Aktualności serwisu GenLab - zapraszamy Przeskocz do treści

Aktualności

Test na ojcostwo — dowiedz się więcej

aktualności genlab, genlab aktualności

Test na ojcost­wo to najpewniejszy sposób, aby dowiedzieć się, czy jesteś ojcem danego dziec­ka. Dzię­ki wynikowi możesz nie tylko unor­mować sytu­ację prawną, ale też odzyskać spokój i kon­trolę nad swoim życiem. Zas­tanaw­iasz się, na czym pole­ga takie badanie i jak je wykon­ać? Sprawdź!… Prze­jdź do artykułu »
27 wrześ­nia 2016, test na ojcostwo

Czy dwie siostry mają tego samego ojca?

aktualności genlab, genlab aktualności

Ist­nieją bada­nia, za pomocą których moż­na sprawdz­ić pokrewieńst­wo między sios­tra­mi, nawet w przy­pad­ku braku prób­ki DNA ojca.  Tego typu sprawy rozstrzy­ga się np. na potrze­by pro­ce­su sądowego o podzi­ał majątku i wiele innych.…. Prze­jdź do artykułu »

15 sty­cz­nia 2016, badanie pokrewieńst­wa, bada­nia genetyczne

Czy moi synowie mają wspólnego ojca?

aktualności genlab, genlab aktualności

Masz dwóch synów, ale nie wiesz czy ich ojcem jest ten sam mężczyz­na? A może wąt­pisz w to, że Twój brat jest z Tobą spokrewniony? Na te pyta­nia pewną odpowiedź udzielą tylko bada­nia DNA. Są szy­bkie, wiary­godne i proste w real­iza­cji.… Prze­jdź do artykułu »

15 sty­cz­nia 2016, badanie pokrewieńst­wa, bada­nia genetyczne

Czy to dziecko mojego syna?

aktualności genlab, genlab aktualności

Syn zostaw­ił Państ­wu dziecko i zas­tanaw­ia­cie się czy maluch rzeczy­wiś­cie jest z Państ­wem spokrewniony? Chce­cie otrzy­mać dowód, że łączą Was bio­log­iczne więzi? Odpowiedzi na wszys­tkie pyta­nia.… Prze­jdź do artykułu »

15 sty­cz­nia 2016, badanie pokrewieńst­wa, bada­nia genetyczne

Czy to mój wnuk? Badanie pokrewieństwa

aktualności genlab, genlab aktualności

Są Państ­wo dzi­ad­ka­mi i chcą przekazać wnukom w tes­ta­men­cie swój majątek? Macie jed­nak dylemat, bo nie jesteś­cie pewni czy to rzeczy­wiś­cie Wasze wnu­ki. Z uży­ciem testów DNA moż­na określić różne stop­nie pokrewieńst­wa, nawet gdy.… Prze­jdź do artykułu »

15 sty­cz­nia 2016, badanie pokrewieńst­wa, bada­nia genetyczne

Czy rodzeństwo ma tych samych rodziców?

aktualności genlab, genlab aktualności

Przy­pad­ki kiedy adop­towane rodzeńst­wo spo­ty­ka się ze sobą po lat­ach rozłą­ki nie są aż tak rzad­kim zjawiskiem jak­by się mogło wydawać. Możli­we jest ustal­e­nie pokrewieńst­wa np. między bratem i siostrą. Prze­jdź do artykułu »

15 sty­cz­nia 2016, badanie pokrewieńst­wa, bada­nia genetyczne

Warszawskie Centrum Genetyki zostało wirtualnym opiekunem psa Lando

aktualności genlab, genlab aktualności

Lan­do jest podopiecznym Schro­niska w Kora­biewicach, którym opieku­je się Fun­dacja Viva! Mamy nadzieję, że Lan­do zna­jdzie prawdzi­wy dom, oso­by zain­tere­sowane adopcją prosimy o kon­takt… Prze­jdź do artykułu »

27 listopa­da 2015, aktualności


Cena testów DNA na ojcostwo. Od czego zależy?

aktualności genlab, genlab aktualności

Wiele lab­o­ra­toriów, aby tylko zachę­cić klien­tów do korzys­ta­nia z ich usług sys­tem­aty­cznie obniża ceny testów na ojcost­wo. Tym­cza­sem może to pozostać nie bez wpły­wu na badanie. Dzisi­aj samo zapewnie­nie pac­jen­ta o tym, że... Prze­jdź do artykułu »

1 październi­ka 2015, bada­nia gene­ty­czne, ustal­e­nie ojcost­wa, cena testów na ojcostwo


Kto, gdzie i kiedy może uznać ojcostwo i czym różni się to od ustalenia ojcostwa?

aktualności genlab, genlab aktualności

Zasa­da o dom­nie­ma­niu ojcost­wa jest dość pros­ta i mówi, że ojcem dziec­ka, które przyszło na świat w małżeńst­wie lub na 300 dni przed jego rozwiązaniem jest mąż mat­ki. Ojcost­wo zosta­je jed­nak w tej sytu­acji przyz­nane... Prze­jdź do artykułu »

1 październi­ka 2015, bada­nia gene­ty­czne, ustal­e­nie ojcostwa


Czy siostry mają tego samego ojca? Badania DNA — nietypowe przypadki

aktualności genlab, genlab aktualności

Bada­nia DNA dają możli­wość anal­izy pokrewieńst­wa w różnych sytu­ac­jach życiowych, w sprawach spad­kowych, ali­men­ta­cyjnych i nie tylko. Wyko­rzys­tuje się w nich niety­powe prób­ki, niekiedy bada się też pokrewieńst­wo oso­by zmarłej... Prze­jdź do artykułu »

11 wrześ­nia 2015, bada­nia gene­ty­czne, ustal­e­nie ojcostwa


Test ojcostwa z…wafelka?

aktualności genlab, genlab aktualnościA dokład­nie z rur­ki z kre­mem. Tak, to jest możli­we! Była to chy­ba najbardziej niety­powa prób­ka, jaką lab­o­ra­to­rium otrzy­mało ostat­nio do anal­izy. Dzię­ki niej nasi pac­jenci uzyskali jed­noz­naczną odpowiedź na pytanie o sporne ojcost­wo. Testy na ojcost­wo… Prze­jdź do artykułu »

27 sierp­nia 2015, bada­nia gene­ty­czne, mikrośla­dy, ustal­e­nie ojcostwa


Badania po poronieniu w Warszawie

aktualności genlab, genlab aktualnościJeżeli zależy Ci na uzyska­niu szy­b­kich i pewnych odpowiedzi po poronie­niu, bada­nia gene­ty­czne są usługą dla ciebie. Dzię­ki nim najszy­b­ciej i naj­dokład­niej dowiesz się: Jakie były przy­czyny poronienia? Jakiej płci było dziecko? Jakie są szan­sę na kole­jną ciąże? Prze­jdź do artykułu »

18 sierp­nia 2015, bada­nia DNA, bada­nia po poronieniu


.
aktualności genlab, genlab aktualności zaktualności genlab, genlab aktualności aktualności genlab, genlab aktualności
 
Zadzwoń terazZadzwoń teraz