Przeskocz do treści

Test na ojcostwo z niedopałka papierosa

przykładowy wynik anonimowego badania na ojcostwoNiedopałek papierosa jest mate­ri­ałem, z którego z powodze­niem moż­na wyi­zolować DNA do tes­tu na ojcost­wo. Bada­nia wyko­nane na pod­staw­ie mikrośladów, z niedopałkiem papierosa włącznie,  są tak samo pewne – jed­noz­nacznie wskażą czy między badanym mężczyzną a dzieck­iem ist­nieje bio­log­iczne pokrewieńst­wo. Zle­ca­jąc test na ustal­e­nie ojcost­wa z uży­ciem nie­s­tandar­d­owych próbek nie trze­ba podawać danych per­son­al­nych uczest­ników bada­nia, dzię­ki czemu mogą oni pozostać całkowicie anonimowi.

Dzię­ki ubez­piecze­niu, którym obję­ci są wszyscy pac­jen­ci Gen­Lab ist­nieje możli­wość bezpłat­nego zbada­nia kole­jnej prób­ki, na wypadek, gdy­by pier­wsza, np. w wyniku zanieczyszczenia, okaza­ła się niskiej jakości.

W jaki sposób zabezpieczyć niedopałek papierosa do testu na ojcostwo?

Test na ojcostwo z niedopałka papierosa Żeby niedopałek papierosa był użyteczny w bada­niu ojcost­wa powin­no się go zebrać w rękaw­iczkach, tak aby nie zanieczyś­cić prób­ki mikroślad­owej włas­nym DNA. Należy go chwycić w taki sposób, by nie dotykać fil­tra. Niedopałek moż­na później wsadz­ić do czys­tej, suchej, papierowej kop­er­ty i wysłać do laboratorium.

Jak dostarczyć próbkę do laboratorium?

Mikrośla­dy, w tym również niedopał­ki papierosów nie mają ter­minu ważnoś­ci. Niem­niej jed­nak zale­camy, aby prób­ki odesłać do nas najszy­b­ciej jak to możli­we, najlepiej w prze­ciągu kilku dni. Moż­na to zro­bić za pomocą zwykłej pocz­ty lub kuri­erem. Jeśli prób­ki będą praw­idłowo zabez­piec­zone, trans­port kurierski/pocztowy nie będzie miał na nie żad­nego wpływu.

zamów kuriera po próbki

Z pobranym mikrośla­dem w postaci niedopał­ka papierosa moż­na też przyjść bezpośred­nio do przy­chod­ni i przy okazji pobrać od siebie wymaz z wewnętrznej strony policzka.

Jak przechowywać próbki przed wysyłką?

Niedopałek papierosa, jak i inne mikrośla­dy należy trzy­mać w miejs­cu, gdzie nie będą narażone na dzi­ałanie wilgo­ci i promieni słonecznych. Najlepiej prze­chowywać je w tem­per­aturze poko­jowej, w suchym i zaciem­nionym miejscu.

Test na ojcostwo z niedopałka papierosa – etapy realizacji

Po pierwsze: kup zestaw do samodzielnego pobrania materiału DNA

Zestaw możesz nabyć korzys­ta­jąc z opcji KUP TERAZ ZESTAW DO TESTU NA OJCOSTWO » dostęp­nej na naszej stron­ie inter­ne­towej, w przy­chod­ni bądź w jed­nej ze współpracu­ją­cych z nami aptek. Zobacz, w której aptece kupisz nasze zestawy » Pro­fesjon­al­ny zestaw pobran­iowy możesz też zamówić pod­czas roz­mowy tele­fon­icznej z naszym kon­sul­tan­tem, pisząc na adres mailowy lub na czacie.

Po drugie: pobierz i odeślij próbki do laboratorium

Przy­go­towanie wszys­t­kich mate­ri­ałów ułatwi Ci dołąc­zona do zestawu instrukc­ja. Pokazu­je ona jak krok po kroku pobrać prób­ki – to naprawdę bard­zo proste! Zabez­piec­zone prób­ki pod­pisz i umieść w zaadresowanej kop­er­cie zwrot­nej – zna­jdziesz ją w wyposaże­niu zestawu – a następ­nie odeślij do lab­o­ra­to­ri­um. Pamię­taj również o wsadze­niu do kop­er­ty z próbka­mi for­mu­la­rza zlece­nia bada­nia DNA. Przesyłkę możesz nadać na pocz­cie albo dostar­czyć do lab­o­ra­to­ri­um przez kuri­era. Zadz­woń lub napisz do nas, a my wyśle­my go do Ciebie po odbiór mate­ri­ałów przez­nac­zonych do anal­izy. Tel: 533 295 679

Po trzecie: odbierz wynik badania ojcostwa

Wynik tes­tu na ojcost­wo z mikrośladów, który jest gotowy już po 5 – 10 dni­ach może­my przekazać lis­tem pole­conym, na miejs­cu w placów­ce, tele­fon­icznie lub e – mailem. Wybór sposobu otrzy­ma­nia wyniku należy do Ciebie, wystar­czy, że zaz­naczysz odpowied­nią opcję w for­mu­la­rzu zamówienia badania.

Wynik tes­tu ojcost­wa z niedopał­ka papierosa już po 48 godzinach!
Test na ojcostwo z niedopałka papierosa Zle­ciłeś test na ojcost­wo z niedopał­ka papierosa i zależy Ci na szy­bkim wyniku? Możesz go otrzy­mać już po upły­wie 48 godzin. Skon­tak­tuj się z nami i dopy­taj o Badanie Express.

 

.
Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol
Zadzwoń terazZadzwoń teraz