Jak ustalić ojcostwo, gdy ojciec nie żyje? | Centrum Genetyki GenLab

Ustalenie ojcostwa po śmierci

Ustalenie ojcostwa po śmierci

Obec­nie dostęp­ne są narzędzia umożli­wia­jące skuteczne ustal­e­nie ojcost­wa nawet po śmier­ci dom­nie­manego ojca. W lab­o­ra­to­ri­ach gene­ty­cznych sto­su­je się trzy metody w celu ustal­e­nia pokrewieńst­wa między zmarłym i dzieck­iem: anal­iza mikrośladów, anal­iza chro­mo­so­mu Y oraz anal­iza statysty­cz­na. Wszys­tkie te metody dają wiary­god­ny i pewny wynik. Zadz­woń i umów badanie: tel. (22) 100 36 15.

Analiza mikrośladów

Mikrośla­dy to wszys­tkie mate­ri­ały, na których może zna­j­dować się DNA badanej oso­by. Są to na przykład włosy z cebulka­mi, plamy krwi, szc­zotecz­ka do zębów czy maszyn­ka do gole­nia. Jeżeli rodz­i­na dys­ponu­je mikroślada­mi pochodzą­cy­mi bezpośred­nio od zmarłego, z których da się wyi­zolować DNA, wów­czas ich anal­iza może dowieść lub wyk­luczyć ojcost­wo.

Ist­nieje możli­wość izo­lacji DNA z bard­zo nie­s­tandar­d­owych próbek. W celu ustal­e­nia, czy dana prób­ka nada­je się do anal­izy prosimy o kon­takt. Więcej infor­ma­cji na tem­at mikrośladów moż­na znaleźć tutaj..

Analiza chromosomu Y

W przy­pad­ku braku możli­woś­ci wyi­zolowa­nia DNA z mikrośladów, w bada­niu mogą wziąć udzi­ał krewni zmarłego. Jeżeli będą nimi mężczyźni blisko spokrewnieni ze zmarłym (syn, brat, ojciec lub dzi­adek zmarłego mężczyzny), wów­czas możli­we jest przeprowadzenia bada­nia ojcost­wa na pod­staw­ie anal­izy chro­mo­so­mu Y. Chro­mo­som Y jest dziedz­ic­zony jedynie w linii męskiej. Podle­ga bard­zo niewielkim zmi­anom pod­czas pro­ce­su dziedz­iczenia, przez co może wys­tępować w niezmienionej formie u zmarłego ojca oraz u mężczyzny z nim spokrewnionym. Ryzyko mutacji, które uniemożli­wiało­by wyko­nanie anal­izy porów­naw­czej jest z kolei bard­zo niewielkie.

Analiza statystyczna

Jeżeli dzieck­iem dom­nie­manego zmarłego ojca jest cór­ka, lub jeżeli w bada­niu wezmą udzi­ał kobi­ety blisko z nim spokrewnione (np. sios­tra, mat­ka), wów­czas moż­na wykon­ać anal­izę statysty­czną. W tej sytu­acji bada­niu podle­ga auto­so­ma­lne DNA — tak jak pod­czas stan­dar­d­owego tes­tu w kierunku ustal­e­nia ojcost­wa — a badanie rozsz­er­zone jest o szczegółową anal­izę statysty­czną. Praw­dopodobieńst­wo pokrewieńst­wa oblicza się na pod­staw­ie anal­izy DNA pobranego od najbliższych krewnych zmarłego ojca.

mail_buttony_dol zadzwon_button_dol
Zadzwoń teraz
Skip to content