Przeskocz do treści

Test na ojcostwo z chusteczki z wydzieliną z nosa

przykładowy wynik anonimowego badania na ojcostwoChus­tecz­ka z wydzieliną z nosa (z katarem) jest mate­ri­ałem, który z powodze­niem moż­na włączyć do tes­tu na ustal­e­nie ojcost­wa. Badanie gene­ty­czne oparte na anal­izie próbek mikroślad­owych, a zatem również chus­tecz­ki z katarem będzie źródłem pewnej infor­ma­cji o ojcost­wie – jed­noz­nacznie je potwierdzi lub wyk­luczy. Brak koniecznoś­ci wpisy­wa­nia danych osobowych uczest­ników tes­tu do for­mu­la­rza zlece­nia spraw­ia, że jest on całkowicie anonimowy.

Ubez­piecze­nie, które przysługu­je wszys­tkim pac­jen­tom Gen­Lab daje możli­wość powtórnej, bezpłat­nej anal­izy mikrośladu, gdy­by pier­wsza prób­ka przesłana do bada­nia DNA uległa zanieczyszczeniu.

W jaki sposób zabezpieczyć chusteczkę z katarem do testu na ojcostwo

Test na ojcostwo z chusteczki z kataremŻeby chus­tecz­ka z katarem nadawała się do anal­izy nie powin­na być zanieczyszc­zona obcym DNA. Dlat­ego przed zebraniem prób­ki zale­camy ubrać dołąc­zone do zestawu jed­no­ra­zowe rękaw­icz­ki. Chus­tecz­ka nie może być też nasąc­zona ani naw­ilżona żad­ną sub­stancją. Po jej dokład­nym wyschnię­ciu moż­na ją włożyć do czys­tej, papierowej kop­er­ty i wysłać do laboratorium.

Jak dostarczyć próbkę do laboratorium

Nie nakładamy na Ciebie ter­minu dostar­czenia prób­ki do lab­o­ra­to­ri­um. Zale­camy jed­nak, aby nie odkładać tego na później. Prób­ki najlepiej wysłać do nas w prze­ciągu kilku dni od pobra­nia – za pośred­nictwem pocz­ty pol­skiej albo kuriera.

genlab - zamówienie kuriera

Zna­j­du­jące się na mikrośladach DNA jest na tyle wytrzy­małe, że nawet kilkud­niowy trans­port nie będzie w stanie mu zaszkodz­ić, jeśli tylko prób­ki zostaną właś­ci­wie zabez­piec­zone przed wysyłką. Z mikroślada­mi, w tym z chus­teczką z katarem możesz również przyjść do przy­chod­ni i od razu pobrać od siebie wymaz z wewnętrznej strony policzka.

Jak przechowywać próbki przed wysyłką

Prób­ka mikroślad­owa, taka jak chus­tecz­ka z wydzieliną z nosa, przed wysyłką powin­na być prze­chowywana w tem­per­aturze poko­jowej, w suchym i zaciem­nionym miejscu.

Test na ojcostwo z chusteczki z katarem – etapy realizacji

Po pierwsze: kup zestaw do samodzielnego pobrania materiału DNA

Zestaw do samodziel­nego pobra­nia mate­ri­ału DNA możesz kupić bezpośred­nio na naszej stron­ie www KUP TERAZ ZESTAW DO TESTU NA OJCOSTWO» w przy­chod­ni lub wybranej aptece. Zobacz, w której aptece kupisz nasze zestawy » Możesz go też zamówić dro­ga tele­fon­iczną, e – mailową albo na cza­cie online dostęp­nym na stron­ie internetowej.

Po drugie: pobierz i odeślij próbki do laboratorium

Zan­im przys­tąpisz do pobiera­nia próbek przeczy­taj dołąc­zony do zestawu krót­ki instruk­tarz. Pokaże Ci on jak w prosty i szy­b­ki sposób przy­go­tować wszys­tkie mate­ri­ały do bada­nia ojcost­wa. Zabez­piec­zone w papierowej kop­er­cie prób­ki pod­pisz i umieść w zaadresowanej kop­er­cie zwrot­nej – jest ona jed­nym z ele­men­tów zestawu – a następ­nie odeślij do lab­o­ra­to­ri­um. Pamię­taj również o dołącze­niu for­mu­la­rza zlece­nia bada­nia. Przesyłkę możesz nadać na pocz­cie lub dostar­czyć do lab­o­ra­to­ri­um przez kuri­era. Zadz­woń lub napisz, a my wyśle­my go do Ciebie po odbiór próbek do bada­nia. Tel: 533 295 679 

Po trzecie: odbierz wynik badania ojcostwa

Wynik tes­tu na ojcost­wo z mikrośladów wys­taw­iamy już po 5 – 10 dni­ach. Infor­ma­c­je o ojcost­wie przekazu­je­my kilko­ma sposoba­mi, zgod­nie z tym co pac­jent zaz­naczył w doku­men­tach zlece­nia, a więc: lis­tem pole­conym, na miejs­cu w placów­ce, tele­fon­icznie lub e – mailowo.

Wynik tes­tu ojcost­wa z chus­tecz­ki z katarem już po 48 godzinach!
test na ojcostwo z mikrośladówZle­ciłeś test na ojcost­wo ze zużytej chus­tecz­ki do nosa i zależy Ci na szy­bkim wyniku? Może­my go dla Ciebie wys­taw­ić już po 48 godz­i­nach. Zadz­woń i dowiedz się więcej o Bada­niu Express.

 

.
Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol
Zadzwoń terazZadzwoń teraz