Test na ojcostwo z patyczka kosmetycznego z woskowiną uszną Przeskocz do treści

Test na ojcostwo z woskowiny usznej na patyczku kosmetycznym

przykładowy wynik anonimowego badania na ojcostwoPaty­czek kos­me­ty­czny z woskow­iną uszną jest mate­ri­ałem, który bard­zo dobrze nada­je się do tes­tu na ustal­e­nie ojcost­wa. Badanie gene­ty­czne, w którym wyko­rzys­tano DNA wyi­zolowane z mikrośladów, w tym z paty­cz­ka z woskow­iną z ucha, udziela pewnej odpowiedzi na pytanie o ojcost­wo – jed­noz­nacznie je potwierdza lub wyk­lucza. Test na ojcost­wo z mikrośladów jest badaniem anon­i­mowym – zlece­nio­daw­ca nie musi wpisy­wać do doku­men­tów zamówienia bada­nia danych per­son­al­nych osób, które będą w nim uczestniczyły.

Pac­jen­tom Gen­Lab przysługu­je pra­wo do ponownej, bezpłat­nej anal­izy mikrośladu, gdy­by prób­ka pobrana za pier­wszym pode­jś­ciem nie była użytecz­na w bada­niu. Jest to możli­we dzię­ki ubez­piecze­niu, którym są objęci.

W jaki sposób zabezpieczyć patyczek z woskowiną uszną do testu na ojcostwo

Test na ojcostwo z patyczka z woskowiną uszną Przed przys­tąpi­e­niem do zabez­piecza­nia próbek mikroślad­owych na dłonie prosimy nałożyć jałowe rękaw­icz­ki. Paty­cz­ka nie należy trzy­mać za baweł­ni­aną nasad­kę, na której zna­j­du­je się woskow­ina. To właśnie z tego miejs­ca zostanie wyi­zolowane DNA do bada­nia DNA na ojcost­wo. Po zebra­niu paty­cz­ka prosimy umieś­cić go w czys­tej, papierowej kopercie.

Jak dostarczyć próbkę do laboratorium

Prób­ki mikroślad­owe, takie jak paty­czek kos­me­ty­czny z woskow­iną uszną nada­ją się do anal­izy przez dłu­gi czas, niem­niej jed­nak zale­camy wysłać je w ciągu kilku dni od pobrania. 

genlab - zamówienie kuriera
Praw­idłowo zabez­piec­zone mikrośla­dy będą odporne nawet na kilkud­niowy trans­port, dlat­ego z powodze­niem moż­na je wysłać pocztą. Z próbka­mi mikroślad­owy­mi moż­na też przyjść bezpośred­nio przy­chod­ni i przy okazji pobrać wtedy od siebie wymaz ze śluzów­ki policzka.

Jak przechowywać próbki przed wysyłką

Mikrośla­dy, takie jak paty­czek kos­me­ty­czny z woskow­iną z ucha, potrze­bu­ją odpowied­nich warunk­ów prze­chowywa­nia, aby zna­j­du­jące się w nich DNA zachowało dobrą jakość. Zan­im paty­czek kos­me­ty­czny zostanie wysłany do anal­izy należy trzy­mać go w tem­per­aturze otoczenia, w miejs­cu gdzie nie będzie narażony na wilgoć i nad­mi­ar promieni słonecznych. 

Test na ojcostwo z patyczka z woskowiną uszną – etapy realizacji

Po pierwsze: kup zestaw do samodzielnego pobrania materiału DNA

Zestaw, którym samodziel­nie pobierzesz mate­ri­ał DNA kupisz na naszej stron­ie www KUP TERAZ ZESTAW DO TESTU NA OJCOSTWO » w przy­chod­ni lub wybranej aptece. Zobacz, w której aptece kupisz nasze zestawy » Możesz pon­ad­to zamówić go tele­fon­icznie, mailowo albo dostęp­nym na stron­ie inter­ne­towej cza­cie online.

Po drugie: pobierz i odeślij próbki do laboratorium

Zan­im przys­tąpisz do pobiera­nia próbek zapoz­naj się z krótką instrukcją dołąc­zoną do zestawu. Pokaże Ci ona jak w prosty i szy­b­ki sposób przy­go­tować wszys­tkie mate­ri­ały. Zabez­piec­zone w papierowej kop­er­cie prób­ki opisz i włóż do zaadresowanej kop­er­ty zwrot­nej – zna­jdziesz ją w zestaw­ie – a następ­nie odeślij do lab­o­ra­to­ri­um. Pamię­taj również dołącze­niu doku­men­tów zamówienia bada­nia ojcost­wa. Swo­je prób­ki możesz przesłać trady­cyjną pocztą lub przez kuri­era. Skon­tak­tuj się z nami tele­fon­icznie, mailowo lub na cza­cie, a my wyśle­my go do Ciebie po odbiór mate­ri­ałów do bada­nia. Tel: 533 295 679 

Po trzecie: odbierz wynik badania ojcostwa

Wynik tes­tu na ojcost­wo z mikrośladów wyda­je­my już po 5 – 10 dni­ach. Infor­ma­cję o ojcost­wie przekazu­je­my w takiej formie, w jakiej życzył sobie tego pac­jent: lis­tem pole­conym, na miejs­cu w placów­ce, tele­fon­icznie lub e – mailowo.

Wynik tes­tu ojcost­wa z paty­cz­ka kos­me­ty­cznego już po 48 godzinach!
jak zrobić test na ojcostwo z mikrośladówZle­ciłeś test na ojcost­wo z paty­cz­ka kos­me­ty­cznego z woskow­iną uszną i chci­ałbyś otrzy­mać wynik najszy­b­ciej jak to możli­we? Może­my go dla Ciebie wys­taw­ić już po 48 godz­i­nach. Zadz­woń i dowiedz się więcej o Bada­niu Express.

 

.
Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol
Zadzwoń terazZadzwoń teraz