Przeskocz do treści

Test na ojcostwo ze smoczka, gryzaka, balonika…

przykładowy wynik anonimowego badania ojcostwaSmoczek, gryzak dziecię­cy czy balonik to mate­ri­ały, które doskonale nadadzą się do tes­tu na ojcost­wo. Badanie wyko­nane z tego typu próbek jed­noz­nacznie potwierdza lub wyk­lucza bio­log­iczne ojcost­wo. W związku z tym, że jest całkowicie anon­i­mowe, zlece­nio­daw­ca nie musi podawać imion, nazwisk ani numerów pesel osób, które będą jego uczestnikami.

Wszyscy pac­jen­ci Gen­Lab mają pra­wo do powtórnej, bezpłat­nej anal­izy prób­ki mikroślad­owej, gdy­by ta pobrana za pier­wszym pode­jś­ciem była niewystar­cza­jącej jakoś­ci. Jest to możli­we dzię­ki ubez­piecze­niu, którym są objęci.

W jaki sposób zabezpieczyć smoczki, gryzaki i baloniki do testu na ojcostwo

Test na ojcostwo z gryzaka, smoczka, balonika Oso­ba zbier­a­ją­ca prób­ki mikroślad­owe powin­na mieć nałożone jed­no­ra­zowe rękaw­icz­ki. Gryzak, smoczek czy balonik należy chwycić tak, aby nie dotykać miejsc, na których może zna­j­dować się DNA. Będzie to np. gum­ka smocz­ka, albo ust­nik baloni­ka. Jeśli prób­ki są mokre należy je najpierw dobrze wysuszyć, a potem włożyć do czys­tej, papierowej kop­er­ty lub jałowego kubecz­ka na mocz.

Jak dostarczyć próbkę do laboratorium

Prób­ki mikroślad­owe, takie jak smocz­ki, gryza­ki i baloni­ki nada­ją się do bada­nia DNA przez dłu­gi czas, zale­camy jed­nak, aby wysłać je do bada­nia najszy­b­ciej jak to możli­we, najlepiej w ciągu kilku dni od pobra­nia.

genlab - zamówienie kuriera
Właś­ci­wie zabez­piec­zone mikrośla­dy, przetr­wa­ją nawet kilkud­niowy trans­port, dlat­ego moż­na je wysłać pocztą. Z gotowy­mi próbka­mi mikroślad­owy­mi moż­na też zgłosić się bezpośred­nio do placów­ki medy­cznej, w której ist­nieje również możli­wość pobra­nia wymazu z policzka.

Jak przechowywać próbki przed wysyłką

Mikrośla­dy, w tym smocz­ki, gryza­ki i baloni­ki potrze­bu­ją odpowied­nich warunk­ów prze­chowywa­nia, aby zna­j­du­jące się w nich DNA zachowało dobrą jakość. Należy chronić przed wilgo­cią, wysoką tem­per­aturą i zbyt­nim nasłonecznie­niem. Najlepiej trzy­mać je w suchym, zaciem­nionym pomieszcze­niu o tem­per­aturze pokojowej.

Test na ojcostwo z gryzaka smoczka lub balonika – etapy realizacji

Po pierwsze: kup zestaw do samodzielnego pobrania materiału DNA

Zestaw, którym samodziel­nie pobierzesz mate­ri­ał DNA kupisz na naszej stron­ie www KUP TERAZ ZESTAW DO BADANIA NA OJCOSTWO » w przy­chod­ni lub wybranej aptece. Zobacz, w której aptece kupisz nasze zestawy » Możesz pon­ad­to zamówić go tele­fon­icznie, mailowo albo na dostęp­nym na stron­ie inter­ne­towej cza­cie online.

Po drugie: pobierz i odeślij próbki do laboratorium

Zan­im przys­tąpisz do pobiera­nia próbek zapoz­naj się z krótkim instruk­tarzem dołąc­zonym do zestawu. Pokaże Ci on jak w prosty i szy­b­ki sposób przy­go­tować wszys­tkie mate­ri­ały. Zabez­piec­zone w papierowej kop­er­cie prób­ki opisz i włóż do zaadresowanej kop­er­ty zwrot­nej – jest ona jed­nym z ele­men­tów zestawu – a następ­nie odeślij do lab­o­ra­to­ri­um. Pamię­taj również dołącze­niu doku­men­tów zamówienia bada­nia. Swo­je prób­ki możesz przesłać trady­cyjną pocztą lub kuri­erem. Skon­tak­tuj się z nami tele­fon­icznie, mailowo lub na cza­cie, a my wyśle­my go do Ciebie po odbiór próbek do bada­nia. Tel: 533 295 679 

Po trzecie: odbierz wynik badania ojcostwa

Wynik tes­tu na ojcost­wo z mikrośladów wyda­je­my już po 5 – 10 dni­ach. Infor­ma­cję o ojcost­wie przekazu­je­my w takiej formie, w jakiej życzył sobie tego pac­jent: lis­tem pole­conym, na miejs­cu w placów­ce, tele­fon­icznie lub e – mailowo.

Wynik tes­tu ojcost­wa ze smocz­ka już po 48 godzinach!
jak zrobić test na ojcostwo z włosów, szczoteczkiZle­ciłeś test na ojcost­wo ze smocz­ka, gryza­ka bądź baloni­ka i chci­ałbyś otrzy­mać wynik najszy­b­ciej jak to możli­we? Może­my go dla Ciebie wys­taw­ić już po 48 godz­i­nach. Zadz­woń i dowiedz się więcej o Bada­niu Express.

 

.
Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol
Zadzwoń terazZadzwoń teraz