Ustalanie ojcostwa test w aptece - Warszawa | Centrum Genetyki GenLab

Ustalanie ojcostwa w aptece — Warszawa

Domowy test na ustal­e­nie ojcost­wa możesz kupić szy­bko i dyskret­nie w aptekach w Warsza­w­ie i okolicznych mias­tach. Sprawdź adresy aptek klika­jąc w obrazek poniżej.

genlab_test_na_ojcostwo_w_aptece

Ustalanie ojcostwa — jakie próbki pobrać do badania?

Możesz pobrać zarówno wymazy z policz­ka jak i mikrośla­dy: włosy z cebulka­mi, plamy krwi i spermy, szk­lan­ki, sztućce, chus­tecz­ki z katarem, szc­zoteczkę do zębów i inne. Test na usta­lanie ojcost­wa z mikrośladów »

Ważne: Pac­jen­ci Gen­Lab  obję­ci są bezpłat­nym ubez­piecze­niem próbek.

Ustalanie ojcostwa – dyskretnie i wygodnie

Wymazy z policz­ka pobiera się łat­wo, szy­bko i bezboleśnie nawet od małych dzieci, poprzez pocieranie wnętrza policz­ka spec­jal­nym paty­czkiem (wymazówką). Wynik tes­tu na usta­lanie ojcost­wa z wymazów z policz­ka dostęp­ny jest w ciągu 5–7 dni roboczych, ist­nieje możli­wość przyspieszenia anal­izy do 48 godzinRezul­tat moż­na ode­brać dyskret­nym lis­tem e‑mailem oraz tele­fon­icznie. Sprawdź jak pobrać prób­ki do bada­nia w kierunku usta­la­nia ojcost­wa »

Ustalanie ojcostwa — gwarancja pewnego wyniku testu DNA

Testy DNA są najbardziej skuteczną metodą usta­la­nia ojcost­wa i ich rezul­tat jed­noz­nacznie potwierdza lub wyk­lucza bio­log­iczne ojcost­wo. Wyni­ki testów DNA są tak pewne, że uzna­ją je sądy i proku­ratu­ra. Zle­ca­jąc badanie w Gen­Lab masz pewność, że otrzy­masz wiary­god­ny wynik, gwaran­tu­je to wielo­let­nie doświad­cze­nie lab­o­ra­to­ri­um, liczne cer­ty­fikaty jakoś­ci oraz współpra­ca ze spec­jal­is­ta­mi. Cer­ty­fikaty jakoś­ci »

przykladowy_wynik_1 przykladowy_wynik_genlab

Wynik tes­tu na usta­lanie ojcost­wa zle­conego w Gen­Lab jest 1000 razy bardziej dokład­ny dzię­ki anal­izie aż 24 mark­erów DNAw porów­na­niu do stan­dar­d­owego zestawu 16 mark­erów. Do każdego wyniku dołącza­my pro­file gene­ty­czne badanych osób.

Na miejs­cu w aptece za sam zestaw zapłacisz 40 zł, a w przy­chod­ni 45 zł. Koszt jest wlic­zony w całkow­itą cenę bada­nia i nie jest to opła­ta dodatkowa.  Pozostałą kwotę możesz wpłacić na nasze kon­to już po pobra­niu i odesła­niu próbek. Test na ojcost­wo moż­na opłacić również w rat­ach, dowiedz się więcej o rat­ach »

Zapraszamy do kontaktu!.

mail_buttony_dol
zadzwon_button_dol
skorzystaj_z_czatu_button_dol
Testy DNA na ojcostwo Nowy Dwór MazowieckiBadanie ojcostwa LegionowoUstalenie ojcostwa Grodzisk MazowieckiBadanie DNA na ojcostwo Mińsk MazowieckiTest ojcostwa Rawa MazowieckaBadania DNA na ojcostwo WołominTest DNA na ojcostwo OtwockTesty ojcostwa SiedlceBadanie na ojcostwo Płock
Zadzwoń teraz
Skip to content