Przeskocz do treści

Test na ojcostwo z gumy do żucia

przykładowy wynik anonimowego badania na ojcostwoGuma do żucia jest mate­ri­ałem, który z powodze­niem moż­na wyko­rzys­tać do tes­tu na ojcost­wo. Wynik bada­nia DNA opartego na anal­izie tzw. mikrośladów, a więc m.in. gumy do żucia jest w pełni wiary­god­ny – jed­noz­nacznie potwierdza bądź wyk­lucza bio­log­iczne pokrewieńst­wo między badanym mężczyzną a dzieck­iem. Do real­iza­cji tes­tu z próbek mikroślad­owych nie trze­ba podawać danych osobowych – jest to badanie całkowicie anonimowe.

Jeśli przy pier­wszym pobra­niu próbek mate­ri­ał DNA będzie niedostate­cznej jakoś­ci, bo np. uległ zanieczyszcze­niu, pac­jent może dostar­czyć kole­jną próbkę – dzię­ki ubez­piecze­niu, którym obję­ci są wszyscy pac­jen­ci Gen­Lab jest to usłu­ga całkowicie bezpłatna.

W jaki sposób zabezpieczyć gumę do żucia do testu na ojcostwo

Test na ojcostwo z gumy do żucia Aby guma mogła być wyko­rzys­tana w bada­niu na ojcost­wo musi być żuta przy­na­jm­niej kil­ka min­ut. Guma nie powin­na być dotykana goły­mi ręka­mi, dlat­ego należy ją zebrać w jed­no­ra­zowych, steryl­nych rękaw­iczkach. Jeśli guma jest mokra, należy ją pozostaw­ić do wyschnię­cia, a potem włożyć do jałowego, plas­tikowego kubecz­ka na mocz. Moż­na go potem umieś­cić w kop­er­cie i wysłać do laboratorium.

Jak dostarczyć próbkę do laboratorium

Nie wyz­nacza­my ter­minu, w którym prób­ki powin­ny do nas trafić, jed­nak najlepiej wysłać je najpóźniej w prze­ciągu kilku dni od pobra­nia – pocztą trady­cyjną lub kurierem.

genlab - zamówienie kuriera

W przy­pad­ku dobrze zabez­piec­zonej prób­ki trans­port nie będzie miał wpły­wu na jakość mate­ri­ału gene­ty­cznego. Pobrane mikrośla­dy moż­na również przynieść do punk­tu pobrań i przy okazji pobrać wymaz ze śluzów­ki policzka.

Jak przechowywać próbkę przed wysyłką

Gumę do żucia, jak i inne prób­ki mikroślad­owe, przed wysłaniem ich do anal­izy należy trzy­mać z dala od wilgo­ci i nad­mi­aru promieni słonecznych. Suchy, zaciem­niony pokój to najlep­sze warun­ki do prze­chowywa­nia mikrośladów, takich jak guma do żucia.

Test na ojcostwo z gumy do żucia – etapy realizacji

Po pierwsze: kup zestaw do samodzielnego pobrania materiału DNA

Zakupu zestawu możesz dokon­ać za pośred­nictwem naszej strony inter­ne­towej KUP TERAZ ZESTAW DO TESTU NA OJCOSTWO »  w jed­nej ze współpracu­ją­cych z nami aptek lub na miejs­cu w przy­chod­ni. Zobacz, w której aptece kupisz nasze zestawy » Zamówie­nie na zastaw możesz również złożyć kon­tak­tu­jąc się z nami tele­fon­icznie, mailowo lub na cza­cie online.

Po drugie: pobierz i odeślij próbki do laboratorium

W przy­go­towa­niu wszys­t­kich mate­ri­ałów pomoże Ci dołąc­zona do zestawu instrukc­ja, postępuj zgod­nie z nią, a pobranie próbek stanie się proste i szy­bkie. Zabez­piec­zone prób­ki opisz, umieść w zaadresowanej kop­er­cie zwrot­nej, która zna­j­du­je się w wyposaże­niu zestawu i odeślij do lab­o­ra­to­ri­um. Pamię­taj również o wsadze­niu do kop­er­ty doku­men­tów zlece­nia bada­nia. Przesyłkę możesz nadać na pocz­cie. Jeśli chci­ałbyś sko­rzys­tać z pomo­cy kuri­era, skon­tak­tuj się z nami, a my wyśle­my go do Ciebie po odbiór mate­ri­ałów. Tel: 533 295 679

Po trzecie: odbierz wynik badania ojcostwa

Infor­ma­c­ja o wyniku tes­tu na ojcost­wo z mikrośladów jest dostęp­na po upły­wie 5 – 10 dni roboczych. Może­my Ci ją przekazać na kil­ka sposobów: na miejs­cu w placów­ce, przez tele­fon, lis­tem pole­conym lub pocztą elek­tron­iczną. For­mę dostar­czenia infor­ma­cji o ojcost­wie zaz­nacza­sz w doku­men­tach zlece­nia badania.

Wynik tes­tu na ojcost­wo z gumy do żucia gotowy po 48 godzinach!jak zrobić test na ojcostwo z mikrośladów
Zle­ciłeś test na ojcost­wo z gumy do żucia i zależy Ci na szy­bkim wyniku? Czas oczeki­wa­nia na rezul­tat bada­nia ojcost­wa możesz skró­cić do 48 godzin. Skon­tak­tuj się z nami i dopy­taj o Badanie Express.

 

.
Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol
Zadzwoń terazZadzwoń teraz