Test na ojcostwo z wydzielin biologicznych (spermy) Przeskocz do treści

Test na ojcostwo z wydzielin biologicznych (spermy)

przykładowy wynik anonimowego badania na ojcostwoPlamy wydzielin bio­log­icznych są mate­ri­ałem, który doskonale nada­je się do tes­tu na ojcost­wo. Badanie DNA z udzi­ałem mikrośladów, takich jak np. zachowana na mate­ri­ale prób­ka spermy poz­woli jed­noz­nacznie potwierdz­ić lub wyk­luczyć ist­nie­nie bio­log­icznych więzi między badanym ojcem a dzieck­iem. Dzię­ki temu, że nie wyma­ga podawa­nia danych per­son­al­nych, jego uczest­ni­cy mogą zachować całkow­itą anonimowość.

Wszyscy pac­jen­ci Gen­Lab obję­ci są ubez­piecze­niem, co daje im pra­wo do ponownego, dar­mowego zbada­nia próbek na wypadek, gdy­by pier­wszy mate­ri­ał uległ zanieczyszcze­niu i nie nadawał się do analizy.

W jaki sposób zabezpieczyć wydzieliny biologiczne do testu na ojcostwo

mikroślady - ślady biologiczneCzyn­ność zbiera­nia mate­ri­ału, np. w postaci spermy należy wykon­ać w jed­no­ra­zowych rękaw­iczkach. Poz­woli to uchronić go przed ewen­tu­al­nym zabrudze­niem obcym DNA. Wydzielinę moż­na nanieść na czys­tą chus­teczkę, nie powin­na ona jed­nak być nasąc­zona żad­ny­mi sub­stanc­ja­mi, np. zapa­chowy­mi. Gdy prób­ki wyschną moż­na je włożyć do papierowej kop­er­ty i tak zabez­piec­zoną próbkę nadać do laboratorium.

Jak dostarczyć próbkę do laboratorium

Wydzieliny bio­log­iczne, podob­nie jak pozostałe mikrośla­dy nie tracą przy­dat­noś­ci do bada­nia DNA.  Zale­camy jed­nak nie zwlekać zbyt dłu­go z wysłaniem próbek do anal­izy – najlepiej jeśli zro­bisz to do kilku dni od pobra­nia. Przesyłkę możesz nadać trady­cyjną pocztą lub sko­rzys­tać z pomo­cy kuriera.

genlab - zamówienie kuriera

Jeśli praw­idłowo zabez­pieczysz prób­ki do bada­nia na ojcost­wo, to ani kuri­er­s­ki, ani pocz­towy trans­port nie będzie miał negaty­wnego wpły­wu na ich jakość. Prób­ki, które chcesz włączyć do bada­nia możesz też pozostaw­ić w przy­chod­ni, przy okazji pobier­a­jąc od siebie wymaz ze śluzów­ki policzka.

Jak przechowywać próbki przed wysyłką

Wydzieliny bio­log­iczne, podob­nie jak inne mikrośla­dy, powin­ny być prze­chowywane w tem­per­aturze poko­jowej, w miejs­cu, gdzie nie ma wilgo­ci i nad­mi­aru promieniowa­nia słonecznego. Suchy, zaciem­niony pokój to najlep­sze warun­ki do prze­chowywa­nia wydzielin biologicznych.

Test na ojcostwo z wydzielin biologicznych – etapy realizacji

Po pierwsze: kup zestaw do samodzielnego pobrania materiału DNA

Zestaw do samodziel­nego pobra­nia mate­ri­ału DNA możesz kupić bezpośred­nio na naszej stron­ie www KUP TERAZ ZESTAW DO BADANIA OJCOSTWA » w przy­chod­ni lub wybranej aptece. Zobacz, w której aptece kupisz nasze zestawy » Możesz go też zamówić dro­ga tele­fon­iczną, e – mailową albo na cza­cie online dostęp­nym na stron­ie internetowej.

Po drugie: pobierz i odeślij próbki do laboratorium

Zan­im przys­tąpisz do pobiera­nia próbek przeczy­taj dołąc­zony do zestawu krót­ki instruk­tarz. Pokaże Ci on jak w prosty i szy­b­ki sposób przy­go­tować wszys­tkie mate­ri­ały. Zabez­piec­zone w papierowej kop­er­cie prób­ki pod­pisz i umieść w zaadresowanej kop­er­cie zwrot­nej – jest ona jed­nym z ele­men­tów zestawu – a następ­nie odeślij do lab­o­ra­to­ri­um. Pamię­taj również o dołącze­niu for­mu­la­rza zlece­nia bada­nia. Przesyłkę możesz nadać na pocz­cie lub dostar­czyć do lab­o­ra­to­ri­um przez kuri­era. Zadz­woń lub napisz, a my wyśle­my go do Ciebie po odbiór próbek. Tel: 533 295 679 

Po trzecie: odbierz wynik badania ojcostwa

Wynik tes­tu na ojcost­wo z mikrośladów wys­taw­iamy już po 5 – 10 dni­ach. Infor­ma­c­je o ojcost­wie przekazu­je­my kilko­ma sposoba­mi, zgod­nie z tym co pac­jent zaz­naczył w doku­men­tach zlece­nia, a więc: lis­tem pole­conym, na miejs­cu w placów­ce, tele­fon­icznie lub e – mailowo.

Wynik tes­tu ojcost­wa z wydzielin bio­log­icznych już po 48 godzinach!
jak zrobić test na ojcostwo z mikrośladówZle­ciłeś test na ojcost­wo wydzielin bio­log­icznych i zależy Ci na szy­bkim wyniku? Może­my go dla Ciebie wys­taw­ić już po 48 godz­i­nach. Zadz­woń i dowiedz się więcej o Bada­niu Express.

 

.
Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol
Zadzwoń terazZadzwoń teraz