Przeskocz do treści

Test na ojcostwo z włosa

test na ojcostwo z włosa

Wymaz z wewnętrznej strony policz­ka nie jest jedynym źródłem mate­ri­ału gene­ty­cznego. W bada­ni­ach ojcost­wa wyko­rzys­tu­je się także prób­ki dyskretne. Anal­izę mikrośladów, bo o nich mowa, prowadzi się najczęś­ciej w sytu­acji, gdy nie ma możli­woś­ci pobra­nia wymazów bezpośred­nio od danej oso­by. Czym są mikrośla­dy i jak wyglą­da ich badanie? ✅ Jak zro­bić test na ojcost­wo z włosa?

Tego dowiesz się z artykułu:

Czym są mikroślady?

Mikroślada­mi nazy­wa się potocznie wszys­tkie te przed­mio­ty, na których moż­na znaleźć ludzkie DNA 🍴 🍼 🥃 W związku z tym, że w mate­ri­ał gene­ty­czny zaopa­tr­zone są praw­ie wszys­tkie komór­ki naszego ciała, lista przed­miotów będą­cych źródłem takiego mate­ri­ału okazu­je się całkiem dłu­ga. Do dyskret­nych próbek zal­icza się m.in.:

 • włosy
 • paznokcie
 • plamy krwi
 • maszynkę do golenia
 • szc­zoteczkę do zębów
 • chus­teczkę higien­iczną (z wydzieliną z nosa)
 • paty­cz­ki kos­me­ty­czne (z widoczną wydzieliną z ucha)
 • zużytą prezerwatywę
 • podpaski/tampony
 • smoczek
 • paty­czek z loda/lizaka
 • sztućce
 • kubek/szklankę
 • butelkę/puszkę po napoju
 • słomkę

Jak zrobić test na ojcostwo z włosa?

Jak wyni­ka z powyższej listy, test na ojcost­wo moż­na przeprowadz­ić, opier­a­jąc się na anal­izie włosów. Ważne jest, aby włosy, które wyko­rzys­tane zostaną w bada­niu, zostały wyr­wane wraz z cebulka­mi, nie zaś ścięte. Nie wystar­czy też jeden włos, musi ich być co najm­niej 5.

⏩ Dlaczego to takie ważne? DNA pozyski­wane jest z cebulek — to tam właśnie zna­j­du­je się mate­ri­ał gene­ty­czny. Aby włosy nadawały się do bada­nia DNA, muszą więc zaw­ier­ać cebul­ki. Najlepiej więc przekazać włosy wyr­wane lub zebrane np. ze szc­zot­ki czy odzieży. Cebul­ki muszą być widoczne gołym okiem.

Czy test na ojcostwo z włosa jest pewny?

Anal­i­zowane w tes­tach na ojcost­wo frag­men­ty DNA są wszędzie takie same. Nie ma więc znaczenia, czy badanie zro­bisz z wymazu z policz­ka, krwi czy włosa.

Anal­iza mikrośladów (w tym włosów z cebulka­mi) będzie dobrym rozwiązaniem, jeśli nie ma możli­woś­ci pobra­nia wymazów. Aby test zakończył się pełnym sukce­sem, musimy mieć jed­nak 100% gwarancję, że anal­i­zowane mate­ri­ały fak­ty­cznie należą do badanej oso­by. Badanie DNA ojcost­wa oparte na mikrośladach jest jed­nak tak samo skuteczne jak test, w którym wyko­rzys­tano stan­dar­d­owe próbki.

Jak spakować włosy do testu na ojcostwo?

Aby pra­cown­ikom lab­o­ra­to­ri­um udało się otrzy­mać pełny pro­fil gene­ty­czny, a w dal­szej per­spek­ty­wie uzyskać wiary­god­ny wynik, anal­i­zowane DNA musi być w dobrym stanie.

Właśnie dlat­ego niezwyk­le istot­ny jest sposób przy­go­towa­nia oraz prze­chowywa­nia próbek przed wysyłką. Wszelkie mate­ri­ały powin­no się trzy­mać z dala od światła, wilgo­ci i wysok­iej tem­per­atu­ry. Takie warun­ki sprzy­ja­ją bowiem pro­ce­sowi degen­er­acji DNA.

⏩ Jak spakować włosy i inne prób­ki dyskretne do tes­tu na ojcost­wo? ✅ Każdą próbkę (włosy razem, np. 5 sztuk) spakuj osob­no do czys­tej papierowej kop­er­ty lub kar­toni­ka. Opisz prób­ki “ojciec”, “dziecko — płeć”. Prze­chowuj tak spakowane mate­ri­ały w tem­per­aturze poko­jowej w zacienionym miejscu.

Dlaczego nie wszystkie laboratoria badają mikroślady?

W Gen­lab zbadasz wszys­tkie prób­ki: od wymazów z policz­ka, przez smoczek, maszynkę do gole­nia czy szc­zoteczkę do zębów, aż po paty­czek z liza­ka czy gumę do żucia. Nie dzie­limy próbek na lep­sze czy gorsze! Posi­adamy wielo­let­nie doświad­cze­nie w anal­izie różnych materiałów.

Z uwa­gi na fakt, że anal­iza mate­ri­ału gene­ty­cznego wyi­zolowanego z mikrośladów jest dużo trud­niejsza, prób­ki tego typu zal­icza się do nie­s­tandar­d­owych. Z tego powodu nie wszys­tkie lab­o­ra­to­ria decy­du­ją się na ich anal­izę — częs­to wykonu­ją bada­nia DNA jedynie na wymazach z policzka.

Zadzwoń teraz

Zadzwoń terazZadzwoń teraz