Test DNA na ojcostwo z maszynki do golenia Przeskocz do treści

Test na ojcostwo z maszynki do golenia

przykładowy wynik anonimowego badania na ojcostwoMaszyn­ka do gole­nia jest mate­ri­ałem, który bard­zo dobrze nada­je się do tes­tu na ustal­e­nie ojcost­wa. Badanie gene­ty­czne, w którym wyko­rzys­tano DNA wyi­zolowane z mikrośladów, w tym z maszyn­ki do gole­nia, udziela pewnej odpowiedzi na pytanie o ojcost­wo – jed­noz­nacznie je potwierdza lub wyk­lucza. Test na ojcost­wo z mikrośladów jest badaniem anon­i­mowym – zlece­nio­daw­ca nie musi wpisy­wać do doku­men­tów zamówienia bada­nia danych per­son­al­nych osób, które będą brały w nim udział.

Wszyscy pac­jen­ci Gen­Lab mają pra­wo do powtórnej, bezpłat­nej anal­izy mikrośladu, gdy­by prób­ka pobrana do bada­nia DNA za pier­wszym razem nie była użytecz­na w bada­niu. Jest to możli­we dzię­ki ubez­piecze­niu, którym są objęci.

W jaki sposób zabezpieczyć maszynkę do golenia do testu na ojcostwo

test na ojcostwo z maszynki do golenia Przed przys­tąpi­e­niem do zabez­piecza­nia próbek mikroślad­owych na dłonie zale­camy nałożyć jed­no­ra­zowe rękaw­icz­ki. Maszyn­ki nie należy chwytać za główkę, tak by uniknąć kon­tak­tu z ostrzem. W związku z tym, że maszyn­ka musi mieć widoczną szczecinę, powin­na być uży­ta co najm­niej kil­ka razy. Jeśli maszyn­ka jest mokra należy poczekać aż wyschnie, a potem umieś­cić ją w czys­tej, papierowej kopercie.

Jak dostarczyć próbkę do laboratorium

Prób­ki mikroślad­owe, takie jak maszyn­ka do gole­nia nie mają ter­minu ważnoś­ci, niem­niej jed­nak najlepiej wysłać je do anal­izy nie później niż 2–3 dni po pobraniu. 

genlab - zamówienie kuriera
Dobrze zabez­piec­zone mikrośla­dy, będą na tyle wytrzy­małe, że nawet kilkud­niowy trans­port nie będzie miał wpły­wu na ich jakość. Z maszynką do gole­nia lub innym mikrośla­dem moż­na też udać się do przy­chod­ni i przy okazji pobrać od siebie wymaz ze śluzów­ki policzka.

Jak przechowywać próbki przed wysyłką

Mikrośla­dy, takie jak maszyn­ka do gole­nia potrze­bu­ją odpowied­nich warunk­ów prze­chowywa­nia, aby zna­j­du­jące się w nich DNA zachowało się w dobrej jakoś­ci. Zan­im maszyn­ka do gole­nia zostanie wysłana należy trzy­mać ją w tem­per­aturze poko­jowej, w suchym i zaciem­nionym miejscu.

Test na ojcostwo z maszynki do golenia – etapy realizacji

Po pierwsze: kup zestaw do samodzielnego pobrania materiału DNA

Zestaw, którym samodziel­nie pobierzesz mate­ri­ał DNA kupisz na naszej stron­ie www KUP TERAZ ZESTAW DO TESTU NA OJCOSTWO » w przy­chod­ni lub wybranej aptece. Zobacz, w której aptece kupisz nasze zestawy » Możesz pon­ad­to zamówić go tele­fon­icznie, mailowo albo na cza­cie online dostęp­nym na stron­ie internetowej.

Po drugie: pobierz i odeślij próbki do laboratorium

Zan­im przys­tąpisz do pobiera­nia próbek zapoz­naj się z krótkim instruk­tarzem dołąc­zonym do zestawu. Pokaże Ci on jak w prosty i szy­b­ki sposób przy­go­tować wszys­tkie mate­ri­ały. Zabez­piec­zone w papierowej kop­er­cie prób­ki opisz i włóż do zaadresowanej kop­er­ty zwrot­nej – jest ona jed­nym z ele­men­tów zestawu – a następ­nie odeślij do lab­o­ra­to­ri­um. Pamię­taj również dołącze­niu doku­men­tów zamówienia bada­nia. Swo­je prób­ki możesz przesłać trady­cyjną pocztą lub przez kuri­era. Skon­tak­tuj się z nami tele­fon­icznie, mailowo lub na cza­cie, a my wyśle­my go do Ciebie po odbiór próbek do bada­nia. Tel: 533 295 679 

Po trzecie: odbierz wynik badania ojcostwa

Wynik tes­tu na ojcost­wo z mikrośladów wyda­je­my już po 5 – 10 dni­ach. Infor­ma­cję o ojcost­wie przekazu­je­my w takiej formie, w jakiej życzył sobie tego pac­jent: lis­tem pole­conym, na miejs­cu w placów­ce, tele­fon­icznie lub e – mailowo.

Wynik tes­tu ojcost­wa z maszyn­ki do gole­nia już po 48 godzinach!
test na ojcostwo z maszynki do golenia Zle­ciłeś test na ojcost­wo z maszyn­ki do gole­nia i chci­ałbyś otrzy­mać wynik bada­nia ojcost­wa najszy­b­ciej jak to możli­we? Może­my go dla Ciebie wys­taw­ić już po 48 godz­i­nach. Zadz­woń i dowiedz się więcej o Bada­niu Express.

 

.
Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol
Zadzwoń terazZadzwoń teraz