Przeskocz do treści

Test na ojcostwo ze sztućców, kubków, słomek, puszek po napojach…

przykładowy wynik anonimowego badania ojcostwaŁyż­ki, widelce, szk­lan­ki, kub­ki, słom­ki, pusz­ki po napo­jach to mate­ri­ały, które bard­zo dobrze nada­ją się do tes­tu na ustal­e­nie ojcost­wa. Badanie na ojcost­wo wyko­nane z tego typu próbek jed­noz­nacznie potwierdza lub wyk­lucza bio­log­iczne ojcost­wo. W związku z tym, że jest całkowicie anon­i­mowe, zlece­nio­daw­ca nie musi podawać imion, nazwisk ani numerów pesel osób, które będą jego uczestnikami.

Ist­nieje możli­wość powtórnej, bezpłat­nej anal­izy prób­ki mikroślad­owej, gdy­by ta pobrana za pier­wszym pode­jś­ciem była niewystar­cza­jącej jakoś­ci, np. w wyniku zanieczyszczenia. Jest to możli­we dzię­ki ubez­piecze­niu, którym obję­ci są wszyscy pac­jen­ci GenLab.

W jaki sposób zabezpieczyć sztućce, słomki, puszki, szklanki do testu na ojcostwo

sztućce, słomki, puszki, szklanki do testu na ojcostwoOso­ba zbier­a­ją­ca prób­ki mikroślad­owe powin­na mieć ubrane jed­no­ra­zowe rękaw­icz­ki. Łyżkę, wid­elec, kubek czy słomkę należy chwycić tak, aby nie dotykać miejsc, na których potenc­jal­nie może zna­j­dować się DNA. Będzie to np. krawędź kub­ka albo ząb­ki widel­ca. Jeśli prób­ki są mokre należy je najpierw dobrze wysuszyć. Kubek lub szk­lankę moż­na włożyć do kartonowego pudeł­ka, by nie zostały uszkod­zone w trans­porcie. Takie przed­mio­ty jak wid­elec, łyż­ka i słomkę moż­na włożyć do czys­tej, papierowej koperty.

Jak dostarczyć próbkę do laboratorium

Prób­ki mikroślad­owe nada­ją się do bada­nia DNA przez dłu­gi czas, zale­camy jed­nak, aby wysłać je do bada­nia najszy­b­ciej jak to możli­we, najlepiej w ciągu kilku dni od pobra­nia.

zamów kuriera po próbki do badania ojcostwa
Właś­ci­wie zabez­piec­zone mikrośla­dy, przetr­wa­ją nawet kilkud­niowy trans­port, dlat­ego moż­na je wysłać pocztą. Z gotowy­mi próbka­mi mikroślad­owy­mi moż­na też zgłosić się bezpośred­nio do placów­ki medy­cznej, w której ist­nieje również możli­wość pobra­nia wymazu z policzka.

Jak przechowywać próbki przed wysyłką

Mikrośla­dy, w tym szk­lan­ki, kub­ki, sztućce i pusz­ki po napo­jach potrze­bu­ją odpowied­nich warunk­ów prze­chowywa­nia, aby zna­j­du­jące się w nich DNA zachowało dobrą jakość. Należy chronić przed wilgo­cią, wysoką tem­per­aturą i zbyt­nim nasłonecznie­niem. Najlepiej trzy­mać je w suchym, zaciem­nionym pomieszcze­niu o tem­per­aturze pokojowej.

Test ojcostwa ze sztućców, kubków, słomek, puszek po napojach– etapy realizacji

Po pierwsze: kup zestaw do samodzielnego pobrania materiału DNA

Zestaw, którym samodziel­nie pobierzesz mate­ri­ał DNA kupisz na naszej stron­ie www KUP TERAZ ZESTAW DO TESTU NA OJCOSTWO » w przy­chod­ni lub wybranej aptece. Zobacz, w której aptece kupisz nasze zestawy » Możesz pon­ad­to zamówić go tele­fon­icznie, mailowo albo na dostęp­nym na stron­ie inter­ne­towej cza­cie online.

Po drugie: pobierz i odeślij próbki do laboratorium

Zan­im przys­tąpisz do pobiera­nia próbek zapoz­naj się z krótkim instruk­tarzem dołąc­zonym do zestawu. Pokaże Ci on jak w prosty i szy­b­ki sposób przy­go­tować wszys­tkie mate­ri­ały. Zabez­piec­zone w papierowej kop­er­cie prób­ki opisz i włóż do zaadresowanej kop­er­ty zwrot­nej – jest ona jed­nym z ele­men­tów zestawu – a następ­nie odeślij do lab­o­ra­to­ri­um. Pamię­taj również dołącze­niu doku­men­tów zamówienia bada­nia. Swo­je prób­ki możesz przesłać trady­cyjną pocztą lub kuri­erem. Skon­tak­tuj się z nami tele­fon­icznie, mailowo lub na cza­cie, a my wyśle­my go do Ciebie po odbiór próbek do bada­nia. Tel: 533 295 679 

Po trzecie: odbierz wynik badania ojcostwa

Wynik tes­tu na ojcost­wo z mikrośladów wyda­je­my już po 5 – 10 dni­ach. Infor­ma­cję o ojcost­wie przekazu­je­my w takiej formie, w jakiej życzył sobie tego pac­jent: lis­tem pole­conym, na miejs­cu w placów­ce, tele­fon­icznie lub e – mailowo.

Wynik tes­tu ojcost­wa szk­lan­ki, kub­ka itp. już po 48 godzinach!
Test na ojcostwo ze słomki Zle­ciłeś test na ojcost­wo ze smocz­ka, gryza­ka bądź baloni­ka i chci­ałbyś otrzy­mać wynik najszy­b­ciej jak to możli­we? Może­my go dla Ciebie wys­taw­ić już po 48 godz­i­nach. Zadz­woń i dowiedz się więcej o Bada­niu Express.

 

.
Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol
Zadzwoń terazZadzwoń teraz