Test DNA na pokrewieństwo | Centrum Genetyki GenLab

Test DNA na pokrewieństwo

Bada­nia DNA na pokrewieńst­wo wykonu­je się w celu ustal­e­nia czy pomiędzy dwoma — lub więcej — potenc­jal­ny­mi krewny­mi wys­tępu­je bio­log­iczne pokrewieńst­wo. Testy tego typu zna­j­du­ją zas­tosowanie w sytu­ac­jach, kiedy potenc­jal­ny ojciec dziec­ka nie może wziąć udzi­ału w bada­niu, bo np. zmarł. Potwierdze­nie, bądź też wyk­lucze­nie rodzin­nych więzi następu­je wtedy poprzez anal­izę próbek pochodzą­cych od najbliższych krewnych mężczyzny — bra­ta, dzi­ad­ka czy drugiego dziec­ka.

Badanie pokrewieństwa Warszawa

Czy dziecko jest spokrewnione z rodz­iną ojca?

Za pomocą badań gene­ty­cznych moż­na sprawdz­ić pokrewieńst­wo w wielu różnych kom­bi­nac­jach, nie tylko w celu ustal­e­nia ojcost­wa. Przeprowadza­jąc test DNA dowiemy się m.in.:

Jakie próbki nadają się do badania pokrewieństwa

Badanie pokrewieńst­wa, jak każde badanie gene­ty­czne wyma­ga anal­izy próbek DNA. Może je wyi­zolować z bard­zo wielu źródeł, a to dlat­ego, że w mate­ri­ał gene­ty­czny wyposażona jest prak­ty­cznie każ­da komór­ka ciała. Najczęś­ciej anal­izu­je się komór­ki pochodzące z błony ślu­zowej policz­ka, niem­niej jed­nak równie przy­dat­nym mate­ri­ałem mogą być też inne prób­ki, nazy­wane fachowo mikroślada­mi. Zal­icza się do nich np. włosy, paznok­cie, niek­tóre przy­bo­ry toale­towe, zaschnięte na kawałku mate­ri­ału plamy krwi, kub­ki, szk­lan­ki, sztućce i wiele innych.

Badanie pokrewieństwa — metody analizy

Wśród metod wyko­rzysty­wanych pod­czas bada­nia pokrewieńst­wa wyróż­nia się następu­jące:

Anal­izę chro­mo­somów płciowych, którą moż­na podzielić na:
  • Badanie chro­mo­so­mu Y – chro­mo­som ten posi­ada­ją tylko panowie. Z uwa­gi na fakt, że jest on dziedz­ic­zony przez następ­ne pokole­nia mężczyzn w niemal jed­nakowej formie, poprzez jego anal­izę moż­na sprawdz­ić pokrewieńst­wo w tzw. linii ojcowskiej, np. dzi­adek — ojciec — syn.
  • Badanie chro­mo­so­mu X — chro­mo­som ten otrzy­mu­ją wszys­tkie dzieci po bio­log­icznej matce, a cór­ki po bio­log­icznym ojcu. Anal­iza chro­mo­so­mu X pozwala np. dowiedzieć się czy dwie potenc­jalne siostry mające inne mat­ki, mogą posi­adać wspól­nego ojca.
Anal­izę mito­chon­dri­al­nego DNA (mtD­NA)

Poprzez anal­izę mito­chon­dri­al­nego DNA da się sprawdz­ić lin­ię matczyną. Dzieje się tak dlat­ego, że choć mat­ka przekazu­je go wszys­tkim swoim dzieciom nieza­leżnie od płci, to u chłopców zani­ka on w pewnym momen­cie. Dalej mtD­NA dziedz­iczą już tylko dziew­czyn­ki, a więc mama, bab­cia, prabab­cia itd.

Anal­izę statysty­czną

Celem tego typu anal­izy jest oce­na praw­dopodobieńst­wa z jakim konkretne oso­by są ze sobą spokrewnione. Uczest­nikiem takiego bada­nia może być każdy członek rodziny, bez wzglę­du na to czy jest kobi­etą czy mężczyzną. Test rozpoczy­na się od ustal­e­nia pełnych pro­fili gene­ty­cznych wszys­t­kich osób biorą­cych w nim udzi­ał i dopiero w opar­ciu o ich bard­zo szczegółową anal­izę statysty­czną określa się ewen­tu­alne więzy bio­log­iczne.

 

mail_buttony_dol zadzwon_button_dol

.

Zadzwoń teraz
Napisz na czacie