Przeskocz do treści

Badanie na ojcostwo w ciąży — Warszawa

Badanie na ojcostwo w ciąży

  • Pewny i wiary­god­ny wynik — tak samo jak po urodze­niu dziecka
  • Badanie wykony­wane już od 10 tygod­nia ciąży
  • Krót­ki czas oczeki­wa­nia na wynik badania 

Zadz­woń i umów się na badanie: tel. 533 295 679

Sprawdź cen­nik badań na ojcostwo »

Ojcost­wo moż­na ustal­ić jeszcze na etapie pre­na­tal­nym za pomocą bada­nia DNA. Jego wynik jed­noz­nacznie potwierdza lub wyk­lucza ojcost­wo badanego mężczyzny. Jeśli z jakiegoś powodu nie mogą Państ­wo czekać  do nar­o­dzin dziec­ka, mogą Państ­wo zde­cy­dować się na dwa sposo­by pobra­nia próbek do tes­tu na ojcost­wo w ciąży..

Pewny test na ojcostwo w ciąży dwa sposoby pobrania próbek

 W obu przy­pad­kach moż­na sko­rzys­tać z sys­te­mu ratal­nego Czy­taj dalej o sys­temie ratalnym …

Bada­nia DNA są najbardziej skuteczną metodą ustal­e­nia bio­log­icznego ojcost­wa. Bada­nia gene­ty­czne wykony­wane w cza­sie ciąży dają wynik tak samo pewny i wiary­god­ny jak bada­nia po nar­o­dz­i­nach dziecka.

Gwaran­tu­je­my pewny wynik bada­nia ojcost­wa w ciąży, czego potwierdze­niem są cer­ty­fikaty jakoś­ci, lata doświad­czenia i wyk­wal­i­fikowana kadra. Warto pod­kreślić, że lab­o­ra­to­ri­um jest cer­ty­fikowanym part­nerem DNA Diag­nos­tic Cen­ter. Zobacz cer­ty­fikaty…

Do bada­nia pobiera się krew od mat­ki (przy­pom­i­na to zwykłe badanie mor­fologii) i wymaz z policz­ka od potenc­jal­nego ojca,  bądź płyn owod­niowy w cza­sie badań w ciąży i dowol­na prób­ka od rodz­iców (wymaz z policz­ka, mikroślad).

Czas oczeki­wa­nia na wynik w zależnoś­ci od prób­ki wynosi 5–10 dni roboczych dla płynu owod­niowego i 10–15 dni dla bada­nia krwi. W tym pier­wszym przy­pad­ku anal­izę moż­na przyspieszyć do 48 godzin. Rezul­tat bada­nia mogą Państ­wo ode­brać dyskret­nym lis­tem, przekazu­je­my go także tele­fon­icznie i e‑mailem..

.

Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol
Zadzwoń terazZadzwoń teraz