GenLab - Centrum Genetyki GenLab Przeskocz do treści

Author Archives: GenLab

Test na ojcostwo – dlaczego warto?

Test na ojcost­wo jest najpewniejszym sposobem wyk­luczenia lub potwierdzenia ojcost­wa. Z tego powodu – jeśli masz jakiekol­wiek wąt­pli­woś­ci – da Ci całkow­itą pewność. Co jeszcze zyskasz, wykonu­jąc takie badanie genetyczne?

Test na ojcostwo – unormuj sytuację prawną

Dzię­ki pewnoś­ci, jaką da Ci wynik tes­tu na ojcost­wo, możesz unor­mować prawną sytu­ację swo­jej rodziny. Wynik bada­nia wykony­wanego dla włas­nej wiedzy poma­ga pod­jąć decyzję dobrowol­nym uzna­niu dziec­ka (również jeszcze przed nar­o­dz­i­na­mi). Rezul­tat tes­tu pry­wat­nego może być też dowo­dem wstęp­nym w sprawach o ustal­e­nie ojcost­wa, zaprzecze­nie ojcost­wa, spadek czy ali­men­ty. Aby rezul­tat był dowo­dem rozstrzy­ga­ją­cym, test na ojcost­wo musi być wyko­nany z wyko­rzys­taniem określonej procedury.

Test na ojcostwo – ciesz się życiem

Wynik takiego bada­nia zapewni Ci spokój i radość, jakich od daw­na Ci brakowało. Dzię­ki pozby­ciu się dręczą­cych Cię wąt­pli­woś­ci odzyskasz spokój ducha i przy­wró­cisz har­monię wewnętrzną. Zad­basz też o swo­je zdrowie emocjon­alne, zmniejsza­jąc stres i ner­wy, które prze­cież tak nieko­rzyst­nie odbi­ja­ją się na całym życiu. Badanie na ojcost­wo to również szansa na odzyskanie sta­bi­liza­cji i kon­troli we wszys­t­kich aspek­tach oraz przy­wróce­nie poczu­cia bezpieczeństwa.

Test na ojcostwo – popraw relacje

Test DNA na ojcost­wo jest okazją do poprawy relacji i stworzenia szcz­erych więzi – opar­tych na wza­jem­nym sza­cunku i zrozu­mie­niu, bez obwini­a­nia się i oskarżeń. Być może dzię­ki testowi na ojcost­wo uda się odbu­dować związek i stworzyć wspólne plany i marzenia? Daj sobie szan­sę na życie u boku szczęśli­wych ludzi.

Test na ojcostwo – bądź lepszym rodzicem

Dzię­ki możli­woś­ci zaplanowa­nia przyszłoś­ci i zad­ba­nia o dziecko, będzie ono miało zapewnione bez­pieczeńst­wo. Piękne i szczęśli­we dziecińst­wo zapewnią mu też pewność co do pochodzenia i tożsamoś­ci. To jed­na z ważniejszych potrzeb każdego człowieka, dlat­ego powin­na być zaspoko­jona. W prze­ci­wnym razie dziecku grożą stres, chaos i kłopo­ty emocjon­alne, również w dorosłym życiu.

Co ważne, pewność co do ojcost­wa jest dla mężczyzn szan­są na lep­sze wypeł­ni­an­ie roli ojca, a dla kobi­et – na odzyskanie poczu­cia bez­pieczeńst­wa, tak istot­nego dla pięknego życia rodzinnego.

Test na ojcostwo – dowiedz się więcej

Test na ojcost­wo to najpewniejszy sposób, aby dowiedzieć się, czy jesteś ojcem danego dziec­ka. Dzię­ki wynikowi tes­tu na ojcost­wo możesz nie tylko unor­mować sytu­ację prawną, ale też odzyskać spokój i kon­trolę nad swoim życiem. Zas­tanaw­iasz się, na czym pole­ga takie badanie i jak je wykon­ać? Sprawdź!

Test na ojcostwo w ciąży

Najszy­b­ciej dostęp­ny test na ojcost­wo to ten w ciąży – już od 8. tygod­nia. Pole­ga on na pobra­niu prób­ki krwi ciężarnej, wyi­zolowa­niu z niej DNA dziec­ka i mat­ki, a później porów­na­niu z DNA mężczyzny (pobrane z wymazu z policzka).

W ciąży możesz zre­al­i­zować też badanie po 15. tygod­niu – z płynu owod­niowego i próbek rodz­iców (dowol­nych). Wów­czas masz również możli­wość sprawdzenia, czy dziecko rozwi­ja się prawidłowo.

Sądowy test na ojcostwo

Jeśli chcesz wyko­rzys­tać wynik tes­tu na ojcost­wo w sądzie (w spraw­ie o ali­men­ty czy ustal­e­nie ojcost­wa), najlepiej zde­cy­dować się na badanie do celów sądowych. Przeprowadza się je z wyko­rzys­taniem ustalonej pro­ce­dury, która obe­j­mu­je m.in. pobranie próbek w placów­ce i w obec­noś­ci świad­ków (wymazy z policz­ka albo krew), potwierdze­nie tożsamoś­ci uczest­ników oraz wydanie eksper­tyzy biegłego sądowego.

Prywatny test na ojcostwo

Jest to badanie real­i­zowane zwyk­le dla włas­nej wiedzy, aby zyskać spokój i zaplanować przyszłość. Pry­wat­ny test na ojcost­wo moż­na wykon­ać anon­i­mowo i z dowol­nych próbek, np. maszyn­ki do gole­nia, włosów z cebulka­mi, szc­zotecz­ki do zębów, słom­ki po napo­ju, niedopał­ka papierosa czy chus­tecz­ki z katarem.

Test na ojcostwo jest zawsze pewny

Wynik bada­nia gene­ty­cznego za każdym razem jed­noz­nacznie wyk­lucza bądź potwierdza ojcost­wo – bez wzglę­du na rodzaj tes­tu i wyko­rzys­tanych próbek. To możli­we, ponieważ usta­lane są odziedz­ic­zone po rodz­i­cach pro­file gene­ty­czne – nazy­wane „gene­ty­czny­mi odciska­mi pal­ca”. Potem pro­file porównu­je się ze sobą. Te frag­men­ty DNA nigdy się nie zmieni­a­ją, a ich ustal­e­nie następu­je w momen­cie poczęcia.

Co ważne, DNA człowieka jest iden­ty­czne w każdej komórce, dlat­ego moż­na przekazać m.in. ele­men­ty ze śliną lub inny­mi wydzieli­na­mi, naskórkiem czy krwią.

Czy dwie siostry mają tego samego ojca?

Ustal­e­nie czy dwie siostry mają tego samego ojca wielu osobom może wydawać się niemożli­we, zwłaszcza, jeśli ojciec ten nie żyje. A jed­nak! ist­nieją bada­nia, za pomocą których moż­na sprawdz­ić pokrewieńst­wo między sios­tra­mi, nawet w przy­pad­ku braku prób­ki DNA ojca.  Tego typu sprawy rozstrzy­ga się np. na potrze­by pro­ce­su sądowego o podzi­ał majątku i wiele innych.

czy siostry mają tego samego ojca

Taki przy­padek mieliśmy: Dwie kobi­ety rozdzielone jeszcze w dziecińst­wie odnalazły się po lat­ach. Ich mat­ki twierdz­iły, że mają tego samego ojca, ale on zmarł dawno temu. Siostry postanow­iły sprawdz­ić czy ich mat­ki mają rację. Ze swoi­mi wąt­pli­woś­ci­a­mi zgłosiły się właśnie do nas. Nie wiedzi­ały czy badanie będzie możli­we bez udzi­ału ojca.

Pow­stało pytanie: Czy  moż­na ustal­ić pokrewieńst­wo między potenc­jal­ny­mi sios­tra­mi, jeśli nie dys­ponu­je­my żad­ną próbką pochodzącą od ojca?

Jaka była nasza odpowiedź: Tak, ist­nieje wiary­godne badanie, które z dużym praw­dopodobieńst­wem potrafi stwierdz­ić posi­adanie wspól­nego ojca przez dwie siostry. 

Jak ustalil­iśmy pokrewieńst­wo w tym przy­pad­ku: Zgod­nie z zasada­mi dziedz­iczenia, ojciec zawsze przekazu­je swoim córkom jeden chro­mo­som X. Dru­gi nato­mi­ast pochodzi od mat­ki. Jeśli więc dwie kobi­ety fak­ty­cznie posi­adały­by wspól­nego ojca, to jeden z dwóch chro­mo­somów X powinien być u nich iden­ty­czny.  Wiedzieliśmy, że nasze pac­jen­t­ki miały inne bio­log­iczne mat­ki – potwierdz­iły to bada­nia DNA i różnice, jakie udało się zaob­ser­wować w jed­nym z dwóch chro­mo­somów X. Dru­gi chro­mo­som był już jed­nak iden­ty­czny u obu kobi­et. Praw­dopodobieńst­wo, że ich ojcem mógł być ten sam mężczyz­na obliczyliśmy zatem na bard­zo duże.

W sytu­acji  kiedy dwie siostry mają tę samą bio­log­iczną matką i chcą ustal­ić czy posi­ada­ją wspól­nego ojca, najlepiej jest włączyć do bada­nia mate­ri­ał pobrany od ich matki.

.

Zapraszamy do kontaktu!

 

czy siostry mają tego samego ojca czy siostry mają tego samego ojca czy siostry mają tego samego ojca

Czy moi synowie mają wspólnego ojca?

Masz dwóch synów, ale nie wiesz czy ich ojcem jest ten sam mężczyz­na? A może wąt­pisz w to, że Twój brat jest z Tobą spokrewniony? Na te pyta­nia pewną odpowiedź udzielą tylko bada­nia DNA. Są szy­bkie, wiary­godne i proste w real­iza­cji. Bczy moi synowie mają wspólnego ojca, czy bracia mają wspólnego ojca

 Gdy badamy dwóch mężczyzn jako potencjalnych braci 

 Taki przy­padek mieliśmy: Jeden z dwóch synów wniósł sprawę do sądu o przyz­nanie oby­wa­telst­wa. Prob­lem pole­gał jed­nak na tym, że bio­log­iczny ojciec  obu mężczyzn, który był w niefor­mal­nym związku z Wiet­namką, zan­im umarł potwierdz­ił ojcost­wo tylko wzglę­dem pier­wszego syna.

 Pojaw­iło się pytanie: Czy za pomocą badań DNA moż­na sprawdz­ić czy dwóch synów pochodzi od jed­nego ojca, nawet jeśli ojciec ten już nie żyje?

 Jaka była nasza odpowiedź: Tak, jest to jak najbardziej możli­we do ustalenia.

Jak ustalil­iśmy pokrewieńst­wo w tym przy­pad­ku: Chcąc ustal­ić czy dwaj bra­cia pochodzą od tego samego ojca, anal­izie pod­dano ich chro­mo­somy Y. Dlaczego aku­rat je? Gdyż chro­mo­som Y posi­a­da tylko oso­ba płci męskiej. Ojciec przekazu­je go swo­je­mu syn­owi, a ten swo­je­mu i tak z pokole­nia na pokole­nie. W dodatku nie ule­ga on właś­ci­wie żad­nym zmi­anom. Jeśli zatem chro­mo­somy dwóch potenc­jal­nych braci są takie same, oznacza to, że najpewniej mają wspól­nego ojca.  I tak też było w tej sytu­acji. Oby­d­waj badani mężczyźni posi­adali taki sam pro­fil chro­mo­so­mu Y, stąd wysoce praw­dopodob­ne, że mają tego samego ojca.

Dzię­ki anal­izie chro­mo­so­mu Y może­my badać pokrewieńst­wo między różny­mi męski­mi członka­mi rodziny, np. między bratankiem a stry­jem,  wnukiem a dzi­ad­kiem czy między kuzy­na­mi w prostej linii męskiej.

.

Zapraszamy do kontaktu!

czy moi synowie mają wspólnego ojca, czy bracia mają wspólnego ojca czy moi synowie mają wspólnego ojca, czy bracia mają wspólnego ojca czy moi synowie mają wspólnego ojca, czy bracia mają wspólnego ojca

Czy to dziecko mojego syna?

Syn zostaw­ił Państ­wu dziecko i zas­tanaw­ia­cie się czy maluch rzeczy­wiś­cie jest z Państ­wem spokrewniony? Chce­cie otrzy­mać dowód, że łączą Was bio­log­iczne więzi? Odpowiedzi na wszys­tkie te pyta­nia udzielą bada­nia DNA, które wykonu­je się celem ustal­e­nia pokrewieńst­wa również między dzieć­mi a ich potenc­jal­ny­mi krewny­mi. W bada­niu moż­na wyko­rzys­tać prób­ki od mat­ki ojca, od jego ojca lub resz­ty rodzeńst­wa. Jego wynik jest w pełni wiarygodny.

 Gdy dostępna jest tylko matka i siostra zmarłego ojcaCzy to dziecko mojego syna

Taki przy­padek mieliśmy: Mat­ka wys­tąpiła do sądu z pozwem o przyz­nanie ali­men­tów na jej niepełno­let­nie dziecko. W związku z tym, że jej parter zmarł niedłu­go po urodze­niu się dziec­ka, obow­iązek płace­nia ali­men­tów chci­ała zrzu­cić na jego rodziców.

 Pojaw­iło się pytanie: Czy w takim przy­pad­ku moż­na ustal­ić pokrewieńst­wo między dzieck­iem a jego potenc­jal­ną babcią?

 Jaka była nasza odpowiedź: Tak,  takie badanie da się zre­al­i­zować, niem­niej jed­nak potrzeb­ne są do tego dodatkowe osoby.

Co zro­bil­iśmy, aby ustal­ić pokrewieńst­wo w tym przy­pad­ku: Sama prób­ka pobrana od bab­ci dziec­ka to za mało, żeby uzyskać pro­fil gene­ty­czny. Do bada­nia zaan­gażowal­iśmy więc dziecko, matkę zmarłego ojca oraz jego siostrę. Od wszys­t­kich uczest­ników pobra­no prób­ki DNA. Mate­ri­ał gene­ty­czny pozyskaliśmy również od mat­ki dziec­ka. Pier­wszym etapem bada­nia było ustal­e­nie pro­filu gene­ty­cznego badanych osób. Kole­jnym, skrupu­lat­na anal­iza statysty­cz­na, wyko­nana przy pomo­cy spec­jal­nego opro­gramowa­nia kom­put­erowego. Jej celem było oblicze­nie, z jak dużym praw­dopodobieńst­wem dziecko może być spokrewnione z rodz­iną nieżyjącego ojca.  Anal­iza lab­o­ra­to­ryj­na wykaza­ła ist­nie­nie wysok­iego praw­dopodobieńst­wa, że badane oso­by rzeczy­wiś­cie są krewny­mi. 

Czy wiesz, że…

Badanie moż­na wykon­ać z wszys­t­kich próbek: począwszy od wymazów z policz­ka, a skończy­wszy na łyżkach i widelcach!

 Kiedy obydwoje rodzice zmarłego ojca są dostępni 

Czy to dziecko mojego synaCzy­taj artykuł.…

.

Czy to dziecko mojego syna Czy to dziecko mojego syna

Czy to mój wnuk? Badanie pokrewieństwa

Są Państ­wo dzi­ad­ka­mi i chcą przekazać wnukom w tes­ta­men­cie swój majątek? Macie jed­nak dylemat, bo nie jesteś­cie pewni czy to rzeczy­wiś­cie Wasze wnu­ki. Na szczęś­cie możli­woś­ci badań DNA nie ogranicza­ją się tylko do testów na ojcost­wo. Z ich uży­ciem moż­na określić różne stop­nie pokrewieńst­wa, nawet gdy nie dys­ponu­je­my próbką od ojca. W ten sposób moż­na np. sprawdz­ić czy dzi­ad­ka i wnu­ka łączą więzy rodzinne. Otrzy­many wynik będzie pewny i wiarygodny.

 Gdy rodzi się syn…. czy to mój wnuk

Taki przy­padek mieliśmy: Pewien bard­zo bogaty mężczyz­na zginął w wypad­ku samo­chodowym pozostaw­ia­jąc dziecko ze związku poza­małżeńskiego. Rodz­i­na zmarłego nie miała poję­cia, że ich krewny ma syna. Po pewnym cza­sie  zgłosiła się do niej kobi­eta będą­ca matką dziec­ka i jed­nocześnie kochanką mężczyzny. Doma­gała się włączenia jej syna do spad­ku po nieboszczyku.

Pojaw­iło się pytanie: Czy w takiej sytu­acji moż­na w jak­iś sposób potwierdz­ić, że zmarły mężczyz­na jest bio­log­icznym ojcem chłopca?

Jak była nasza odpowiedź: Tak, jest to możli­we przy pomo­cy bada­nia DNA. 

Jak ustalono pokrewieńst­wo w tym przy­pad­ku: Dzię­ki temu, że żył jeszcze ojciec zmarłego mężczyzny (przy­puszczal­ny dzi­adek chłop­ca) możli­we stało się wyko­nanie anal­izy chro­mo­so­mu Y. Dlaczego? Bo dziedz­iczą go wyłącznie mężczyźni. Co więcej, zmi­any jakie zachodzą w obrę­bie tego chro­mo­so­mu na przestrzeni kole­jnych pokoleń są tak sub­telne, że prak­ty­cznie ich nie widać. Chro­mo­som Y syna będzie zatem iden­ty­czny do tego u ojca oraz dzi­ad­ka. Anal­izu­jąc go moż­na więc potwierdz­ić lub ewen­tu­al­nie wyk­luczyć pokrewieńst­wo między męski­mi członka­mi danej rodziny, w tym wnu­ka i dzi­ad­ka właśnie.

Pobra­no próbkę od dzi­ad­ka i dziec­ka (przy­puszczal­nie wnu­ka). Okaza­ło się, że ich chro­mo­somy Y wyglą­da­ją tak samo, co poz­woliło nam wys­nuć wniosek, że oso­by te z dużym praw­dopodobieńst­wem są krewnymi.

 Gdy rodzi się córka… czy to mój wnuk

Taki przy­padek mieliśmy: Pewien niepracu­ją­cy mężczyz­na spłodz­ił nieślub­ne dziecko — dziew­czynkę — którego potem nie chci­ał uznać za własne. Mat­ka dziec­ka, jako że pozostawała bez więk­szych środ­ków do życia, wniosła pozew o przyz­nanie ali­men­tów. Płacić je mieli rodz­ice mężczyzny. Sprawa toczyła się przez Sądem Rodzin­nym, który zażą­dał wyko­na­nia badań DNA. Anal­izę zle­cono właśnie nam. Sąd chci­ał dowiedzieć się czy rodz­ice mężczyzny są dzi­ad­ka­mi dziecka.

 Jaka była nasza odpowiedź: Moż­na to sprawdz­ić bada­jąc DNA otrzy­mane z próbek dzi­ad­ków ich potenc­jal­nej wnuczki.

Jak ustalono pokrewieńst­wo w tym przy­pad­ku: Już na wstępie odrzu­cil­iśmy możli­wość prze­bada­nia chro­mo­so­mu Y. Dlaczego? Bo dziecko było dziew­czynką, a oso­by płci żeńskiej takiego chro­mo­so­mu nie posi­ada­ją. Pobra­no więc prób­ki od dziec­ka, bab­ci i dzi­ad­ka. Stwor­zono ich indy­wid­u­alne pro­file gene­ty­czne (to taki gene­ty­czny odcisk pal­ca) i porów­nano ze sobą. Badanie uzu­pełniono o dokład­ną anal­izę statysty­czną, która potwierdz­iła ist­nie­nie pokrewieńst­wa miedzy dzi­ad­ka­mi a wnuczką.

Jako fir­ma spec­jal­izu­ją­ca się w tes­tach na ojcost­wo i tes­tach na pokrewieńst­wo mamy ogromne doświad­cze­nie w rozwiązy­wa­niu tego typu spraw. His­to­rie naszych pac­jen­tów są prz­eróżne. Nieza­leżnie od stop­nia trud­noś­ci zawsze uda­je nam się jed­nak rozstrzygnąć czy konkretne oso­by należą do tej samej rodziny. Pewność badań jest tak wyso­ka dzię­ki wyk­wal­i­fikowanej kadrze pra­cown­iczej, nowoczes­nej aparaturze oraz pro­fesjon­al­ne­mu oprogramowaniu.

Czy wiesz, że…

Badamy już wszys­tkie rodza­je próbek, począwszy od wymazów z policz­ka, a skończy­wszy na kubkach, łyżkach i widelcach!

.

Zapraszamy do kontaktu!

Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol

 

Czy rodzeństwo ma tych samych rodziców?

Przy­pad­ki kiedy adop­towane rodzeńst­wo spo­ty­ka się ze sobą po lat­ach rozłą­ki nie są aż tak rzad­kim zjawiskiem jak­by się mogło wydawać. Zaist­nie­nie takiej sytu­acji częs­to wyma­ga wyjaśnienia. O ile jeszcze kilka­naś­cie lat temu pyta­nia o bio­log­iczne pochodze­nie pozostawały bez odpowiedzi, o tyle dzisi­aj ustal­e­nie pokrewieńst­wa np. między bratem i siostrą jest już całkiem możli­we – i to bez udzi­ału ojca czy matki.Badanie pokrewieństwa Warszawa

 Siostra i brat chcą dowiedzieć się czy ich ojcem jest ten sam mężczyzna 

Taki przy­padek mieliśmy: Z prośbą o badanie DNA zgłosiło się do nas rodzeńst­wo – brat i jego starsza sios­tra. Rodzeńst­wo żyło w przeko­na­niu, że ma wspól­nych rodz­iców – zarówno matkę, jak i ojca. Jed­nak po śmier­ci ojca w rodzinie zaczęły krążyć plot­ki, że młod­szy z rodzeńst­wa — brat — jest owocem zdrady, jakiej mat­ka dop­uś­ciła się, gdy jej mąż prze­by­wał na del­e­gacji. Cała sytu­ac­ja nie dawała spoko­ju rodzinie zmarłego mężczyzny.

Pojaw­iło się pytanie: Czy w takim przy­pad­ku moż­na ustal­ić czy rodzeńst­wo pochodzi od tego samego ojca?

Jaka była nasza odpowiedź: Tak, jest to możli­we po prze­bada­niu próbek mate­ri­ału gene­ty­cznego pobranego od bra­ta, siostry  oraz ich matki.

Co zro­bil­iśmy, aby ustal­ić pokrewieńst­wo w tym przy­pad­ku: Postąpil­iśmy tak samo jak w przy­pad­ku testów na ojcost­wo, a więc w pier­wszej kole­jnoś­ci ustalone zostały pro­file gene­ty­czne wszys­t­kich trzech osób. Utwor­zone pro­file pod­dano następ­nie zaawan­sowanej anal­izie statysty­cznej, która potwierdz­iła (z bard­zo wysokim praw­dopodobieńst­wem), że bio­log­icznym ojcem rodzeńst­wa biorącego udzi­ał w bada­niu jest ten sam mężczyzna.

Czy wiesz, że….

Badal­iśmy już bard­zo różne rodza­je próbek: począwszy od wymazów z policz­ka, a skończy­wszy na łyżce czy widelcu

.

Zapraszamy do kontaktu!

Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol

 

GenLab został wirtualnym opiekunem psa Lando

genlab opiekunem psa w schroniskuWarsza­wskie Cen­trum Gene­ty­ki Gen­Lab zostało wirtu­al­nym opiekunem psa Lan­do. Lan­do jest podopiecznym Schro­niska w Kora­biewicach, którym opieku­je się Fun­dac­ja Viva! Więcej infor­ma­cji i zdjęć Lan­do moż­na znaleźć na stron­ie inter­ne­towej schronisko.info.pl Mamy nadzieję, że Lan­do zna­jdzie prawdzi­wy dom. Oso­by zain­tere­sowane adopcją prosimy o kon­takt ze Schro­niskiem w Kora­biewicach adres e‑mail: adopcje@schronisko.info.pl

 

Historia Lando:

A jak wyglą­da his­to­ria Lan­do? 22.06. 2015 roku schro­nisko otrzy­mało  e‑maila od Pani Joan­ny z prośbą o pomoc w opiece nad psem po wypad­ku. Kobi­eta jako jedy­na zain­tere­sowała losem zwierza­ka. W nadesłanym liś­cie dokład­nie opisała całą sytu­ację. Psa znalazła  na trasie pod Grójcem, w miejs­cowoś­ci Rem­bowola, między Bel­skiem Dużym, a Trzy­latkowem Dużym. Pełzał przy drodze, jakieś 1 m. od jeżdżą­cych samo­chodów i tirów. Pani Joan­na zauważyła go niemal w ostat­niej chwili. Gdy­by nie to, pewnie leżał­by tam dalej. Wró­ciła po niego, zapakowała do samo­chodu i zaw­iozła do klini­ki wetery­naryjnej. Z obrażeń wynikało, że potrą­cił go jak­iś samochód, co gorsze mógł tam przeleżeć nawet kil­ka dni.

Pod­czas badań kon­trol­nych psu aż chru­pało w krę­gosłupie. Poruszał się z wielkim tru­dem i wyma­gał noszenia. Jego obraże­nia były bard­zo poważne, a potwierdz­iły to zdję­cia RTG krę­gosłu­pa. Piesek jest młody (obec­nie ma ok. 1, 5 roku), sym­pa­ty­czny i rados­ny, choć po przy­jeździe do leczni­cy był bard­zo przes­traszony. Ma ok. 50 cm., ale gdy znalazła go Pani Joan­na był bard­zo wychud­zony. Doma­ga się kon­tak­tu z człowiekiem — piszczał, gdy zostaw­iono go samego w gabinecie.

Psa przewieziono Aux­il­i­um w Milanówku, gdzie zro­biono mu zdję­cia RTG. Psi­ak nieste­ty krę­cił się i coś zjadł, dlat­ego na rent­ge­nie się nie skończyło. Wetery­narz zle­ciła badanie krwi i bad RTG w pre­m­e­dykacji klat­ki pier­siowej i mied­ni­cy w 2 pro­jekc­jach, żeby dowiedzieć się co powodu­je chru­panie. Pole­ciła Klinikę w Warsza­w­ie i tam też zwierzak został ostate­cznie przewieziony. Zami­ast RTG zale­cono tomo­grafię kom­put­erową, żeby upewnić się czy uszkod­zone koś­ci krę­gosłu­pa nie uciska­ją na ner­wy. Piesek chodzi samodziel­nie, ale w wielkim tru­dem, do tego częs­to przysi­a­da. Ma też lekkie objawy neu­ro­log­iczne. Być może koniecz­na będzie oper­ac­ja. Pani Joan­na, która znalazła i ura­towała psi­a­ka, czu­je się odpowiedzial­na za jego los. Dlat­ego też zajęła się zbiórką pieniędzy na jego lecze­nie. Tak postawa zasługu­je na najwięk­szy podziw!

Źródło infor­ma­cji:  schronisko.info.pl

 

Od czego zależy cena testów na ojcostwo?

od czego zależy cena testów na ojcostwo

Rynek testów na ojcost­wo coraz bardziej się rozras­ta. Firmy spec­jal­izu­jące się w tego typu bada­ni­ach każdego dnia zmus­zone są ści­gać konkurencję. Wiele lab­o­ra­toriów, aby tylko zachę­cić klien­tów do korzys­ta­nia z ich usług sys­tem­aty­cznie obniża ceny testów na ojcost­wo. Tym­cza­sem może to pozostać nie bez wpły­wu na badanie. Dzisi­aj samo zapewnie­nie pac­jen­ta o tym, że wynik tes­tu potwierdzi ojcost­wo na 99% lub wyk­luczy je w 100% to za mało. 

Warto sobie uświadomić, że „atrak­cyj­na cena” zawsze musi z czegoś wynikać. Ofer­ty tanich testów na ojcost­wo są zwyk­le bard­zo ogranic­zone i nie dają pac­jen­tom tyle udo­god­nień, co te droższe. Pac­jent płaci prze­ważnie za samo badanie, za wszys­tkie opc­je dodatkowe musi nato­mi­ast ponieść dodatkowy, częs­to niemały koszt. Efekt? Tani test na ojcost­wo przes­ta­je być już taki tani. Co zatem wpły­wa na cenę bada­nia ojcost­wa?

 1000 razy bardziej dokładny wynik badania

Kiedyś więk­szość lab­o­ra­toriów wykonu­ją­cych testy na ojcost­wo anal­i­zowała 16 mark­erów gene­ty­cznych. Od kiedy udowod­niono, że bada­jąc 24 mark­ery uzysku­je się wynik 1000 razy pewniejszy, lab­o­ra­to­ria zaczęły masowo rozsz­erzać swo­je anal­izy o dodatkowe miejs­ca na DNA. Część placówek  za takie pełniejsze badanie życzy sobie dodatkową opłatę, te bardziej pro­fesjon­alne robią to w stan­dard­zie. Czy­taj więcej o anal­izie 24 mark­erów DNA

  Profil genetyczny — dowód przeprowadzonej analizy

Wybier­a­jąc droższy test na ojcost­wo może­my liczyć na to, że na wyniku bada­nia zna­jdziemy pro­file gene­ty­czne wszys­t­kich jego uczest­ników. Obec­ność takiego pro­filu jest bard­zo istot­na, przede wszys­tkim dlat­ego, że zwięk­sza wiary­god­ność wyniku tes­tu, który może­my potem np. zwery­fikować. Pro­fil gene­ty­czny może być również bard­zo przy­dat­ny pod­czas kole­jnego bada­nia DNA. Czy­taj więcej o wyniku badania…

 Badanie wykonane 2 razy — całkowita pewność

Aby wyk­luczyć ryzyko błę­du ludzkiego część lab­o­ra­toriów przyjęła zasadę, że każde badanie na ojcost­wo, które zaprzeczy ojcost­wo jest wykony­wane jeszcze raz z innej próbki.

 Prawo do bezpłatnego, powtórnego pobrania próbek — bezpieczeństwo stałej ceny

Pobranie wymazów z policz­ka jest zadaniem bard­zo prostym, niem­niej jed­nak może zdarzyć się, że prób­ka zostanie źle pobrana. Wybier­a­jąc droższą ofer­tę otrzy­mu­je­my zwyk­le gwarancję ponownego pobra­nia prób­ki, bez dopłaty do bada­nia. Lab­o­ra­to­ria ofer­u­jące tańsze testy cza­sem życzą sobie nawet 200 zło­tych za każdą ponown­ie pobraną próbkę.

Doświadczenie w testach na… ojcostwo

Bada­nia ojcost­wa z roku na rok zysku­ją na pop­u­larnoś­ci. Wiele lab­o­ra­toriów medy­cznych  wprowadza je zatem do swo­jej ofer­ty, mimo że wcześniej nigdy się tym nie zaj­mowały. Z brakiem doświad­czenia i odpowied­niego sprzę­tu wygry­wa tutaj chęć zaro­bi­enia pieniędzy. Tym­cza­sem wykony­wanie takich badań, na wysokim poziomie, wyma­ga prak­ty­ki, dobrego sprzę­tu i spec­jal­isty­cznej wiedzy.

 Certyfikaty jakości — gwarancja pewnego wyniku

Cer­ty­fikaty są świadectwem pro­fesjon­al­iz­mu i wysok­iej jakoś­ci usług ofer­owanych przez daną fir­mę. Przede wszys­tkim dlat­ego, że nie tak łat­wo je zdobyć. Orga­ni­za­c­je przyz­na­jące cer­ty­fikaty lab­o­ra­to­ri­om medy­cznym mają częs­to swo­je, bard­zo surowe kry­te­ria.  Spełnić je mogą tylko najlep­si i najbardziej doświad­czeni z branży. Jed­nym  z najbardziej cenionych cer­ty­fikatów jest ISO 17025. Określa on najwyższe normy przez­nac­zone dla lab­o­ra­toriów medycznych.

 Troska o potrzeby klientów — pomoc i opieka przed badaniem i po otrzymaniu wyniku

Oczeki­wa­nia pac­jen­tów wzglę­dem testów na ojcost­wo są bard­zo różne. Jed­ne­mu będzie zależeć na szy­bkim wyniku, innemu na dyskret­nej wysyłce zestawu i fachowej obsłudze. Lab­o­ra­to­ria gene­ty­czne powin­ny dos­tosować swo­je bada­nia do tych zróżni­cow­anych potrzeb. Nieste­ty wiele z nich zupełnie o tym zapom­i­na. Nie sku­pi­a­ją się na pac­jen­tach i ich prawdzi­wych potrzebach.

 Praca z użyciem sprawdzonych metod badawczych 

Na wiary­god­ność tes­tu ojcost­wa wpły­wa m.in. ilość odczyn­ników wyko­rzys­tanych pod­czas anal­izy. Pro­du­cen­ci tzw. kitów diag­nos­ty­cznych dokład­nie usta­la­ją ile danego odczyn­ni­ka należy użyć, aby wynik bada­nia był pewny i jed­noz­naczny. Zmniejszanie kosztów anal­izy może prowadz­ić do zmniejsza zuży­cia poszczegól­nych odczyn­ników na włas­ną rękę. Co gorsza nie prowadzą one potem żad­nych  testów kon­trol­nych. Tym­cza­sem może się okazać, że meto­da, która została zas­tosowana w bada­niu jest po pros­tu niewłaś­ci­wa. Czy­taj więcej o metodzie bada­nia ojcostwa…

 Tani nie zawsze znaczy dobry! 

Dokonu­jąc zakupu jakiegoś pro­duk­tu bierze­my pod uwagę wiele jego cech: to jak wyglą­da, czy jest dobrej jakoś­ci, gdzie został wypro­dukowany i wresz­cie ile będziemy musieli za niego zapłacić. Cena jest tym czyn­nikiem, który ma decy­du­ją­cy wpływ na to czy towar trafi do naszego koszy­ka czy też odstaw­imy go na półkę. I nieza­leżnie od tego czy będziemy kupować nowy telewiz­or czy test na ojcost­wo, mech­a­nizm będzie zawsze ten sam – chce­my jak najbardziej zaoszczędz­ić.  Przykład testów na ojcost­wo pokazu­je jed­nak, że tani nie zawsze znaczy dobry.

od czego zależy cena testów na ojcostwo od czego zależy cena testów na ojcostwo od czego zależy cena testów na ojcostwo

 

 

 

Kto, kiedy i gdzie może uznać ojcostwo i czym różni się to od ustalenia ojcostwa?

uznanie ojcostwa, ustalenie ojcostwa, uznanie a ustalenie ojcostwa

Zasa­da o dom­nie­ma­niu ojcost­wa jest dość pros­ta i mówi, że ojcem dziec­ka, które przyszło na świat w małżeńst­wie lub na 300 dni przed jego rozwiązaniem jest mąż mat­ki. Ojcost­wo zosta­je jed­nak w tej sytu­acji przyz­nane mu tylko na pod­staw­ie przy­puszczenia, co oznacza, że w każdej chwili moż­na je obal­ić, choć­by poprzez sądowe ustal­e­nie ojcost­wa i bada­nia DNA. Wszys­tko wyglą­da nieco inaczej, gdy part­nerzy mają­cy ze sobą dziecko nie zde­cy­dowali się na ślub…

Zasa­da dom­nie­manego ojcost­wa takiej pary już nie obow­iązu­je, a mężczyz­na, aby móc pełnić władzę rodzi­ciel­ską nad dzieck­iem musi je najpierw uznać.

 Gdzie się udać w celu uznania ojcostwa? 

 Z uznaniem ojcost­wa mamy do czynienia w sytu­acji, gdy mężczyz­na, od którego dziecko pochodzi, oświad­czy przed kierown­ikiem Urzę­du Stanu Cywilnego, że jest jego fak­ty­cznym ojcem, a mat­ka dziec­ka, w tym samym cza­sie lub w ciągu 3 miesię­cy od dnia oświad­czenia mężczyzny, potwierdzi jego deklarację.

Urząd Stanu Cywilnego nie jest jedyną placówką, w której może dojść do uzna­nia ojcost­wa. Swo­je oświad­czenia rodz­ice mogą z powodze­niem złożyć również przed sądem opiekuńczym, a jeśli prze­by­wa­ją za grani­ca, to w pol­skim kon­sulac­ie.  Co więcej ojciec może uznać dziecko poczęte, ale jeszcze nien­ar­o­d­zone, nie może nato­mi­ast uznać dziec­ka, które jest już pełno­let­nie oraz po jego śmier­ci. Mężczyz­na nie może pon­ad­to uznać dziec­ka, którego pochodze­nie zostało już wcześniej ustalone przez sąd, tzn. jeśli wiado­mo, że ojcem tego dziec­ka jest ktoś inny.

Jak już zostało wspom­ni­ane dziecko pochodzi od męża mat­ki, wtedy gdy urodz­iło się w cza­sie trwa­nia małżeńst­wa lub przed upłynię­ciem 300 dni od zakończenia tego małżeńst­wa. Wyjątek od tej reguły stanowi sytu­ac­ja, w której  przed upły­wem tych 300 dni mat­ka powtórnie wyszła za mąż. Wów­czas przyj­mu­je się, że ojcem dziec­ka jest już dru­gi ten dru­gi mężczyzna.

 Kiedy sądowe ustalenie ojcostwa może okazać się potrzebne?

Gdy mężczyz­na nie chce dobrowol­nie uznać dziec­ka za własne lub też uznał je, ale ter­az wąt­pi w swo­je pokrewieńst­wo z nim, wów­czas ma pełne pra­wo wnieść pozew o sądowe ustal­e­nie ojcost­wa. Taki wniosek może złożyć również dru­ga strona, czyli mat­ka dziec­ka, jak i samo dziecko. Ustal­e­nie ojcost­wa, czy to sądowe czy też pry­watne, wyma­ga przeprowadzenia badań gene­ty­cznych, przy czym w przy­pad­ku testów na ojcost­wo zle­canych na potrze­by postępowa­nia sądowego niezbędne jest zachowanie for­mal­nej pro­ce­dury, która nada­je mu wartość dowodową.  Doty­czy ona m. in iloś­ci badanych osób (3 zami­ast 2), miejs­ca pobra­nia próbek (w placów­ce medy­cznej, a nie w domu), oraz osób, które muszą być obec­ne w trak­cie bada­nia (świad­kowie).  Z pobra­nia spisu­je się też pro­tokół sądowy, a tożsamość uczest­ników tes­tu zosta­je wcześniej potwierdzona.

Czy­taj więcej o sądowym bada­niu ojcostwa »

Mimo braku for­mal­nej pro­ce­dury, wynik pry­wat­nego test na ojcost­wo również może zostać uznany przez sąd! Nierzad­ko zosta­je potrak­towany przez sad jako dowód wstęp­ny, a jeśli obie strony wyrażą na to zgodę, również jako główny dowód w toczą­cym się postępowaniu.

 

uznanie ojcostwa, ustalenie ojcostwa, uznanie a ustalenie ojcostwa uznanie ojcostwa, ustalenie ojcostwa, uznanie a ustalenie ojcostwa uznanie ojcostwa, ustalenie ojcostwa, uznanie a ustalenie ojcostwa
Zadzwoń terazZadzwoń teraz