanie w każdej sytuacji.

Czy­taj więcej o teś­cie na ojcost­wo z włosów i innych próbek »


Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol
Zadzwoń terazZadzwoń teraz