Test na ojcostwo w czasie badań w ciąży - Warszawa | Centrum Genetyki GenLab

Test na ojcostwo w czasie badań w ciąży

Test na ojcostwo w czasie badań w ciąży Warszawa

Test jest dostęp­ny od 13 tygod­nia ciąży i pozwala jed­noz­nacznie potwierdz­ić lub wyk­luczyć bio­log­iczne ojcost­wo. Wynik będzie tak samo pewny jak wynik bada­nia po nar­o­dz­i­nach dziec­ka. Od mat­ki i potenc­jal­nego ojca moż­na pobrać dowolne prób­ki: wymazy z policz­ka, włosy z cebulka­mi, szc­zoteczkę do zębów, niedopałek papierosa i wiele innych.

Pewny wynik testu DNA w czasie badań w ciąży

Testy DNA są najbardziej pewną metodą ustal­e­nia bio­log­icznego ojcost­wa również wtedy, gdy wykonu­je się je w cza­sie ciąży. Może­my zag­waran­tować pewny wynik bada­nia ojcost­wa w ciąży, czego potwierdze­niem są cer­ty­fikaty jakoś­ci badań i wielo­let­nie doświad­czenie. Więcej o nas»

Metoda ustalenia ojcostwa w czasie badań w ciąży

W bada­niu porównu­je się DNA dziec­ka i mężczyzny, co pozwala jed­noz­nacznie określić stopień pokrewieńst­wa między nimi, czyli potwierdz­ić lub wyk­luczyć ojcost­wo. Od dziec­ka pobiera się próbkę w cza­sie amniop­unkcji lub biop­sji kos­mówki,  a więc płyn owod­niowy bądź frag­ment kos­mów­ki. Od mat­ki i ojca ojca moż­na pobrać wtedy  dowol­ną próbkę np. wymaz z policz­ka, szc­zoteczkę do zębów, plamy krwi i inne przed­mioty, na których zna­j­duje się ich DNA, tzw. mikrośla­dy.

Zadzwoń do nas i zapytaj o badanie tel. 881 378 534

.

mail_buttony_dol
zadzwon_button_dol
skorzystaj_z_czatu_button_dol
Zadzwoń teraz
Skip to content