Test na ojcostwo z włosa. Możliwe? | Centrum Genetyki GenLab Przeskocz do treści

Test na ojcostwo z włosa

test na ojcostwo z włosa

Wymaz z wewnętrznej strony policz­ka nie jest jedynym źródłem mate­ri­ału gene­ty­cznego. W bada­ni­ach ojcost­wa wyko­rzys­tu­je się także prób­ki nie­s­tandar­d­owe. Anal­izę mikrośladów, bo o nich mowa, prowadzi się najczęś­ciej w sytu­acji, gdy nie ma możli­woś­ci pobra­nia wymazów bezpośred­nio od danej oso­by. Czym są mikrośla­dy i jak wyglą­da ich badanie?

Czym są mikroślady

Mikroślada­mi nazy­wa się potocznie wszys­tkie te przed­mio­ty, na których moż­na znaleźć ludzkie DNA.
W związku z tym, że w mate­ri­ał gene­ty­czny zaopa­tr­zone są praw­ie wszys­tkie komór­ki naszego ciała, lista przed­miotów będą­cych źródłem takiego mate­ri­ału okazu­je się całkiem dłu­ga. Do nie­s­tandar­d­owych próbek zal­icza się m.in.:

  • Włosy
  • Paznok­cie
  • Plamy krwi
  • Maszynkę do gole­nia
  • Szc­zoteczkę do zębów
  • Chus­teczkę higien­iczną (z wydzieliną z nosa)
  • Paty­cz­ki kos­me­ty­czne (z widoczną wydzieliną z ucha)
  • Zużytą prez­er­waty­wę
  • Podpaski/tampony
  • Smoczek

Test na ojcostwo z włosa

Jak wyni­ka z powyższej listy, test na ojcost­wo moż­na przeprowadz­ić opier­a­jąc się na anal­izie włosów. Ważne jest, aby włosy, które wyko­rzys­tane zostaną w bada­niu zostały wyr­wane wraz z cebulka­mi, nie zaś ścięte. Nie wystar­czy też jeden włos, musi ich być co najm­niej 5.

 

Dlaczego mikroślady należą do niestandardowych próbek?

Z uwa­gi na fakt, że anal­iza mate­ri­ału gene­ty­cznego wyi­zolowanego z mikrośladów jest dużo trud­niejsza, prób­ki tego typu zal­icza się do nie­s­tandar­d­owych. Trud­ność ta wyni­ka najczęś­ciej z ich niskiej jakoś­ci. Warto w tym miejs­cu pod­kreślić, że w prze­ci­wieńst­wie do steryl­nych wymazówek, mikrośla­dy mogą być zanieczyszc­zone obcym DNA. Pamię­ta­jmy również, że mate­ri­ał gene­ty­czny ule­ga pro­ce­som degen­er­a­cyjnym pod wpły­wem czyn­ników zewnętrznych, np. promieniowa­nia UV, wysok­iej tem­per­atu­ry czy dzi­ałal­noś­ci mikroor­ga­nizmów.

Aby pra­cown­ikom lab­o­ra­to­ri­um udało się otrzy­mać pełny pro­fil gene­ty­czny, a w dal­szej per­spek­ty­wie uzyskać wiary­god­ny wynik, anal­i­zowane DNA musi być w dobrym stanie. Właśnie dlat­ego niezwyk­le istot­ny jest sposób przy­go­towa­nia oraz prze­chowywa­nia próbek przed wysyłką. Wszelkie mate­ri­ały powin­no się trzy­mać z dala od światła, wilgo­ci i wysok­iej tem­per­atu­ry. Takie warun­ki sprzy­ja­ją bowiem pro­ce­sowi degen­er­acji DNA.

Jak już wspom­ni­ano anal­iza mikrośladów będzie dobrym rozwiązaniem jeśli nie ma możli­woś­ci pobra­nia wymazów. Aby test zakończył się pełnym sukce­sem musimy mieć jed­nak 100 % gwarancję, że anal­i­zowane mate­ri­ały, fak­ty­cznie należą do badanej oso­by. Badanie DNA ojcost­wa oparte na mikrośladach jest jed­nak tak samo skuteczne,  jak test, w którym wyko­rzys­tano stan­dar­d­owe prób­ki.

 

.
test na ojcostwo z włosa test na ojcostwo z włosa test na ojcostwo z włosa

 

Zadzwoń terazZadzwoń teraz