poronienie - Centrum Genetyki GenLab Przeskocz do treści

Tag Archives: poronienie

Badania po poronieniu w Warszawie

Badania genetyczne po poronieniu- ustalanie płci oraz przyczyn poronienia na materiale poronnym

Dzięki badaniu ustalisz:Woman doctor and patient in clinic

 • Płeć dziec­ka
  Będziesz mogła zare­je­strować dziecko i sko­rzys­tać z należą­cych się praw
 • Gene­ty­czne przy­czyny poronienia
  Najczęst­szą przy­czyną poronienia są niepraw­idłowoś­ci genetyczne

Wynik bada­nia skon­sul­tu­je­cie z lekarzem gene­tykiem. Dzię­ki temu poz­na­cie wszys­tkie szczegóły, zalece­nia oraz rokowa­nia na kole­jną ciąże. Pomoże­my wam także w pro­ce­durze urzę­dowo-for­mal­nej i poradz­imy co najlepiej zrobić

Badanie na mate­ri­ale poron­nym pozwala określić przyczynę,która stała się powo­dem poronienia.
W 60% przy­pad­ków są to aber­rac­je chro­mo­so­mowe (wady gene­ty­czne najczęś­ciej związane z niepraw­idłową liczbą chro­mo­somów). Wykrycie niepraw­idłowoś­ci gene­ty­cznej, umożli­wia ocenę czy zmi­ana ma charak­ter rodzin­ny czy doty­czy tylko tego pło­du oraz jaka jest szansa na utrzy­manie kole­jnej ciąży.
W efek­cie skróce­niu ule­ga czas diag­nos­ty­ki i w związku z tym może­my zaplanować opty­malne postępowanie w następ­nej ciąży.”

Spec­jal­ista gene­ty­ki klin­icznej Bea­ta Kozak-Klonowska

Ustalenie płci dziecko po poronieniu, umożliwi wam:

 • Zare­je­strowanie dziec­ka w Urzędzie Stanu Cywilnego
 • Zor­ga­ni­zowanie pochówku
 • Sko­rzys­tanie z 56 dniowego urlopu macierzyńskiego
 • 4000 zł zasiłku pogrze­bowego
 • Wnioskowanie o ubez­piecze­nie (o ile wasza polisa to przewiduje)

Badanie przy­czyn poronienia pole­ga na ustal­e­niu wys­tępowa­nia wad gene­ty­cznych odpowiedzial­nych za poronie­nie. Najczęst­sze niepraw­idłowoś­ci wykry­wane przez badanie:

-Zespół Dow­na -Tri­somię 22 chromosomu
-Zespół Turn­era -Tri­somię 16 chromosomu
-Zespół Edward­sa -Tri­somię 15 chromosomu
-Zespół Patau -Triploi­die

Wady te stanow­ią 85% rozpoz­nanych aber­racji chro­mo­so­mowych wys­tępu­ją­cych i wykry­wanych u poro­nionych dzieci.

Badania po poronieniu – co badamy?

Bada­nia real­izu­je­my z:

 • Kos­mów­ki zabez­piec­zonych w soli fizjologicznej
 • Przypem­powinowych frag­men­tów łożys­ka zabez­piec­zonych w soli fizjologicznej
 • Tkanek poron­nych zabez­piec­zonych w rozt­worze soli fizjologicznej
 • Bloczków parafi­nowych
 • Próbek nie­s­tandar­d­owych (zadz­woń do nas i ustal szczegóły)

Badania po poronieniu – procedura krok po kroku

1. Zabez­piecze­nie materiału

Bada­niu pod­dawany jest mate­ri­ał zabez­pieczany po poronie­niu. Lekarz powinien włożyć niewiel­ki frag­ment kos­mów­ki lub inne tkan­ki pochodzące z poronienia do jałowego pojem­ni­ka i zalać go rozt­worem soli fizjo­log­icznej, następ­nie zamknąć pojem­nik i dodatkowo zabez­pieczyć go taśmą lub folią. Jeżeli jest możli­wość, lekarz do bada­nia powinien zabez­pieczyć kosmówkę.
W przy­pad­ku poronienia w domu, prób­ki moż­na zebrać samodziel­nie, zabez­piecza­jąc go tak samo w steryl­nym pojem­niku i wypeł­ni­a­jąc solą fizjo­log­iczną, dba­jąc o to by go nie zanieczyś­cić go.

Bada­niu pod­da­je­my też blocz­ki parafi­nowe, które szpi­tal zabez­piecza po bada­niu histopa­to­log­icznym. Blocz­ki najczęś­ciej odbiera się z pra­cowni pato­mor­fo­log­icznej. Wniosek o wypoży­cze­nie bloczków prześle­my Państ­wu na maila. Takie badanie moż­na przeprowadz­ić nawet po kilku latach.

2.Przesłanie mate­ri­ału do laboratorium

Do bada­nia potrzeb­ny jest również wymaz z policz­ka mat­ki. Pobiera się go na zwykły paty­czek kos­me­ty­czny lub spec­jal­ną wymazówkę. Aby zebrać mate­ri­ał, należy dziesię­ciokrot­nie potrzeć końcówką po wewnętrznej stron­ie policzka.
Następ­nym krok­iem jest wypełnie­nie for­mu­la­rzy zlece­nia bada­nia, które prześle­my Państ­wu mailowo. Następ­nie mate­ri­ał poron­nym, wymaz od mat­ki oraz for­mu­la­rze umieszcza­my w pudełku lub kar­tonie. Kiedy pacz­ka jest gotowa do przesła­nia, należy zadz­wonić pod numer 533 295 679 i ustal­ić dogod­ny dla Państ­wa czas odbioru pacz­ki. Dar­mowy kuri­er zostanie wezwany na koszt lab­o­ra­to­ri­um. Kuri­er może ode­brać paczkę bezpośred­nio ze szpi­ta­la, przy­chod­ni lub domu. Należy pamię­tać o dobrym zabez­piecze­niu prób­ki oraz pacz­ki. Do cza­su przesła­nia pacz­ki, mate­ri­ał inny niż blocz­ki parafi­nowe należy prze­chowywać w lodówce.

3. Prze­bieg badania

Badanie prze­b­ie­ga w dwóch eta­pach. Trwa od 5 do 10 dni roboczych.
I etap
– określe­nie płci dziec­ka i jakoś­ci prób­ki – Jeżeli prób­ka będzie dobrej jakoś­ci, przeprowadzanie drugiego eta­pu badań będzie możliwe.
II etap
Badanie określa­jące wys­tępowanie wad gene­ty­cznych, które mogły być przy­czyną poronienia.
Pod­czas bada­nia, porównu­je­my pro­file gene­ty­czne mat­ki oraz dziec­ka. Dzię­ki temu mamy całkow­itą pewność, że badane prób­ki pochodzą od dziecka.

4. Otrzy­manie wyniku i kon­sul­tac­ja genetyczna

I etap
Od 5 dni roboczych
II etap
Od 1 do 4 dni od rozpoczę­cia analizy
Wyni­ki przekazu­je­my tele­fon­icznie, e‑mailem, bądź listownie.
Po drugim etapie, skon­sul­tu­ją Państ­wo wynik bada­nia z lekarzem gene­tykiem bez dodatkowych kosztów. Uzyska­cie Państ­wo odpowiedzi na dodatkowe pyta­nia i dowiecie się co oznacza wynik. Pod­czas kon­sul­tacji, moż­na również omówić wyni­ki innych badań genetycznych.

5. Płat­ność za badanie

I etap
Ustal­e­nie płci dziec­ka oraz jakoś­ci prób­ki – 397 zł.
II etap
Ustal­e­nie wad gene­ty­cznych w mate­ri­ale poron­nym i kon­sul­tac­ja z gene­tykiem – 423 zł
Jeżeli przeprowad­zony zostanie tylko I etap nie zapłacą Państ­wo więcej niż 397 zł
Płat­noś­ci moż­na wykon­ać bezpośred­nio przed badaniem.

 

Więcej informacji

.

mail_buttony_dol
zadzwon_button_dol
skorzystaj_z_czatu_button_dol
Zadzwoń terazZadzwoń teraz