Test na ojcostwo – dowiedz się więcej Przeskocz do treści

Test na ojcostwo – dowiedz się więcej

Test na ojcost­wo to najpewniejszy sposób, aby dowiedzieć się, czy jesteś ojcem danego dziec­ka. Dzię­ki wynikowi tes­tu na ojcost­wo możesz nie tylko unor­mować sytu­ację prawną, ale też odzyskać spokój i kon­trolę nad swoim życiem. Zas­tanaw­iasz się, na czym pole­ga takie badanie i jak je wykon­ać? Sprawdź!

Test na ojcostwo w ciąży

Najszy­b­ciej dostęp­ny test na ojcost­wo to ten w ciąży – już od 8. tygod­nia. Pole­ga on na pobra­niu prób­ki krwi ciężarnej, wyi­zolowa­niu z niej DNA dziec­ka i mat­ki, a później porów­na­niu z DNA mężczyzny (pobrane z wymazu z policzka).

W ciąży możesz zre­al­i­zować też badanie po 15. tygod­niu – z płynu owod­niowego i próbek rodz­iców (dowol­nych). Wów­czas masz również możli­wość sprawdzenia, czy dziecko rozwi­ja się prawidłowo.

Sądowy test na ojcostwo

Jeśli chcesz wyko­rzys­tać wynik tes­tu na ojcost­wo w sądzie (w spraw­ie o ali­men­ty czy ustal­e­nie ojcost­wa), najlepiej zde­cy­dować się na badanie do celów sądowych. Przeprowadza się je z wyko­rzys­taniem ustalonej pro­ce­dury, która obe­j­mu­je m.in. pobranie próbek w placów­ce i w obec­noś­ci świad­ków (wymazy z policz­ka albo krew), potwierdze­nie tożsamoś­ci uczest­ników oraz wydanie eksper­tyzy biegłego sądowego.

Prywatny test na ojcostwo

Jest to badanie real­i­zowane zwyk­le dla włas­nej wiedzy, aby zyskać spokój i zaplanować przyszłość. Pry­wat­ny test na ojcost­wo moż­na wykon­ać anon­i­mowo i z dowol­nych próbek, np. maszyn­ki do gole­nia, włosów z cebulka­mi, szc­zotecz­ki do zębów, słom­ki po napo­ju, niedopał­ka papierosa czy chus­tecz­ki z katarem.

Test na ojcostwo jest zawsze pewny

Wynik bada­nia gene­ty­cznego za każdym razem jed­noz­nacznie wyk­lucza bądź potwierdza ojcost­wo – bez wzglę­du na rodzaj tes­tu i wyko­rzys­tanych próbek. To możli­we, ponieważ usta­lane są odziedz­ic­zone po rodz­i­cach pro­file gene­ty­czne – nazy­wane „gene­ty­czny­mi odciska­mi pal­ca”. Potem pro­file porównu­je się ze sobą. Te frag­men­ty DNA nigdy się nie zmieni­a­ją, a ich ustal­e­nie następu­je w momen­cie poczęcia.

Co ważne, DNA człowieka jest iden­ty­czne w każdej komórce, dlat­ego moż­na przekazać m.in. ele­men­ty ze śliną lub inny­mi wydzieli­na­mi, naskórkiem czy krwią.

Zadzwoń terazZadzwoń teraz