Test na ojcostwo w ciąży Warszawa Przeskocz do treści

Test na ojcostwo w ciąży

  • Pewny i wiary­god­ny wynik — tak samo jak po urodze­niu dziecka
  • Badanie wykony­wane już od 10 tygod­nia ciąży
  • Krót­ki czas oczeki­wa­nia na wynik

Ustal­e­nie ojcost­wa możli­we jest jeszcze na etapie pre­na­tal­nym. Jeśli zatem z jakiegoś powodu nie mogą Państ­wo czekać z wyko­naniem tes­tu na ojcost­wo do momen­tu rozwiąza­nia ciąży, mogą Państ­wo zde­cy­dować się na dwa sposo­by pobra­nia próbek do bada­nia ojcost­wa w ciąży..

Pewny test na ojcostwo w ciąży dwa sposoby pobrania próbek

Badanie krwi matki i ojca

Badanie krwi matki i ojca
Dowiedz się więcej

Test w czasie badań w ciąży

Test w czasie badań w ciąży
Dowiedz się więcej

 W obu przy­pad­kach możesz sko­rzys­tać z sys­te­mu ratal­nego Czy­taj dalej …

Bada­nia DNA są najbardziej skuteczną metodą ustal­e­nia bio­log­icznego ojcost­wa. Testy gene­ty­czne wykony­wane w cza­sie ciąży dają wynik tak samo pewny i wiary­god­ny jak bada­nia po nar­o­dz­i­nach dziecka.

Gwaran­tu­je­my pewny wynik tes­tu ojcost­wa w ciąży, czego potwierdze­niem są cer­ty­fikaty jakoś­ci, lata doświad­czenia i wyk­wal­i­fikowana kadra. Warto pod­kreślić, że lab­o­ra­to­ri­um jest cer­ty­fikowanym part­nerem DNA Diag­nos­tic Center.

W cza­sie wiz­y­ty będzie pobrana krew od mat­ki i potenc­jal­nego ojca , co przy­pom­i­na zwykłe badanie mor­fologii, bądź płyn owod­niowy w cza­sie badań w ciąży i dowol­na prób­ka od rodz­iców (wymaz z policz­ka, mikroślad).

Czas oczeki­wa­nia na wynik w zależnoś­ci od prób­ki wynosi 5–10 dni roboczych dla płynu owod­niowego i 10–15 dni dla bada­nia krwi. W tym pier­wszym przy­pad­ku anal­izę moż­na przyspieszyć do 48 godzin. Rezul­tat możesz ode­brać dyskret­nym lis­tem, przekazu­je­my go także tele­fon­icznie i e‑mailem.

.

.

Napisz maila do nas
skorzystaj_z_czatu_button_dol
Zadzwoń terazZadzwoń teraz