Przeskocz do treści

Test na ojcostwo w ciąży z krwi

test na ojcostwo w ciąży z krwiTest DNA na ojcost­wo moż­na wykon­ać już od 8 tygod­nia ciąży. Daje on wynik tak samo pewny jak bada­nia po nar­o­dz­i­nach dziec­ka. Do tes­tu wystar­czy pobrać krew od mat­ki i od potenc­jal­nego ojca (przy­pom­i­na to stan­dar­d­ową mor­fologię).  Na badanie możesz umówić się w przy­chod­ni w Warszawie.

Badanie ojcostwa w ciąży z krwi — na czym polega?

DNA pło­du jest obec­ne w krwio­biegu mat­ki i od 10 tygod­nia ciąży osią­ga takie stęże­nie, że moż­na je wyi­zolować, a potem porów­nać z DNA mat­ki oraz mężczyzny. Sto­su­je się przy tym metodę NGS (Sek­wencjonowanie Nowej Gen­er­acji), która pozwala na anal­izę pon­ad 2500 miejsc na DNA. Do bada­nia wystar­czy krew pobrana od przyszłej mat­ki oraz od potenc­jal­nego ojca.

Badanie jest tak samo pewne jak testy DNA po narodzinach dziecka

Jego wynik jed­noz­nacznie­nie potwierdza lub wyk­lucza bio­log­iczne ojcost­wo już na wczes­nym etapie ciąży. Warto tu pod­kreślić, że bada­nia DNA są najbardziej skuteczną metodą usta­la­nia bio­log­icznego ojcost­wa. Może­my zag­waran­tować pewny wynik, który potwierdza­ją cer­ty­fikaty jakoś­ci badań, jak również wielo­let­nie doświad­cze­nie i wyk­wal­i­fikowana kadra. Więcej infor­ma­cji o nas »

Jak zrobić test na ojcostwo w ciąży z krwi matki?

Jeżeli chcesz zro­bić test na ojcost­wo wystar­czy, że skon­tak­tu­jesz się z nami i umówisz na pobranie krwi w przy­chod­ni w Warszawie.

Zadzwoń do nas i zapytaj o badanie tel. 533 295 679

Na pobranie krwi moż­na umówić się od poniedzi­ałku do środy. Badanie nie wyma­ga skierowa­nia, ani żad­nych przy­go­towań (nie trze­ba być na czc­zo). Wynik tes­tu dostęp­ny jest w ciągu 15 dni roboczych, a przekazu­je­my do w wybrany przez Państ­wa sposób, lis­tem, tele­fon­icznie oraz mailowo.

.
test na ojcostwo w ciąży z krwi test na ojcostwo w ciąży z krwi  
Zadzwoń terazZadzwoń teraz