Badania DNA nietypowe przypadki Przeskocz do treści

Badania DNA — nietypowe przypadki

badania dna nietypowe przypadki

Bada­nia DNA dają możli­wość anal­izy pokrewieńst­wa w różnych sytu­ac­jach życiowych, w sprawach spad­kowych, ali­men­ta­cyjnych i nie tylko. Wyko­rzys­tu­je się w nich niety­powe prób­ki, niekiedy bada się też pokrewieńst­wo oso­by zmarłej. Poniżej przed­staw­iamy dwa niety­powe przy­pad­ki, w których lab­o­ra­to­ri­um wykon­ało test DNA i uzyskało jed­noz­naczny wynik.

Sprawdzenie, czy jedna z sióstr ma innego ojca

Trzy siostry zas­tanaw­iały się, czy na pewno mają wspól­nego ojca. Jeszcze za cza­sów wojen­nych ich mat­ka miała romans i przy­puszcza­ły, że najs­tarsza z nich może być owocem tego właśnie roman­su. Lab­o­ra­to­ri­um zapro­ponowało im badanie chro­mo­so­mu X u dwóch dom­nie­manych sióstr oraz mat­ki. Wyko­nana anal­iza gene­ty­cz­na dała jed­noz­naczną odpowiedź — jed­na z sióstr miała innego bio­log­icznego ojca.

Zobacz też: Test ojcost­wa z…wafelka?

Narodziny dziecka po śmierci ojca…

Kobi­eta spodziewała  się dziec­ka, nieste­ty jej part­ner zginął w wypad­ku samo­chodowym jeszcze przed nar­o­dz­i­na­mi. Gdy dziecko przyszło na świat, mat­ka nie mogła podać swo­jego part­nera jako bio­log­icznego ojca, ponieważ nie byli w związku małżeńskim. Zmarły mężczyz­na miał jed­nak rod­zonego bra­ta więc zapro­ponowano badanie chro­mo­so­mu Y, które potwierdz­iło ojcost­wo zmarłego. Przy zachowa­niu pełnej pro­ce­dury sądowej taki wynik moż­na było wyko­rzys­tać do celów prawnych, po to aby w doku­men­tach dziec­ka wpisać dane bio­log­icznego ojca.

Takich niety­powych przykładów jest wiele. Jeżeli zna­j­du­ją się Państ­wo w skom­p­likowanej sytu­acji, w której pomóc może test DNA, zaprasza­my do kon­tak­tu — chęt­nie doradzimy.

.
badania dna nietypowe przypadki badania dna nietypowe przypadki badania dna nietypowe przypadki
Zadzwoń terazZadzwoń teraz